Daň z příjmu právnických osob

Pokud hledáte zdroj, kde se naleznete všechny podstatné informace o dani z příjmu, které by měl každý podnikatel znát, jste tu správně.

Tento článek se podrobně věnuje okruhům jako vymezení předmětu daně i zdaňovacího období, lhůty pro podání daňového přiznání i určení, kdo má povinnost jej podávat. Vysvětlíme, jak podat daňové přiznání včetně toho, kde najít formuláře a co vše musí obsahovat. Dále se dozvíte, kdo se musí přihlásit k platbám daně z příjmu a kdo ne i jak daňovou povinnost řádně splnit. Nakonec vám ukážeme podstatné informace o zálohách daně.
Povinnost platit daň z příjmu právnických osob se řídí zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmu, ve znění platném po příslušném období. Pokud byste potřebovali přesné znění dále uvedených paragrafů, hledejte v tomto zákoně.

Co je předmětem daně z příjmu právnických osob?

Předmětem daně jsou příjmy ze všech činností a z nakládání s majetkem, pokud není v zákoně o daních z příjmu stanoveno jinak.

Jak lze vymezit zdaňovací období?

Zdaňovací období daně z příjmu právnických osob jsou:
 • Kalendářní rok
 • Hospodářský rok
 • Období ode dne rozdělení obchodní korporace, ode dne fúze nebo ode dne převodu jmění na společníka do konce kalendářního či hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými
 • Účetní období v případě, že období zmíněné výše je delší než 12 po sobě jdoucích měsíců

Kdo musí podat daňové přiznání a koho se tato povinnost netýká?

Přiznání k dani z příjmů právnických osob je povinen podat poplatník daně z příjmu právnických osob.
Avšak daňové přiznání nemusí podávat tyto 4 subjekty:
 • Veřejně prospěšný poplatník, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a nemá povinnost zvýšit výsledek hospodaření o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která vypovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.
 • Společenství vlastníků jednotek, pokud má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
 • Veřejné obchodní společnosti
 • Zanikající nebo rozdělovaná obchodní korporace za období od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku, pokud není stanoveno jinak.

Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání?

Přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období dle § 136 odstavce jedna daňového řádu musí být podáno nejpozději do 3 měsíců po skončení zdaňovacího období.
Avšak pokud jde o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kterému daňové přiznání zpracovává a podává poradce, platí lhůta nejpozději do 6 měsíců po skončení zdaňovacího období.
Pokud si nejste jisti, zda máte povinnost podat daňové přiznání, podívejte se na následující výčet. Poplatníci jsou povinni podat daňové přiznání za období:
 • Které předcházelo rozhodnému dni fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno, není-li tento rozhodný den prvním dnem kalendářního roku nebo hospodářského roku.
 • Které předcházelo dni zápisu změny právní formy komanditní společnosti na jinou obchodní korporaci a změny právní formy akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, za které nebylo dosud daňové přiznání podáno.
 • Které předcházelo změně zdaňovacího období z kalendářního roku na hospodářský rok nebo naopak, anebo předcházející změně ve vymezení hospodářského roku, nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.
 • Které předcházelo dni přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské družstevní společnosti zapsaného v obchodním rejstříku z území České republiky.
 • Od rozhodného dne přeměny do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku za rozdělovanou nebo zanikající obchodní korporaci nebo za její část, u které je právním nástupcem poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým nerezidentem a který nemá ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku stálou provozovnu na území České republiky.
 • Které předcházelo dni zápisu přeměny obchodní společnosti do obchodního rejstříku přejímajícím společníkem za zanikajícího poplatníka, který je obchodní společností, jedná-li se o převod jmění obchodní společnosti na společníka, který je fyzickou osobou, a nebylo-li dosud za toto období daňové přiznání podáno.
Lhůty pro podání daňového přiznání pro případ zrušení právnické osoby bez likvidace, s likvidací nebo při insolvenčním řízení naleznete v § 240 až 245 daňového řádu.

Kde lze sehnat formulář pro daňové přiznání?

Tiskopis daňového přiznání ve fyzické formě si můžete vyzvednout na příslušném finančním úřadu (územním pracovišti). V online podobě jej naleznete na stránkách finanční správy nebo na tomto odkaze. Podívejte se také na upozornění MF k tiskopisům zde, kde naleznete informace o případných změnách tiskopisu.

Jak podat daňového přiznání?

