Dědická daň a darovací daň

I když již od roku 2014 v našem právním řádu neexistuje dědická ani darovací daň, neznamená to, že od té doby vše, co spadalo pod režim těchto daní, není zatíženo daňovou povinností. Lidé ještě dnes mnohdy tápou, zda za situace, ve které se ocitli, musí něco odvádět státu nebo nikoliv. Nejen tyto hlavní nejasnosti vám osvětlíme v tomto článku.


Osvětlíme vám, jak to bylo s dědickou daní do roku 2014 i později, jsou zde odkazy na kalkulačky, vysvětleny příbuzenské skupiny. Dozvíte se, jaké poplatky vás při dědickém řízení čekají a také jak probíhá. Ke konci vám ukážeme, podle čeho se rozhodovat, zda majetek přenechat darem a kdy se naopak vyplatí více dědické řízení.

Současná právní úprava dědické daně

Dědická daň byla 31. prosince 2013 dle § 4a zákona o daních z příjmů zrušena, zákon nyní na dědění pohlíží jako na bezúplatné nabytí a je osvobozeno od daně z příjmů! Níže uvedená data týkající se tematiky dědické daně jsou již neplatná, poslouží vám pouze tehdy, pokud se zajímáte o situaci v minulosti (platnost před rokem 2014).

Kalkulačka dědické daně

V případě, že byste si rádi zpětně spočítali dědickou daň, nebo byste si rádi zjistili, kolik po jejím faktickém zrušení ušetříte, můžete využít následující odkaz na online kalkulačku dědické daně. Stačí, když vyplníte, kolik je hodnota nemovitosti, hodnota movitého majetku, hodnotu peněžního daru nebo hodnotu jiného movitého majetku.

Skupiny dědiců a obdarovaných dle zákona

Jelikož výše dědické daně se odvíjela od státního občanství a příbuzenského vztahu s danou osobou, musíte ještě zjistit, do které příbuzenské skupiny spadáte.

 • I. skupina - příbuzní pouze v přímé řadě a manželé. 
 • II. skupina - příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), a manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem nebo zůstavitelem alespoň žily po dobu jednoho roku. 
 • III. skupina - všechny ostatní fyzické a všechny právnické osoby.

Dědická daň v roce 2019

K žádným zásadním změnám nedošlo. Dědická daň byla zrušena v roce 2014 a od té doby nedošlo k žádným významným změnám, vše probíhá v podstatě stejně. 


Přiznání k dědické dani byste museli podávat pouze v případě, kdy by se jednalo o dědictví z minulosti, tedy před rokem 2014 (které tedy není osvobozené od daně). Podrobnější informace naleznete v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické.

Darování versus dědictví – co je výhodnější a kdy?

Je to rozhodně důležitá otázka, neboť zatímco darování vyjde na tisíce, dědictví by vyšlo i na desetitisíce. Po všech stránkách je výhodnější situaci ohledně předání majetku svým potomkům řešit zavčasu. Na druhou stranu si ani nezapomeňte pojistit záda, aby s vámi vychytralí dědici pěkně nevyběhli.


Sice byste to mohli nechat být, ať si to po vás ostatní řeší, jak kdo chce, ale to by bylo poměrně sobecké řešení. Pokud vám na svých potomcích záleží, zbystřete, neboť vám poskytneme všechny velmi důležité informace, které byste měli znát.


Kol a kolem je nejvýhodnější svým dětem a nejbližším příbuzným předat dědictví darem, a známým či přátelům odkázat majetek v dědictví.

Dětem a dalším příbuzným majetek raději odkažte

Z hlediska daně (ani darovací) si vaši příbuzní nemusí dělat žádné starosti, neboť děti, vnuci, rodiče, prarodiče, manželé, sourozenci, synovci, neteře, tety, strýcové, snachy, zeťové, tchyně a tcháni jsou od daní osvobozeni.


Bohužel ale daněmi otázka nákladů nekončí. Pokud majetek odkážete, dědicové se nevyhnou poplatku za notáře. Jeho výše záleží hlavně na hodnotě dědictví. Bez notáře se žádné dědictví neobejde.


