Insolvenční správce

Mezi hlavní činnosti insolvenčního správce patří nakládání s majetkovou podstatou dlužníků, v případě konkursu přebírá odpovědnost za správné zpeněžení majetku a dohlíží na dodržení podmínek v procesu oddlužení fyzických osob. Primárním cílem jeho činnosti je maximální uspokojení pohledávek vůči věřitelům.


Popisem činnosti, povinností a práv insolvenčního správce se zabývá zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Zákon o insolvenčních správcích upravuje následující (§ 1):
 • a) vznik práva vykonávat činnost insolvenčního správce,
 • b) seznam insolvenčních správců, údaje do něj zapisované, členění seznamu, jeho vedení a podmínky zápisu do seznamu,
 • c) činnost hostujícího insolvenčního správce,
 • d) dohled nad činností insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

  Insolvenční správce - vznik oprávnění k činnosti

  Oprávnění k činnosti insolvenčního správce může získat fyzická osoba a veřejná obchodní společnost, která splní všechny zákonem stanovené podmínky.

  Základní podmínky nutné pro získání povolení k činnosti insolvenčního správce:
  • bezúhonnost - čistý trestní rejstřík
  • kvalifikační předpoklady - vzdělání a složení odborné zkoušky
  • odborná praxe v oblasti související s činností insolvenčního správce - 3 roky a déle
  • pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti

  Pro vybraná řízení a případy je potřeba splnit přísnější podmínky a stát se insolvenčním správcem se zvláštní způsobilostí. Povolení k činnosti uděluje Ministerstvo spravedlnosti, které vede a spravuje seznam insolvenčních správců.

  Základní podmínky nutné pro získání povolení k činnosti insolvenčního správce:
  • bezúhonnost - čistý trestní rejstřík
  • kvalifikační předpoklady - vzdělání a složení zvláštní zkoušky
  • odborná praxe v oblasti související s činností insolvenčního správce - 3 roky a déle
  • pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem činnosti
  • splnění předpokladů pro výkon citlivé činnosti podle zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

  Zájemce o oprávnění musí mít vystudované nejméně vysokoškolské magisterské vzdělání. Musí úspěšně složit závěrečnou správcovskou zkoušku. Pokud podmínky splní, smí podat návrh na zápis do oficiálního seznamu insolvenčních správců.

  Návrh na zápis do seznamu insolvenčních správců musí obsahovat:

  1. Fyzická osoba
  • jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo místo obvyklého pobytu, státní občanství, místo narození, rodné číslo či datum narození,
  • označení adresy, která má být jejím sídlem, vymezené dny a hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost
  • evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.
  • doklad prokazující splnění podmínky vzdělání
  • doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu
  • doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů
  • doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců
  • doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení

  2. Veřejná obchodní společnost
  • název obchodní firmy
  • sídlo a úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost
  • identifikační číslo osoby (IČO)
  • jméno a příjmení, rodné číslo či datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu
  • prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce nebo činnost insolvenčního správce dlužníka pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti
  • doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu
  • doklad o zaplacení správního poplatku
  • prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců
  • doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení

  Běžný insolvenční správce, předběžný insolvenční správce, oddělený insolvenční správce a zvláštní insolvenční správce

  Běžný insolvenční správce je určen insolvenčním soudem po vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Do funkce jej stanovuje soud, který vybírá ze seznamu insolvenčních správců. Insolvenční správce může případ odmítnout pouze tehdy, brání-li mu ve výkonu vážné důvody. Jinak musí funkci přijmout.

  Předběžný insolvenční správce je správce, kterého insolvenční soud ustanoví před vydáním rozhodnutí o úpadku dlužníka. Insolvenční soud uděluje rozsah oprávnění, která nesmí být širší než u běžného insolvenčního správce. Předběžný insolvenční správce zpravidla zjišťuje a zajišťuje majetek dlužníka. Po vydání rozhodnutí o úpadku se většinou stane běžným správcem.

  Oddělený insolvenční správce je určený soudem v případech, kdy je běžný insolvenční správce vyjmut z některých úkon, které je pověřen vykonávat oddělený správce. K vyjmutí může dojít například z důvodu podjatosti.

  Zvláštní insolvenční správce je osoba, která není uvedena v seznamu insolvenčních správců. Splňuje-li obecné a kvalifikační podmínky, může být jmenován insolvenčním správcem v případě, kdy nelze v daný moment jmenovat žádného z existujícího seznamu insolvenčních správců.

  Insolvenční správce a jeho role v insolvenčním řízení

  Insolvenčního správce tedy jmenuje insolvenční soud, který vydal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Jeho cílem je maximálně uspokojit pohledávky věřitelů. Pokud se věřitelům jmenovaný insolvenční správce nepozdává, mohou jej kvalifikovanou většinou odvolat a žádat soud o nového správce.

  Je-li vše v pořádku, insolvenční správce vyhotoví seznam všech přihlášených pohledávek. Každou pohledávku je povinen přezkoumat a buď ji uzná nebo zamítne. Seznam uznaných pohledávek je přečten na schůzi věřitelů. V případě zamítnutí pohledávky má právo věřitel na odvolání.

  Činnost insolvenčního správce kontroluje insolvenční soud a věřitelský výbor, který zastupuje věřitele v daném případu.

  Insolvenční správce - možnost odvolání

  Jmenovaného insolvenčního správce je možné zamítnout několika způsoby. Prvním je již zmíněné odvolání na schůzi věřitelů. To je však možné pouze na první schůzi věřitelů. Proti ustanovení se lze odvolat, pokud se domníváte, že správce nesplňuje podmínky stanovené zákonem, nebo proto, že je oprávněně podezříván z podjatosti.

  Další možností je zproštění funkce insolvenčního správce, což je možné pouze tehdy, pokud insolvenční správce řádně nevykonává své povinnosti, případě nevyvíjí dostatečné úsilí nebo k případu nepřistupuje s dostatečnou péčí. Návrh na zproštění může podat věřitelský výbor, dlužník i soud. Z výkonu funkce může insolvenčního správce odvolat pouze soud. Důvodem může být například porušování povinností insolvenčního správce.

  Insolvenční správce - odměna

  Za výkon činnosti náleží insolvenčnímu správci finanční odměna a náhrada výdajů vyplacená z majetkové podstaty dlužníka nebo ze zaplacené zálohy na insolvenční řízení. V případě reorganizace nebo oddlužení je vyplácena z prostředků dlužníka, tedy jeho příjmů.

  Asociace insolvenčních správců

  Asociace insolvenčních správců (ASIS) je největší profesní, dobrovolná a nezávislá organizace v ČR, která zastupuje insolvenční správce. Hlavním cílem je rozvoj a zvyšování kvality řešení úpadku a činnosti insolvenčních správců.