Daňové přiznání samozřejmě musí mít předepsanou formu. Zákon je zde neúprosný a jednoznačně požaduje buďto přímo formulář z finančního úřadu nebo jeho tištěnou verzi, která musí mít shodné údaje, obsah i uspořádání údajů jako tiskopis na úřadě. Přílohy jsou dle § 72 odstavce 2 daňového řádu součástí podání.
Daňové přiznání můžete podat osobně v listinné podobě na příslušném územním pracovišti nebo poštou. Dále lze daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob podat i datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněných správcem daně. Pro vytvoření souboru v předepsané struktuře a formátu můžete využít aplikaci elektronického podání ze stránek daňového portálu Finanční správy České republiky.
Avšak existují dvě skutečnosti, které způsobí, že daňový subjekt musí podávat daňové přiznání k dani z příjmu pouze datovou zprávou:
 • Pokud má subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku
 • Nebo pokud má subjekt zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
Odstavec 1. § 71 daňového řádu stanovuje, že daňové přiznání podané přes datovou schránku musí být:
 • V určeném formátu i struktuře
 • Odevzdané způsobem uvedeným v tomto zákoně
 • Podepsané uznávaným elektronickým podpisem
 • Odeslané prostřednictvím datové schránky
 • Nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky

Kde podat daňové přiznání?

Přiznání k dani z příjmu právnických osob se podává na finančním úřadě, který místně přísluší poplatníkovi na územní pracoviště, kde je umístěn spis daňového subjektu dani z příjmu právnických osob.

Jak je určena místní příslušnost správce daně?

Místní příslušnost, není-li stanoveno jinak, se u právnických osob řídí podle jejich sídel. Sídlem se pro účely správy daní rozumí adresa:
 • Pod kterou je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku nebo obdobném rejstříku.
 • Pokud se daná právnická osoba nezapisuje do těchto rejstříků, je to adresa, kde právnická osoba fakticky sídlí.
Pro vybrané subjekty je ale místně stanoven specializovaný finanční úřad (více viz § 11 odstavec 2 zákona o finanční správě České republiky.

Jak je to s přihlášením se k dani?

Každý poplatník daně (rezident) je dle 3. odstavce §17 povinen podat přihlášku k registraci k platbě daně z příjmu právnických osob u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku. Rezidentem je myšlen poplatník, který má na území České republiky své sídlo nebo místo vedení, ze kterého je poplatník řízen. Daňový rezident České republiky má tedy daňovou povinnost. Ta se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
Daňový nerezident je poplatník, který na území České republiky nemá své sídlo. Daňový nerezident má daňovou povinnost, která se vztahuje jenom na příjmy ze zdrojů na území České republiky. Nerezident, kterému na území ČR vznikla provozovna, je rovněž povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmu právnických osob a to do 15 dnů ode dne ve kterém:
 • Začal vykonávat výdělečnou činnost na území České republiky
 • Přijal příjmy, které pochází ze zdrojů na území České republiky
 • Získal oprávnění od tuzemského orgánu veřejné moci vykonávat činnost, která má být zdrojem příjmů
Nerezident ale není povinen podávat přihlášku k registraci k odvodu daní v případě, že získává příjmy:
 • Které nejsou předmětem daně
 • Které jsou od daně osvobozené
 • Ze kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně

Splnění daňové povinnosti

Daň, která je vypočtena v daňovém přiznání je splatná v poslední den lhůty stanoveném pro podání daňového přiznání (tedy nejpozději v tento den ji musíte zaplatit). Daň můžete zaplatit:
 • Bezhotovostně prostřednictvím platebního příkazu nebo internetového bankovnictví
 • Hotově na finančním úřadu – územním pracovišti
 • Nebo hotově prostřednictvím poštovní poukázky typu A
Číslo správného účtu, na který máte platbu odeslat, naleznete na této adrese.

Co je dobré vědět o zálohách na daň z příjmu?

Zálohy na tuto daň se odvádí v průběhu účetního období. Stanovení výše a frekvence záloh se odvíjí podle výše poslední vyměřené daně (tedy poslední bezprostředně předcházející účetní období).
Zálohy na daň z příjmu neplatí obce, kraje a poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 tisíc korun.
Ti, jejichž poslední známá daňová povinnost dosáhla výše v rozmezí 30.000 a 150.000 Kč platí zálohy na zdaňovací období ve výši 40 % z poslední daňové povinnosti 2 krát ročně (do 15. dne června a prosince aktuálního zdaňovacího období).
Poplatníci, jejichž poslední daňová povinnost převýšila 150.000 Kč, platí zálohy ve výši 1/4 poslední vyměřené daně. Splatnost těchto čtyřech záloh je do 15. dne měsíce března, června, září a prosince.
Pokud se v průběhu zdaňovacího období změní poslední daňová povinnost, zálohy splatné do té doby se nemění.