  Poplatky za notáře v dědickém řízení jsou:
  • do 100 000 Kč 2%, nejméně však 600 Kč
  • nad 100 000 do 500 000 Kč 2 000 Kč + 1,2 % z částky přesahující 100 tisíc
  • nad 500 000 do 1 mil. Kč 6 800 Kč + 0,9 % z částky přesahující 500 tisíc
  • nad 1 000 000 do 3 000 000 Kč 11 300 Kč + 0,5 % z částky přesahující 1 milion
  • nad 3 000 000 do 20 000 000 Kč 21 300 Kč + 0,1% z částky přesahující 3 miliony
  • nad 20 000 000 Kč 38 300 Kč

  Příklad:
  Pokud by dědic měl dostat např. rodinný dům v hodnotě „pouhých“ 4 miliónů korun, zaplatí jen za poplatek notáři 21 300 + 4 000 = 25 300 Kč!

  Samozřejmě to ale není ještě vše. Kromě toho si notář může naúčtovat další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. Navíc počítejte, že na vás bude i uhrazení odhadu nemovitosti – což znamená jenom dalších několik tisíc korun.

  Raději darem
  Jestliže byste ale příbuzným nemovitost darovali za života, vyjde to jen cca něco málo přes tisíc. Přepsání v katastru nemovitostí stojí 1 000 Kč a daň bude v tomto případě nulová.

  Věcné břemeno, aneb nenechte se sebou vyběhnout

  Je sice ušlechtilé myslet na blaho dětí, ale měli byste myslet i na sebe. Podobně jako u jiných ušlechtilých gest by neměl rezignovat zdravý rozum, tedy kryjte si záda. Pokud v nemovitosti, kterou darujete svým dětem, plánujete dožít, měli byste si to v darovací smlouvě ošetřit.

  Přesně k tomu slouží věcné břemeno. Dobré účty dělají dobré přátele a pomohou vám zachovat dobré vztahy v rodině.
  Nesnažte se ušetřit korunku za každou cenu a raději využijte i služeb právníka, aby vaše darovací smlouva s věcným břemenem byla právně v pořádku.

  Druhové a družky

  Snad každý ví, že uplatňování jakýchkoliv nároků je v případě nesezdaných partnerů mnohem komplikovanější. Naštěstí alespoň v otázkách dědictví a darů to nemusí být tak zlé.

  Aby mohla být druhům a družkám darovací daň odpuštěna, musí prokázat, že spolu alespoň po dobu jednoho roku před převodem nemovitosti nebo smrtí zůstavitele žili nebo byli odkázání na zůstavitele výživou.

  K tomu vám může posloužit korespondence od úřadů, telefonní operátor, výpisy z účtů (platby za společný internet či energie), svědectví sousedů aj. Jestliže finanční úřad přesvědčíte, začnou pro vás platit v podstatě stejné podmínky jako pro rodinné příslušníky.

  Známí, přátelé a ostatní (III. skupina)

  Pokud ten, komu se chystáte přenechat něco z vašeho majetku, nepatří mezi vaše příbuzenstvo ani není druhem či družkou, jednoznačně se vyplatí nechat vše na závěť. Tato skupina se totiž nevyhne darovací dani. Sazba darovací daně dosahuje 7 až 40 % – v závislosti na hodnotě zděděného majetku.

  Darovací daň - sazby
  Základ daně (mil. Kč)
  Sazba daně
  Od do I. a II. skupina III. skupina
  0 1 0 Kč 7 %
  1 2 0 Kč 70 000 Kč + 9 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně
  2 5 0 Kč

  160 000 + 12,0 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně

  5 7 0 Kč 520 000 + 15,0 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně
  7 10 0 Kč 820 000 + 18,0 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně
  10 20 0 Kč 1 360 000 + 21 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně
  20 30 0 Kč 3 460 000 + 25 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně
  30 40 0 Kč 5 960 000 + 30 % z částky přesahující spodní limit zákl. daně

  Nejdůležitější informace o dědické dani

  Od roku 2014 je předmět dědické daně zahrnut pod daň z příjmů, konkrétně jsou upraveny v § 4a zákona o daních z příjmů. V zákoně se o odkazu a dědictví hovoří jako o bezúplatném příjmu. Tím, jak byla dědická daň zahrnuta pod daň z příjmu, fakticky přestala existovat, jelikož příjmy z dědictví a odkazu jsou od daně z příjmů osvobozené


  Níže uvedené informace jsou již neplatné, slouží jen pro ty, jejich dědické řízení začalo před rokem 2014.

