Dodatek k pracovní smlouvě

Nemáte ponětí o tom, kdy je zapotřebí sepisovat dodatek k pracovní smlouvě? Máte na svém kontě již několik podepsaných dodatků k pracovní smlouvě, že se v nich již ztrácíte a rádi byste v nich měli přehled? V tom případě vás jistě bude zajímat, kdy je vhodné dodatek ke smlouvě podepsat, co musí obsahovat a kdy vás o jeho podepsání může váš nadřízený požádat.

Základem je pracovní smlouva

Uzavření klasické pracovní smlouvy pro vás znamená jediné a sice, že jste aktuálně uzavřeli pracovněprávní vztah se svým zaměstnavatelem. V průběhu vašeho výkonu povolání ovšem může dojít k mnohým změnám, který si budou vyžadovat zmíněné sepsání dodatku k vaší pracovní smlouvě. Kdy je tedy zapotřebí dodatek ke smlouvě skutečně podepsat a jakým způsobem lze všechny již dříve podepsané dodatky ke smlouvám sjednotit do jedné jediné uzavřené smlouvy?

Co se dodatkem k pracovní smlouvě mění?

Dodatkem k pracovní smlouvě se může změnit mnohé. Změnou může projít délka trvání pracovního poměru, její podmínky, platové ohodnocení i druh práce. Pracovní smlouva je totiž jakýmsi smluvním vztahem mezi zaměstnancem a také zaměstnavatelem, který podle Zákoníku práce může obsah takto uzavřené smlouvy měnit jedním jediným způsobem, a to dodatkem k pracovní smlouvě. Každou změnu, kterou tedy bude chtít zaměstnavatel se svým zaměstnancem uskutečnit, musí stvrdit zmíněným písemným dodatkem k pracovní smlouvě.

V případě, kdy by zaměstnavatel tuto zákonnou podmínku obešel, bude mu hrozit sankce ze strany příslušného inspektorátu práce. V případě, kdy se ovšem změna týká pouze a jen identifikačních údajů, není třeba v žádném případě sepisovat dodatek ke smlouvě, nýbrž v tomto případě bohatě stačí, když o dané změně zaměstnavatel včas informuje svého zaměstnance. To samé platí i pro případ, kdy jakýkoliv údaj změní na své straně zaměstnanec a podobně.

Jak je to s informováním o obsahu daného pracovního poměru?

V případě, kdy pracovní smlouva neobsahuje údaje, které by poukazovaly na práva a také na povinnosti, které vyplývají z daného pracovního poměru, je zapotřebí aby o nich zaměstnavatel do jednoho měsíce ode dne vzniku pracovního poměru, písemnou formou informoval. V tomto případě můžeme hovořit například o délce dovolené, místu výkonu práce, užším označením druhu práce například z důvodu častých pracovních cest a podobně.

Jak sjednotit dodatky do jedné nové pracovní smlouvy?

Velmi jednoduše. K možnosti sepsání takzvané nové pracovní smlouvy a tím pádem k možnosti sjednocení již podepsaných pracovních dodatků, můžete přistoupit tehdy, kdy se na této změně domluvíte se svým zaměstnavatelem. Na tomto úkonu se samozřejmě můžete dohodnout kdykoliv jen budete chtít. Jediné, co ovšem skutečně není možné, je pracovní smlouvu takzvaně antidatovat.

Ve vaší nové pracovní smlouvě tak musí být uvedeno datum, ke kterému dni byla tato smlouva podepsána. Dnem nástupu do zaměstnání tak bude datum, kdy zaměstnanec skutečně do zaměstnání nastoupil. V zásadě lze doporučit, aby nedošlo k různým pochybnostem, aby se k nové pracovní smlouvě připojilo ustanovení o tom, že jakékoliv závazky z dosavadní smlouvě, a to ve znění všech vybraných dodatků ke smlouvě, se ruší a nahrazují se tímto novým závazkem, který vzniká na základě uzavření nové pracovní smlouvy.

Jak probíhá změna pracovní smlouvy?

Pracovní smlouva se tedy vždy a za každých okolností mění pouze a jen dodatkem k pracovní smlouvě. Dodatky se jednoduše sepisují tehdy, když je zapotřebí skutečně pracovní smlouvu změnit či ji naopak jakýmkoliv způsobem prodloužit.

Samotné podepsání dodatku k pracovní smlouvě je čistě dobrovolným aktem, který mají na svědomí obě dvě zúčastněné strany. Žádný zaměstnanec nemůže být žádným způsobem nucen k tomu, aby dodatek k pracovní smlouvě podepsal proti své vůli.

Někteří zaměstnavatelé ještě používají jedno označení pro dodatek k pracovní smlouvě, a to dohoda o takzvané změně konkrétní pracovní smlouvy. V tomto případě se opět jedná o dodatek k pracovní smlouvě, který vzniká na základě již uzavřené pracovní smlouvy.

Jak lze prodloužit pracovní smlouvu?

Pokud se zaměstnavatel rozhodne pro prodloužení vaší stávající pracovní smlouvy. Může tento čin vykonat kupříkladu právě zmíněným dodatkem k pracovní smlouvě či naopak sepsání naprosto nové pracovní smlouvy. Prodlužování veškerých pracovních smluv se týká především smluv, které jsou uzavřeny na dobu určitou. Jeden ze zaměstnavatelů může smlouvu na dobu určitou prodloužit ze své pozice pouze dvakrát. V opačném případě by musel svému zaměstnanci nabídnout smlouvu již na dobu určitou anebo se s ním naopak rozloučit.

