Jistina

Jistina společně s úrokovou sazbou (úrokem), RPSN a úmorem patří mezi základní pojmy týkající se úvěru. Jistina však může mít další dva významy, kterými jsou vklad na účet a kauce.


Pojem jistina se nejčastěji užívá ve spojení s úvěrem, kde představuje půjčenou částku bez úroků a poplatků. Není to však jediný význam, který jistina může mít. Jistinou se nutně nemusí myslet pouze půjčené finanční prostředky, ale také vložené prostředky. To platí například pro termínované vklady, u kterých je stanovena minimální výše vkladu. Třetím významem jistiny je kauce, což je něco jako záloha.

Jistina jako kauce

Jistina má širší význam oproti slovu kauce, běžně se však užívají jako synonyma. S jistinou či kaucí se nejčastěji setkáváme u nájemních smluv. V tomto případě pronajímatel požaduje uhrazení jistiny (kauce) jako finanční zálohy po dobu platnosti nájemní smlouvy. Dle nového občanského zákoníku se má správně užívat pojmu peněžní jistota.

V občanském zákoníku se píše, že: “pronajímatel je oprávněn při sjednání nájemní smlouvy požadovat, aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem“.

Tímto způsobem se “jistí” pro případ, kdy nájemce poškodí či zničí majetek pronajímatele takovým způsobem, že jej nelze považovat za běžné užívání. Výše jistiny (kauce) nesmí přesahovat trojnásobek měsíčního nájemného včetně záloh a poplatků za služby spojené s užívání bytu, musí být sjednána v písemné smlouvě a musí s ní souhlasit obě strany.

Jistina jako vklad na účet

Druhým významem jistiny je vklad finančních prostředků na nějaký účet. Může jít například o termínované vklady, kde je poskytovatelem určen minimální vklad. Ten je pak považován za jistinu, kterou lze vybrat pouze za domluvených podmínek.

K vkladu (jistině) jsou poté přičítány smluvené úroky, což je hlavní důvod, proč si člověk termínovaný vklad zakládá. Termínovaný vklad mu přináší zisk. Pokud však majitel termínovaný vklad zruší předčasně, může mu být bankou naúčtován poplatek ve výši až několika procent z vložené částky (jistiny).

Jistina v souvislosti s půjčkou

Ve spojení s půjčkou (úvěrem) jistina představuje půjčené finanční prostředky bez úroků (odměna pro poskytovatele půjčky) a dalších poplatků spojených s poskytnutím půjčky. Součet jistiny, úroků a případně dalších poplatku tvoří celkovou částku, kterou se dlužník zaváže splácet poskytovateli formou pravidelných splátek. Jistina se však umořuje postupně a to s každou splátkou, čímž klesají úroky vypočítávané z aktuální výše jistiny. Se znalostí pojmů si například dokážete hravě spočítat, o kolik původní půjčku (jistinu) přeplatíte.

Jak si spočítat celkovou výši půjčky

Zákony jsou vůči poskytovatelům půjček, zejména těm nebankovním, stále přísnější. O nabízených půjčkách jsou poskytovatele povinni podávat všechny zásadní informace, mezi které patří výše půjčky, výše úrokové sazby, výše RPSN, výše měsíční splátky a všechny související poplatky. Někteří poskytovatelé uvádí i celkovou částku a rozdíl, který zaplatíte “navíc”.

Rozdíl mezi jistinou a celkovou částkou, kterou dlužník zaplatí, si však lze spočítat a to poměrně snadno. Je potřeba znát jistinu, roční úrokovou sazbu a délku úročení v letech (dobu splatnosti). Poté použijete následující vzorec:

ÚROKOVÁ SAZBA = (JISTINA x SAZBA x ČAS)/100

V případě krátkodobé půjčky se dobou splatnosti kratší jeden rok je třeba použít upravený vzorec:

ÚROKOVÁ SAZBA = (JISTINA x SAZBA x ČAS)/(100 x 360)

Jistina, úrok, RPSN a úmor

Vedle jistiny je vhodné znát také tři další pojmy související s každou půjčkou. Jedná se o úrok, RPSN a úmor.

  • Jistina - vypůjčená částka bez úroků a všech poplatků. Z jistiny se počítá nejen úroková sazba a celková dlužná částka, ale také pokuty (sankce) za pozdní splátky či nesplácení úvěru.
  • Úroková sazba (úrok) - finanční odměna poskytovateli za poskytnutí půjčky, udává se v procentech za rok (per annum, p.a. = roční). Platí, že čím nižší úrok, tím dlužník méně přeplatí. Úroková sazba však nemusí určovat výhodnost půjčky, tu určuje spíše RPSN.
  • Úrok z prodlení - v případě pozdního splácení má poskytovatel nárok na úhradu finanční sankce, která je soudně vymahatelná
  • RPSN (roční procentní sazba nákladů) - na rozdíl od úrokové sazby RPSN zahrnuje veškeré náklady související s poskytnutím půjčky. Čím je RPSN vyšší oproti úrokové sazbě, tím je půjčka méně výhodná. Ideální je nízký úrok totožný s RPSN, což znamená, že poskytovatel si neúčtuje žádné další poplatky kromě úroku.
  • Úmor - asi nejméně známý pojem související s půjčkami. Úmor je část splátky, o níž se snižuje výše dlužné částky. Zbytek představuje úrok a případné poplatky. Ačkoliv výše pravidelné splátky zůstává stále stejná, poměr mezi úmorem, úroky a poplatky se neustále mění. Zpočátku větší část splátky tvoří úroky, později jistina (tzv. anuitní splácení).