  Předmět dědické daně

  Předmětem dědické daně je získání movitého a nemovitého majetku děděním (dědictví ze zákona nebo dědictví ze závěti). Pro stanovení předmětu dědické daně je důležité, kde je nahlášen trvalý pobyt zůstavitele v den jeho smrti, a státní občanství.


  Je-li zůstavitel občanem České republiky s trvalým pobytem na území ČR, bude se na jeho veškerý majetek vztahovat daň (tedy nezávisle na tom, zda se nachází v ČR nebo cizině). Daň se naopak vztahuje pouze na movitý majetek v tuzemsku v případě, kdy zůstavitel nebyl občanem České republiky nebo neměl na jejím území trvalý pobyt.

  Poplatník dědické daně

  Poplatníkem dědické daně je jednotlivý dědic, který získal majetek na základě rozhodnutí příslušného orgánu v dědickém řízení. Poplatníci jsou rozděleni do 3 skupin na základě příbuzenského vztahu mezi zůstavitelem a dědicem (podrobněji již vysvětleno výše). Poplatník je zákonem povinen podat daňové přiznání do 30 dnů od skončení dědického řízení. Povinnost podat daňové přiznání o bezúplatně nabytém majetku po uplynutí pololetí mají právnické osoby osvobozené od daně.

  Dědické řízení

  Řízení o dědictví musí vždy proběhnout před soudem a soud jej zahajuje okamžitě, jakmile se dozví o úmrtí (ať už od matričního úřadu nebo z jiného zdroje).

  Účastní se ho ti, u kterých se předpokládá, že by mohli být dědici, případně stát, jestliže by takové osoby neexistovaly. V případě, že měl zemřelý pohledávky, účastní se i jeho věřitelé a v určitých případech i ti, kteří zemřelému zařídili pohřeb.


  V dědickém řízení se:
  • Ocení veškerý majetek, který je předmětem dědění
  • Připraví všechny potřebné podklady pro vydání usnesení soudu, tj. zjistí se, zda existuje závěť, provede se soupis majetku i dluhů zemřelého (těmito úkony soud pověří notáře)
  • Notář pak podává návrh na usnesení soudu a zúčtuje svou odměnu (ta závisí na výši majetku – pohybuje se od 600 až do téměř 40 tisíc)
  • Úkony notáře jsou plně hrazeny dědicem (popř. dědici společně)
  • Posledním krokem je rozhodnutí soudu o rozdělení majetku mezi dědice

  Základ dědické daně

  Je cena majetku nabytého skrze dědictví v den smrti zůstavitele. Tato cena se při stanovení základu daně samozřejmě snižuje o některé položky. Jsou to nejčastěji:

  • Výdaje notáře
  • Náklady na pohřeb (v přiměřené výši)
  • Existují-li, pak i dluhy zůstavitele
  • Osvobození od dědické daně (podrobněji níže)

  Tyto snížení se uplatňují vzhledem k celému dědictví, pro jednotlivé dědice se snížení uplatní v odpovídajícím poměru.

  Osvobození od daně dědické

  Výše osvobození závisí na příbuzenském vztahu dědice a zůstavitele. Daň se potom vybírá pouze z částky převyšující osvobozený limit.

   Příbuzenská skupina Majetek Osvobození

  I.

  Movité věci osobní potřeby

  Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry

  Neomezeně

  Neomezeně

  II. Movité věci osobní potřeby

  Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry
  Neomezeně

  Neomezeně
  III. Movité věci osobní potřeby

  Peněžní hotovost, vklady na účtech, cenné papíry

  20 000 Kč

  20 000 Kč