Tímto způsobem spolu mohou spolupracovat maximálně 9 let, to znamená, že lze třikrát ustanovit smlouvu na dobu určitou, a to v každém případě v délce trvání tří let. Pokud má zaměstnanec v úmyslu setrvat v daném zaměstnání, doporučuje se sepsat takzvaná žádost o prodloužení původní pracovní smlouvy. V některých případech je totiž vhodné jednat, a nikoliv čekat na verdikt samotného zaměstnavatele. Mimo jiné tímto způsobem také projevíte svůj zájem setrvat v daném zaměstnání.

Je nutné přijmout změnu pracovní smlouvy?

Dodatek vydávaný k pracovní smlouvě nepatří mezi nikterak neobvyklé jevy. Dříve či později se s ním setká téměř každý zaměstnanec. Zmíněný dodatek mění některé skutečnosti, na kterých jste předtím byli domluveni se svým zaměstnavatelem, což pro vás někdy může být i nepříjemné, obzvláště tehdy, přijde-li s podobným dodatkem například po vašem návratu z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání. Vězte ovšem, že pokud s určitými věcmi, které se v dodatku objeví nesouhlasíte, rozhodně ho nemusíte podepisovat. Změnu pracovní smlouvy tedy buď můžete přijmout bez námitek anebo nikoliv.

Jaké jsou důvody pro vydání dodatku k pracovní smlouvě?

Důvodů může být hned několik. V zásadě ovšem platí, že dodatek přichází na scénu tehdy, mění-li se jisté náležitosti v pracovní smlouvě, která byla vaším původním dokladem o zaměstnání. Dodatek se vydává tehdy, dojde-li ke skutečně zásadní úpravě ve vaší stávající pracovní smlouvě.

Pokud se jedná o prodloužení pracovní smlouvy, je dodatek na místě. V případě změny názvu ovšem nikoliv.
Pokud chce váš zaměstnavatel prodloužit dobu trvání vaší pracovní smlouvy, změnit výši vaší odměny, místo výkonu práce či cokoliv jiného, musí vám předložit právě zmíněný dodatek k pracovní smlouvě. Pokud by se ovšem jednalo pouze o to, že se přejmenovala firma, ve které pracujete, není zapotřebí dodatek vystavovat.

Pamatujte na to, že co není na papíře, neexistuje!

Dodatek k pracovní smlouvě samozřejmě musí mít svou písemnou formu. V opačném případě je neplatný a zaměstnavateli navíc bude hrozit sankce od inspektorátu práce. Jak ovšem bude dodatek ke smlouvě vypadat, tedy jaká bude jeho formální stránka, je přitom zcela jedno.

Prodloužení kontraktu lze provést pouze dvakrát

Takzvané prodloužení kontraktu lze provést pouze a jen dvakrát. Vždy samozřejmě záleží na tom, jaká je aktuální situace na trhu práce. Vzhledem k tomu, že v poslední době bude nejspíše přetrvávat nedostatek pracovních sil v různých oborech, je velmi pravděpodobné, že se vaše smlouva, která je na dobu určitou, bude prodlužovat ihned při první možné příležitosti. Tudíž se nejspíše nebudete muset myšlenkou ztráty zaměstnání nikterak příliš stresovat.

Změna pracovního poměru

Pokud se dohodnete se svým zaměstnavatelem na jakékoliv změně vašeho stávajícího pracovního poměru, musíte trvat na jeho písemné podobě. Forma dodatku k pracovní smlouvě může kromě jiného také souviset se změnou pracovního poměru a také s jmenování na vedoucí pracovní místo, což patří mezi ty příjemnější změny obsažené v dodatku k pracovní smlouvě. Pokud by se ovšem jednalo o odvolání z vedoucí pozice, což už je méně milé, rovněž musí být zakotveno v písemné dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zaměstnanec navíc může trvat na tom, že chce do této písemné dohody uvést důvod, pro který byl z vedoucí pozice odvolán. Samozřejmě ovšem odvoláním z vedoucí pracovní pozice nekončí celý pracovní poměr. Zaměstnavatel musí zaměstnanci nabídnout jinou adekvátní pozici či změnit jeho pracovní zařazení. Tudíž mu musí nabídnout práci, která bude odpovídat jeho kvalifikaci, zdravotnímu stavu a také schopnostem.
V případě, kdy ovšem zaměstnavatel nemá pro svého nově sesazeného zaměstnance vhodný post, na který by ho umístil, bude se jednat o překážku v práci, a to na straně zaměstnavatele, tudíž to pro zaměstnance bude znamenat výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a s tím bude souviset také odstupné a další náležitosti.

O obsahu pracovní smlouvy i dodatku k pracovní smlouvě se nebojte vyjednávat

Rozhodně se o obsahu pracovní smlouvy nikdy nebojte komunikovat se svým nadřízeným. Pracovní smlouva je totiž základem takzvané dvoustranné dohody, což pro vás znamená, že než smlouvu či zmíněný dodatek k pracovní smlouvě podepíšete, musíte si jí pozorně přečíst a na vše, co se vám nepozdává, se rovnou zeptat svého nadřízeného. Smlouva, stejně tak jako dodatek ke smlouvě musí být vyhotoven ve dvou stejnopisech, které musí být podepsány. Jeden stejnopis si nechá váš zaměstnavatel a jeden vy.