Emisní ážio a disážio

Emisní ážio je jakýsi příplatek (přirážka) k nominální hodnotě cenného papíru. Jedná se o pozitivní rozdíl mezi nominální hodnotou cenného papíru a jeho hodnotu na regulovaném trhu. Naproti tomu emisní disážio představuje negativní rozdíl mezi jmenovitou hodnotou cenného papíru a jeho emisním kurzem v případě, že je emisní kurz nižší než jeho jmenovitá hodnota.


Emisní ážio vychází z italského slova “agio” česky znamenající rozdíl. V širším významu slova lze ážio chápat jako přirážku k ceně. Emisní ážio se nevztahuje pouze na akcie, ale na různé cenné papíry, u nichž je stanovená přirážka k nominální hodnotě. Emisní ážio se může týkat například převodu dluhopisu, kmenového listu společnosti s.r.o apod. Stanovením emisního ážia však nedochází k ovlivnění základního kapitálu.

Hlavní vlastností emisního ážia:
  • neznamená vklad do základního kapitálu
  • zvyšuje hodnotu vlastního kapitálu

Běžný je případ, že akciová společnost předpokládající zisk prodává akcie včetně emisního ážia. Tím se akciová společnost stává vhodnou investiční nabídkou.

Vkladové ážio

Termín vyskytující se v zákoně o obchodních korporacích, který u společnosti s ručením omezeným představuje rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu, kterou stanoví znalecký posudek, a výší vkladu společníka.

Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., § 144
(1) Ve společenské smlouvě, v prohlášení o zvýšení vkladu nebo v prohlášení o převzetí vkladové povinnosti se uvede i popis nepeněžitého vkladu, jeho ocenění a částka, která se započítává na emisní kurs. Částka, která se započítává na emisní kurs, nesmí být vyšší než ocenění uvedené v posudku znalce nebo ocenění podle § 468 nebo 469.

(2) Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce nebo podle § 468 nebo 469 a výší vkladu společníka tvoří vkladové ážio, ledaže společenská smlouva nebo rozhodnutí valné hromady určí, že se tento rozdíl nebo jeho část vrací vkladateli nebo se použije se souhlasem společníka na tvorbu rezervního fondu.

Emisní ážio a příklad

Základní kapitál akciové společnosti činí dle zákona 2 000 000 korun. Akcionáři vlastní 1 000 akcií, přičemž nominální hodnota jedné akce byla stanovena na 2 000 korun. Společnost vydělala 1 000 000 korun, který si akcionáři nerozdělili jako dividendu, ale ponechali ji ve společnosti jako nerozdělený zisk za minulé období. Tímto krokem se nominální hodnota jedné akcie zvýšila na 3 000 korun. Společnost potřebuje další peníze na rozvoj.

Finance chce získat další emisí akcií v hodnotě 1 000 000 korun. Nový akcionář získá 500 nebo 333 akcí podle toho, zda se na něho bude vztahovat příplatek v podobě emisního ážia. V případě, že ano, nový akcionář nakoupí za 1 000 000 korun 333 akcií. Společnost by měla možnost využít zájmu investora a prodala by mu akcie za emisní hodnotu 3 000 korun, nikoliv nominální hodnotu 2 000 korun. Emisní ážio by činilo 1 000 korun.

Emisní ážio a zákonná úprava

Emisní ážio dle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., § 248:
(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá nebo účetní hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.

(2) Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou podle tohoto zákona nepostačuje na splacení splatné části jmenovité nebo účetní hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých nebo účetních hodnot jednotlivých akcií, ledaže stanovy určí jinak nebo je v souladu s nimi dohodnuto jinak.

Emisní ážio rovněž popisují následující zákony a paragrafy:
  • Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích: § 15, 16, 17, 30, 142, 143, 144, 145, 247, 248, 249, 344, 345, 346 a 347
  • Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník: § 520 odst. 2
  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů: příloha č. 1 k vyhlášce, pasiva, položka A.II.1.
  • ČÚS pro podnikatele: č. 012 – Změny vlastního kapitálu, č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
  • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: § 13 odst. 4 písm. e), § 14 odst. 3 písm. d)

Emisní disážio

Emisní disážio je opakem ážia a vyjadřuje negativní rozdíl mezi jmenovitou hodnotou cenného papíru (např. akcie, dluhopis) a jeho emisním kurzem v případě, že je emisní kurz nižší než jmenovitá hodnota.