Jednorázové pojistné

Zákon pojistné definuje jako úplatu za soukromé pojištění. Pojistné je vlastně cena, kterou si pojistitel určuje za poskytnutí vybrané pojistné ochrany. Placení pojistného může probíhat dvěma způsoby a to buď jako běžně placené pojistné nebo jednorázové pojistné.


Právo na pojistné vzniká dnem, kdy pojistitel a pojištěný uzavřou a podepíší pojistnou smlouvu, případně dnem domluveným v pojistné smlouvě, který může být odlišný ode dne podpisu pojistné smlouvy.

Běžně placené versus jednorázové pojistné

Běžné placené pojistné znamená pravidelné placení stanovené částky za určité období (např. měsíčně, čtvrtletně, půlročně, ročně). Běžně placené pojistné je zpravidla splatné k prvnímu dní pojistného období. Běžné pojistné se týká dlouhodobých druhů pojištění.

Naproti tomu jednorázové pojistné se zaplatí pouze jednou většinou ke dní počátku soukromého pojištění. Jednorázové pojištění je typické pro krátkodobá pojištění, která jsou stanovená na přesně určenou dobu. Typickým příkladem je cestovní pojištění.

Jednorázové pojistné v zákoně

O jednorázovém pojištění se zmiňuje občanský zákoník č. 89/2012 konkrétně v § 2782 a § 2783 týkajícího se pojistného, kde se píše:
§ 2782
(1) Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění.
(2) Zanikne-li pojištění v důsledku pojistné události, náleží pojistiteli pojistné do konce pojistného období, v němž pojistná událost nastala; v takovém případě náleží pojistiteli jednorázové pojištění celé.
§ 2783
(1) Není-li doba vzniku práva pojistitele na pojistné ujednána, vzniká takové právo pojistiteli dnem uzavření smlouvy.
(2) Jednorázové pojistné je splatné dnem počátku pojištění. Je-li ujednáno běžné pojistné, je splatné prvního dne pojistného období; není-li ujednáno pojistné období jako časové období, za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.