Implicitní náklady

Pod pojmem implicitní náklady se skrývají náklady, které nejsou vidět. Respektive jinými slovy náklady obětované příležitosti, pod čímž si můžeme představit takové náklady, které byly buď obětovány příležitosti či ty, které patří mezi ušlé. Mezi tyto náklady patří například nájemné za statek či za budovu, kterou firma vlastní a uchází jí tak v těchto statcích peníze, které by mohla získat za případný pronájem těchto komodit.


Stejně tak se mezi tyto náklady řadí mzda za práci, kterou vykonává sám podnikatel a kterou by tak v případě, kdyby byl zaměstnán, pobíral. Pro představu by se o implicitních nákladech dalo hovořit jako o takových nákladech, které představují ten nejvýhodnější statek, kterého se firma musí vzdát ve prospěch statku či činnosti naprosto jiné. Příkladem může být například naše rozhodnutí mezi tím, zdali jít večer do divadla či raději kývnout na večerní přesčas v práci. V případě, kdy se totiž rozhodneme pro divadlo, naším nákladem obětovaným příležitosti je ušlá mzda, o kterou přijdeme tehdy, když nepůjdeme na nabízený přesčas.

Mezi opravdu velmi důležité implicitní náklady firem ovšem patří především náklady ušlých příležitostí, které se týkají finančního kapitálu a které pro firmu představují náklad v podobě úroků, kterých se podnikatel dobrovolně vzdává tehdy, nenechá-li své peníze uložené, na daném účtu.

Náklady obětované příležitosti jako základní ekonomický koncept

Implicitní náklady, neboli také náklady obětované příležitosti, patří mezi velmi důležitý ekonomický koncept. Firma totiž musí bezpodmínečně sledovat své náklady a to jak ty implicitní, které nejsou sice vedeny v účetnictví, ale musí se s nimi počítat, tak i ty explicitní, které představují náklady, které jsou skutečně vynaloženy v podobě peněžních prostředků například na nákup materiálu, surovin a podobně. Na základě výše explicitních a implicitních nákladů je firma schopna vyčíslit svůj ekonomický zisk, který představuje rozdíl mezi ekonomickými náklady a skutečným příjmem.

Zapomínat by se přitom nemělo zejména na rozlišení ekonomického zisku a zisku účetního, ve kterém se implicitní náklady neobjevují. Pokud tedy firma bude například tvrdit, že dosahuje nulového ekonomického zisku, znamená to nikoli strádání podnikatele, který by neměl žádný účetní zisk, nýbrž tato situace odpovídá hodnotě takového zisku, kterého by podnikatel mohl dosáhnout v případě, kdy by se věnoval své nejvýhodnější alternativě, kterou by mohlo představovat například podnikání v naprosto jiném oboru.

Explicitní vs. implicitní náklady

Firmy mají jeden společný cíl a tím je maximalizace zisku a minimalizace nákladů. K tomu, aby mohli určovat směr jejich podnikání a mohli vymýšlet nové a nové strategie, potřebují především vědět, jaké je jejich ekonomické postavení na trhu. Toto postavení zjistí zejména vypočtením jejich ekonomického zisku, pro jehož výpočet jsou prioritní náklady dané firmy. Náklady firmy jsou vesměs náklady obětované příležitosti, které na ekonomické pole vstupují v mnoha různých polohách, které jsou vyhraněné. Mezi ty nejvíce zásadní náklady, které firmy využívají, se řadí zejména náklady na využití výrobních faktorů. Všeobecně se ovšem náklady každé firmy rozdělují na explicitní náklady a také zmíněné náklady implicitní.

Explicitní náklady
  • Evidují se v účetnictví
  • Jedná se o náklady na zakoupené suroviny a materiál, mzdy, které firma vyplácí svým zaměstnancům a také náklady za stroje, které firma používá pro svou výrobu
  • Firma je tyto náklady donucena platit za takzvané používání cizích zdrojů, mezi které se řadí například zaměstnanci, kterým firma vyplácí mzdy. Jedná se tedy o náklad, který firma vyplácí tomu, jenž není vlastníkem firmy.

Implicitní náklady
  • Náklady na ty druhy zdrojů, které má firma ve svém vlastnictví a které využívá
  • Firma neplatí sama sobě za používání těchto strojů
  • Neevidují se v účetnictví, ovšem je třeba s nimi vždy počítat