Intrastat

Intrastat primárně slouží jako takzvaný systém, který sbírá a následně zpracovává data pro statistiku o obchodu s různým zbožím mezi státy, které jsou členy Evropské unie. Zahrnuje rovněž i sběr důležitých údajů o pohybu konkrétního zboží, které není přímo předmětem obchodu mezi partnery z různých členských států. Instrastat tak vykazuje zejména údaje o pohybu zboží, které putuje mezi ČR a ostatními státy Evropské unie. Jedná se přitom o zboží, které fakticky přestupuje přes naše státní hranice. Výjimku tvoří případy, při nichž je zboží na území ČR zadrženo jen dočasně a to zejména z důvodu dopravní situace.

Intrastat by se tak skutečně dal popsat, jako takzvaný systém, který sleduje pohyb různého typu zboží a to zejména mezi členskými státy EU. Tento stav platí v případě, kdy bylo zboží skutečně odesláno z ČR a směřovalo do jiného státu EU anebo toto zboží ČR přijala z jiného členského státu, přičemž ovšem musí platit, že dané zboží skutečně přešlo přes naše hranice. Jak již bylo zmíněno, některé druhy zboží se v ČR příliš neohřejí a v ČR se pouze zastaví z důvodu dopraní situace, když tímto způsobem pouze přes ČR tranzitují. Může se jednat také o zvláštní pohyby zboží či o zvláštní druhy zboží.

Intrastat musí brát v úvahu také různé údaje o zboží, které naše hranice nepřestoupilo a to zejména tehdy, jedná-li se například o
zásobování letadel, lodí či změny v ekonomickém vlastnictví letadel a také lodí za určitých okolností. Může jít ovšem i o obchod s mořskými produkty či o dodávky pro kosmické lodě či různá zařízení pobývající na volném moři.

Intrastat je povinný

Všechny země, které jsou členy Evropské unie, mají povinnost Intrastat využívat. Jednotný tento systém není pouze ve sběru prvotních údajů, tedy ve formě výkazů, rozlišení zmíněných obchodních transakcí, organizačním zabezpečení, či ve sběru jistých dat a také ve způsobu jejich vykazování.

Jak intrastat využívat?

Informace, které jsou získané z Intrastatu se každý měsíc předávají k dalšímu využití do takzvaného Eurostatu, tedy do statistického orgánu Evrospkého společenství. Údaje z jednotlivých výkazů posléze mohou poskytovat měsíční přehledy o zahraničním obchodu České republiky. Tyto údaje dále hojně využívají další organizace, mezi které patří například.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Podnikatelé, kteří mají zájem na tom, znát svůj podíl na trhu a chtějí rovněž i sledovat stav a také množství svých doposud prodaných výrobků. Na základě těchto údajů mohou pronikat na další trhy či ze s určitého trhu stáhnout v důsledku nízkého zisku.
  • Evrospká komise, která přijímá různá antidumpingová opatření a která uzavírá i významné obchodní dohody.
  • Mezinárodní organizace, které stavy vyhodnocují pro zjištění hospodářské situace v dané zemi.
  • Český statistický úřad, který na základě údajů z Intrastatu sestavuje národní účty a poskytuje informace dalším uživatelům.
  • Česká národní banka, která sestavuje platební bilanci.
  • Velvyslanectví a jiné orgány, které zajímají zejména obchodní vztahy v zahraničí a mají také zájem o zjištění aktuální situace ve strategicky výhodných zemích, ze kterých by bylo možné v budoucnu těžit.
  • Svazy různých odvětví a to například obchodu, průmyslu, dopravy a podobně. V těchto svazech hájí zejména vztahy svých zemí.
  • Každý, jenž se zabývá národním hospodářství a je pro něj podstatné znát vývoj obratu zahraničního obchodu. Má zájem na tom vědět, jaká je obchodní bilance ČR a chce znát i to, jakou pozici má ČR v konkurenčním prostředí Evropské unie.
Každý, kdo má zájem tyto údaje objevit, může se podívat na stránky ČSÚ, který v Databázi zahraničního obchodu, tyto informace každý měsíc zveřejňuje.

Kdo údaje do Intrastatu vykazuje?

