Alikvotní úrokový výnos

Alikvotní úrokový výnos vyjadřuje zkratka AÚV a jedná se o částku, která je přičítána ke jmenovité hodnotě dluhopisu při jeho nákupu, aby na účet investora dorazil celý výnos.

Nejedná se o žádný poplatek. V podstatě se jedná o úrok na úvěru či dluhopisu nahromaděný od hlavní investice či poslední kupónové platby, proběhla-li nějaká. Zaplacením alikvotního úrokového výnosu si investor zajistí výplatu výnosu včetně části, na níž by jinak neměl nárok, jelikož v době úročení nebyl majitelem dluhopisu.

Alikvotní úrokový výnos zajišťuje investorovi i emitentovi (vydavateli dluhopisu) vyrovnaný stav v hodnotě financí. Emitent investorovi neplatí úroky za období, kdy nemohl nakládat s penězi získanými za prodej dluhopisů, protože je ještě neměl. Investor však obdrží úroky za celé období, tedy ode dne, kdy dluhopisy zakoupil.

Výpočet alikvotního úrokového výnosu

Hodnota alikvotního úrokového výnosu se počítá tak, aby došlo k zohlednění výše úroku daného dluhopisu, jeho jmenovité hodnoty i času, který uplynul od data emise nebo poslední výplaty výnosů.
Rozhodující není datum nákupu, jelikož výpočet alikvotního úrokového výnosu se pravidelně opakuje každý rok. V prvním roce po nákupu je výpočet alikvotního úrokového výnosu vázán na datum emise, od druhého roku pak na datum výplaty úroku dluhopisu.

Příklad modelového dluhopisu

Investor, který koupí dluhopis 1. ledna, má nárok na výplatu úroku za celý rok. Jmenovitá hodnota je 10 000 korun, výše úroku 5 % a délka dluhopisu 5 let. Vzorec pro výpočet je následující - 10 000 Kč x 5 % = roční úrok ve výši 500 korun. Při nákupu 1. července ale nemá nárok na polovinu ročního roku, což by bylo 250 korun. Emitent však musí vyplatit celý roční úrok. Aby to bylo vyrovnané, je k jmenovité hodnotě dluhopisu přičten alikvotní úrokový výnos, což je oněch 250 korun.