Dohoda o narovnání

V průběhu realizace jakéhokoliv smluvního vztahu (např. smlouva o dílo) může dojít ke vzniku rozporů a pochybností. V momentě vzniku sporu o tom, zda nějaký závazek vůbec existuje a v jaké výši, lze využít mimosoudního smírného řešení v podobě dohody o narovnání, jejíž pravidla a podmínky upravuje občanský zákoník.

K čemu slouží dohoda o narovnání

Cílem dohody o narovnání je tedy vyřešit vzniklý spor mimosoudní cestou před zahájením soudního řízení a předejít budoucím sporům, tím že starý závazek nahradí novým. Nejde tedy o zjišťování, která ze zúčastněných stran měla pravdu.
Mimosoudní smír za pomoci sepsané dohody o narovnání řeší různé problémy a spory, kdy se dvě strany nemohou dohodnout, zda určitý závazek existuje či nikoliv (příp. v jaké je výši apod.).

Kdy lze využít dohodu o narovnání

Dohoda o narovnání se může vztahovat k otázkám skutkovým, ale také právním, ve kterých se řeší sporná práva a povinnosti, kterými obě strany mohou disponovat. Může jít například o dohodu týkající se správného podání výpovědi či odstoupení od smlouvy apod. Nejsou-li práva či povinnosti sporná, dohoda o narovnání není na místě.
Kdy se používá dohodo a o narovnání:
 • Sporná práva a nejasnosti jsou v dohodě o narovnání popsána nově, jasně a srozumitelně.
 • Původní dohodnutý závazek je dohodou zrušení a nahrazen novým narovnáním.
 • Promlčecí doba začíná nově běžet od podpisu dohody o narovnání.
 • Dohoda o narovnání musí mít písemnou podobu.
 • Dohod o narovnání pomáhá efektivně vyřešit spory mimosoudní cestou, čímž zabrání vzniku nákladů za soudní řízení a šetří oběma stranám čas a stres.
 • Dohodou o narovnání je zajištěn kompromis mezi stranami, který popisuje novou dohodu.
Dohoda o narovnání se může vztahovat na:
 • jednotlivé závazky - nárok a výše na smluvní pokutu ze smlouvy o půjčce, nároku na úhradu provedených víceprací na základě smlouvy o dílo apod.
 • závazky vyplývající z určitého zavazovacího důvodu - může se jednat o více závazků najednou (tzv. celý závazkový vztah)
 • všechny dosavadní závazky mezi účastníky (tzv. generální narovnání).
Platnost dohody o narovnání neovlivňuje omyl jedné, případně obou smluvních stran při uzavírání dohody o narovnání o tom, co je mezi nimi sporné či pochybné, ledaže by šlo úmyslný omyl vyvolaný jednou ze stran.
Příklad, kdy dohoda o narovnání není možná: Pan Smutný podepsal s panem Veselým kupní smlouvu na auto za 80 000 Kč. Pan Veselý poté cenu snížil na 70 000 Kč za rychlé jednání. Toto není dohoda o narovnání ale změna původní kupní smlouvy.

Dohoda o narovnání - důsledky

Podpisem dohody o narovnání mezi dvěma stranami dojde k zániku původního závazku, který byl pochybný či sporný. Dosavadní závazek nahradí závazek nový, který je detailně vymezený v dohodě o narovnání. To znamená, že podpisem dohody o narovnání, už nelze zkoumat oprávněnost původního nároku a řešit otázku toho, která ze stran měla “pravdu”.

Dohoda o narovnání - příklad

Jako názorný příklad, kdy lze využít dohodu o narovnání, si můžeme uvést půjčku mezi dvěma fyzickými osobami. Pan Šťastný půjčil panu Smutného 100 000 Kč. Dle jednoduché písemné smlouvy měl pan Smutný půjčku vrátit do 31.12.2019. Pokud by se zpozdil, činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Pan Smutný v den splatnosti však pana Šťastného nezastihl, a to ani osobně, ani telefonicky a bohužel neměl žádné další kontaktní údaje včetně čísla bankovního účtu. Pana Šťastného zastihl až o 14 dní později, když se vrátil dovolené na horách. Ač mu vzniklou situaci vysvětlil, pan Šťastný požadoval uhrazení dlužné částky včetně úroků z prodlení. Pan Smutný však nesouhlasil, protože byl připraven půjčku vrátit včas.
Pan Šťastný s panem Smutným nakonec uzavřeli dohodu o narovnání, ve které se dohodli, že pan Smutný uhradí smluvní pokutu pouze 100 Kč.

Dohoda o narovnání a péče řádného hospodáře

V případě dohody o narovnání mezi právnickými osobami je nutné řešit otázku souladu takového jednání s péčí řádného hospodáře. Zpravidla jsou členové statutárních orgánů před podpisem dohody o narovnání povinni ověřit:
 • zda má osoba usilující o narovnání šanci zvítězit v případném soudním sporu
 • spočítat výhodnost dohody o narovnání - je nutné zohlednit pravděpodobnost úspěchu či neúspěchu v případném soudním sporu

Dohoda o narovnání - VZOR

Na internetu je dostupná celá řada vzorů. V případě dohody o narovnání je však nutné zvolit takový vzor, který odpovídá konkrétnímu případu. Špatně zvolený vzor může přinést více škody než užitku a ve většině případech je doporučeno nechat si dohodou o narovnání připravit právním zástupcem.
DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Jméno a příjmení / Firma
Bydliště / Sídlo
Rodné číslo / Datum narození / IČ
(dále jako "Účastník č. 1")
a
Jméno a příjmení / Firma
Bydliště / Sídlo
Rodné číslo / Datum narození / IČ
(dále jako "Účastník č. 2")
Čl.1
Na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne ………………... mezi účastníky této dohody, provádí zhotovitel pro objednatele ……………………………………………………………...
Čl. 2
Touto dohodou upravují její účastníci podle § 1 903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechna vzájemná práva a povinnosti.
Čl. 3
Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činí ………………………….,- Kč, přičemž objednatel do této chvíle zaplatil zhotoviteli zálohu ve výši …………………...,- Kč.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zbylou část dlužné částky zhotoviteli nejpozději do …………………………….., včetně úroků z prodlením výši ………….,- Kč za každý započatý kalendářní den po termínu splatnosti dohodnutém ve smlouvě o dílo, uvedené shora. Celková dlužná částka činí k datu podpisu této dohody …………………….,- Kč.
Čl. 4
Zhotovitel prohlašuje, že již zaplacenou část pohledávky objednatelem přijal ve shora uvedené výši a že celá pohledávka je řádně podložena veškerými potřebnými doklady v písemné formě a podepsané oběma účastníky.
Objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí v plném rozsahu s prohlášením zhotovitele.
Nesplní‑li objednatel povinnosti vyplývající z této dohody, má zhotovitel právo od této dohody odstoupit.
Čl. 6
Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky, či nároky.
V …………………………. dne ………………………..
……………………………….. ………………………………
Zhotovitel a Objednatel