Finanční derivát

Finanční deriváty patří mezi nejmladší finanční instrumenty. I přes exotické názvy jako opce, swapy či futures představují v posledních 30 letech finanční deriváty oblíbenou součást finančních trhů . V podstatě se jedná o finanční instrumenty založené na jiném základním finančním nástroji, od něhož se odvíjí hodnota derivátu.


Finanční deriváty vychází ze základního finančního nástroje tzv. podkladového aktiva. Může se jednat například o akcie, obligace, zahraniční měny, úrokové míry, komodity a další. Od hodnoty podkladového aktiva se odvíjí hodnota finančního derivátu. Jako finanční deriváty označujeme například futures, forwardy, swapy, opce, warrants, CFD a další.

Základní typy finančních derivátů:
 • futures
 • opce
 • swapy
 • forwardy

Společné rysy finančních derivátů:
 • každý finanční derivát je odvozený od podkladového aktiva
 • hodnota finančního derivátu je odvozena rovněž od podkladového aktiva
 • k vypořádání kontraktu dochází v předem dohodnutý termín a za předem domluvenou cenu
 • s finančními deriváty je spojený tzv. pákový efekt - nízká až nulová počáteční investice

Finanční derivát - futures

Futures je finanční kontrakt (smlouva) uzavřený mezi dvěma subjekty, který řadíme do skupiny termínových obchodů. Obchodují se výhradně na komoditních burzách a nejčastěji futures uzavírají vlastníci komodit (např. zlato, káva, ropa, rýže).

Cílem kontraktu je prodej či koupě určitého objemu vybrané komodity, přičemž cena komodity byla stanovená předem v předem domluveném termínu někdy v budoucnosti (tzv. kontrakt s odloženým termínem dodání).

Největším rizikem futures kontraktů je vývoj ceny dané komodity na trhu. Pokud cena klesne, vydělá prodejce. Pokud cena naopak vzroste, vydělá kupující.

Finanční derivát - forwards (forwardy)

Nejjednodušším finančním derivátem jsou forwardy. Jedná se o mimoburzovní finanční kontrakty, které uzavírají dva subjekty o budoucím nákupu aktiv za předem dohodnutou cenu a v předem domluveném termínu. Závazek kontraktu je oboustranný. Kupující musí aktivum koupit a prodávající musí prodat.

Forwards umožňují dodání aktiva v budoucnosti za cenu stanovenou při uzavírání kontraktu. Na rozdíl od futures však dochází k fyzickému plnění (dodání předmětu kontraktu), který představuje podkladové aktivum.

Finanční derivát - swap

Swap je stejně jako forward mimoburzovní finanční kontrakt, který uzavírají dva subjekty o budoucí výměně aktiv či finančních toků (tzv. cash-flows) za předem domluvených podmínek. Jedná se tedy o výměnný finanční obchod.

Existují různé typy swapů:
 • Equity swaps - akciový swap
 • IRS - Interest rate swap - úrokový swap
 • Currency swap - měnový swap
 • Commodity swap - komoditní swap
 • Credit swap - kreditní swap
 • Foreign exchange swap - devizový swap

Finanční derivát - opce (option)

Opce představují právo, nikoliv povinnost, něco si vybrat, vykonat či koupit. Právo nemusí být využito. Ve finančním světě opce znamenají právo koupit nebo prodat podkladové aktivum. Nejčastěji se opce týkají akcií, akciových indexů, komodit, zahraničních měn i finančních derivátů.

Základní typy opcí:
 • kupní opce (call opce) - právo na koupi podkladového aktiva za předem stanovenou cenu
 • prodejní opce (put opce) - právo prodat podkladové aktivum za předem stanovenou cenu, rozhodne-li se vlastník využít právo, emitent je povinen koupit

Důležité pojmy:
 • realizační cena exercise price, strike price) - předem stanovená cena
 • čas do expirace (expiration date, maturity) - datum splatnosti opce
 • opce amerického typu - uplatněna může kdykoliv v průběhu doby splatnosti až do času expirace
 • opce evropského typu - uplatněna může být pouze v době splatnosti
 • dlouhá pozice (long position) - pozice kupujícího
 • krátká pozice (short position) - pozice prodávajícího, případně upisovatele, vypisovatele nebo emitenta
 • cena opce - opční prémie