Evaluace

Výraz evaluace pochází z francouzského slova “évaluer” znamenající vyhodnotit a používá se pro proces zahrnující shromažďování dat a jejich systematické uspořádání, odborné zpracování, analýzu, interpretaci a následné vyhodnocení. Jednoduše lze evaluaci popsat jako hodnocení.


Hlavním cílem pečlivého sběru informací a jejich odborného zpracování je získání spolehlivých a důvěryhodných dat pro rozhodnutí v daném oboru. V podstatě se jedná o důležité informace, jakousi zpětnou vazbu, která může pomoci vyřešit nějaký problém, nabídnout různé možnosti a vhodná řešení apod.

Evaluace a její tři fáze

1. fáze - Ex-ante evaluace

Plánovací neboli preformativní fázi označujeme jako ex-ante evaluaci. Účelem této fáze je popsat daný problém, analyzovat potřeby, vymyslet, jak tyto potřeby naplnit a zhodnotit proveditelnosti (implementaci) navrženého řešení či programu.

2. fáze - Mid-term evaluace

Mid-term evaluace znamená procesní neboli formativní fázi. Jedná se o důkladný monitoring průběhu implementace navrženého programu, který poskytuje data o organizaci, fungování a prvních výsledcích zvoleného programu. Umožňuje průběžně řešit vznikající problémy a zdokonalovat tak program.

3. fáze - Ex-post evaluace

V poslední sumativní fázi evaluace se hodnotí zpětná vazba týkající se výsledků a efektů programu. Jedná se tedy o srovnání původních cílů programu se dosaženými výsledky. Posuzují se všechny efekty - plánované i neplánované a to, zda negativní efekty nepřevážily nad těmi pozitivními.

Evaluace - její druhy, metody a techniky

Evaluace má různé druhy, které se rozlišují podle různých kritérií. Evaluace může sloužit vědeckým nebo praktickým účelům. Podle toho, kdo ji provádí, hovoříme o autoevaluaci (instituce se hodnotí sama), evaluaci může provádět také nezávislé sdružení či tisk ale i rozhodovací článek jako majitel firmy apod. Podle druhu informací zase rozlišuje evaluaci cílů, procesů nebo kvalitativních změn.

Evaluační metody a techniky:
  • dotazníky
  • experimenty
  • kvalitativní analýza a výzkum
  • statistiky
  • průzkumy veřejného mínění
  • verifikace
  • případové studie
  • testování hypotéz
  • pozorování