Do Intrastatu má povinnost vykazovat údaje jen osoba, která je identifikovaným či registrovaným plátcem v ČR k dani z přidané hodnoty. Těmto osobám finanční úřad přiděli takzvané daňové identifikační číslo neboli DIČ. Toto číslo začíná písmeny CZ. Tyto osoby mohou být nejen plátci DPH ale i právnické osoby, kterými mohou být například veřejnoprávní instituce, orgány samosprávy, státní orgány či jiné. Tyto osoby jsou totiž rovněž podle zákona o DPH osobami, které jsou identifikovanými k dani.

Kdy vzniká povinnost vykazovat do Intrastatu?

Povinnost související s vykazováním údajů do Intrastatu vzniká jednotce vždy v průběhu kalendářního roku a to od toho měsíce, ke kterému došlo při přijetí zboží či při jeho odeslání k prahu pro samotné vykazování. To samé platí i pro osoby, které jednají jako zastupující členové osoby registrovaný k DPH.

Čím se rozumí práh pro vykazování do Intrastatu?

Prahem pro vykazování do Intrastatu je stanovena hodnota přijatého či odeslaného zboží. Jedná se o limit, který musí sama jednotka počítat od samotného začátku každého roku či ode dne, kdy jí bylo přiděleno DIČ a stala se tak osobou povinnou k dani. Tento limit je přitom stanoven zvlášť pro odeslané a také pro přijaté zboží. Výše tohoto prahu je stanovena na 8 milionů Kč pro zboží, které bylo přijato a na 8 milionů korun pro zboží, které bylo odesláno.

Jak se údaje do Intrastatu vykazují?

Údaje se vždy vyhotovují za dané referenční, tedy sledované období, kterým je vždy příslušný kalendářní měsíc. Vykazuje se zvláště za odeslání a také za přijetí zboží. Údaje o přijatém či odeslaném zboží je možné do Intrastatu uvádět hromadně či jednotlivě a to tak, že se jednotlivé údaje rozepíší podle přijatých faktur, zásilek, dopravních prostředků a jiných. Pokud je chce jednotka vykazovat souhrnně, lez sečíst hodnoty a také množství údajů za dané transakce a vycházet tak z těchto údajů pro Intrastat.

Jak se výkazy předávají?

Výkazy se celním úřadům předávají pouze elektronickou formou a to za pomoci k tomu určených aplikací. Předepsanými tiskopisy může výkazy předávat pouze ta jednotka, která v daném období překročila práh nutný pro osvobození a chce podat výkaz pro Intrastat jednorázově, přičemž jiné údaje Intrastatu již nevykazuje. Ať již ale jednotka používá elektronickou či papírovou formu, obsah a také rozsah údajů, který Intrastat vyžaduje, se nikterak neliší.

Ukončení povinnosti vykazování do Intrastatu

Povinnost s vykazováním do Intrastatu jednotce končí odeslání či podáním Výkazu za poslední měsíc v roce, tedy za prosinec kalendářního roku, ve kterém nebylo dosaženo prahu pro samotné vykazování, tedy zmíněných 8 milionů korun pro odeslání i pro přijetí. Je li tedy povinnost s vykazováním ukončena z důvodu nedosažení zmíněného prahu pro vykazování, nemusí jednotka tuto povinnost písemně oznamovat příslušnému celnímu úřadu.

Archivace výkazů podávaných do Intrastatu

Stejně tak, jako mají účetní jednotky povinnost archivovat své účetní doklady, musí i jednotky, které vykazují pro Intrastat kopie vykázaných údajů archivovat. Uchovávat je tak jednotka povinna tyto výkazy po celé dva roky, od okamžiku, kdy byla ukončena lhůta pro předávání výkazů celnímu úřadu. Není přitom nikterak stanoveno, jakým způsobem by si měla daná jednotka své vykázané údaje archivovat. Tedy, zda je třeba je uchovávat v listinné podobě či zda je možné je ponechat v podobě elektronické. Ač není nikde uvedeno, jakým způsobem má k archivaci docházet, je bezvýhradně nutné, si k jednotlivým výkazům uchovávat i dokumenty, ze kterých se ve výkazech vycházelo a to zejména pro potřebu následné kontroly z řad příslušných orgánů.