Jednání ve shodě

Pojmem jednání ve shodě se označuje jednání dvou či více osob nakladajících hlasovacími právy a to za účelem ovládání, ovlivnění či jednotného řízení obchodní společnosti. Osoby, které jednají ve shodě, plní povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.


Při jednání ve shodě mezi dvěma více lidmi dochází k úmyslnému sladění. To však nemusí být dlouhodobé či trvale. Neexistuje přesná definice jednání ve shodě, zákon o obchodních korporacích popisuje tzv. vyvratitelné domněnky.

Zákon o obchodních korporacích § 78 Jednání ve shodě
(1) Jednáním ve shodě je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.
(2) Má se za to, že osobami jednajícími ve shodě jsou
a) právnická osoba a člen jejího statutárního orgánu, osoby v jeho přímé působnosti, člen kontrolního orgánu, likvidátor, insolvenční správce a další správci podle jiného právního předpisu, nucený správce,
b) ovládající osoba a jí ovládané osoby,
c) vlivné a ovlivněné osoby,
d) společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její společníci,
e) veřejná obchodní společnost a její společníci nebo pouze její společníci,
f) komanditní společnost a její komplementáři nebo pouze její komplementáři,
g) osoby blízké podle občanského zákoníku,
h) investiční společnost a jí obhospodařovaný investiční fond či penzijní fond nebo pouze jí obhospodařované fondy, nebo
i) osoby, které uzavřely dohodu o výkonu hlasovacích práv.

Právní důsledky jednání ve shodě:
  • zakládá ovládnutí obchodní společnosti, mají-li osoby jednající ve shodě takové množství hlasů, že mohou prosazovat rozhodující vliv na řízení a provozování společnosti,
  • vylučuje právo na uhrazení škody způsobenou nezaplacením vzniklé újmy, jež byla způsobena realizací pokynů ovládající osoby, jestliže všichni společníci jednají ve shodě,
  • vylučuje výkon hlasovacího práva na valné hromadě v případě stanoveném zákonem, ledaže všichni společníci jednají ve shodě,
  • zakládá povinnost učinit nabídku převzetí při ovládnutí společnosti s registrovanými účastnickými cennými papíry kromě zákonem stanovených výjimek
  • stanovuje oznamovací povinnost podílu na hlasovacích právech