Judicium, Judikát, Judikatura

Ne každý z nás, je právník, a ač téměř každý druhý článek, který si přečteme na internetu či v novinách, pojednává o jistém judikátu, mnohdy si to čtenář vůbec neuvědomuje a to zejména z toho důvodu, že v praxi vlastně vůbec netuší, co to takový judikát je a jakou roli pro něj představuje právě judikatura, která je jimi tvořena. V následujícím článku si tak shrneme, základní pojmy práva, mezi které patří zejména judikatura a s ní spojený judikát.

Ani dokonalá znalost zákona mnohdy nestačí

Některé životní situace, se kterými se můžeme setkat v běžném životě, nemají svůj jasný a stručný výklad. Pokud se tedy s jistou právní situací ocitneme před soudem, nemusí si soud vždy, ač zná dokonale právní úpravu, s danou situací vědět rady. Zákon totiž není vždy jednoznačný a na základě jednotlivých situací tak připouští i různé druhy výkladů, na které musí právní úprava myslet.

Prováděcí předpisy a znalost zákona, často nestačí. Pro nalezení té správné odpovědi na otázku, jak si s případem poradit, je tedy neméně nutné, znát zmíněnou judikaturu, tedy v překladu rozhodovací praxi jednotlivých soudů, jejich stanoviska, výklady a v neposlední řadě také závěry.

Judikaturu tvoří judikáty

Judikátem se neoznačuje rozhodnutí soudu, který svým dopadem ani významem nepřesahuje okolnosti daného případu. Nejedná se dokonce ani o všechna rozhodnutí jednotlivých soudů. Rozhodnutí, o kterém můžeme tvrdit, že je judikátem, musí být jednoznačně a bezpodmínečně rozhodnutím soudu, zařazeného do vyššího stupně. Toto rozhodnutí musí obsahovat zobecněný výklad jisté právní normy, tedy jistého pravidla, které je již předepsané anebo musí obsahovat neméně důležitou část jistého právního předpisu. O takovémto judikaturním rozhodnutí následně můžeme tvrdit, že dotváří právní normu anebo ji dokonce samo vytváří. Jedná se tak o neméně důležité doplnění jednotlivých norem právních předpisů.

Nejdůležitější z judikátu, je právní věta

Ona zmíněná právní věta, je tím nejdůležitějším, co se v judikátu objevuje. Jednotlivá rozhodnutí soudů, samozřejmě ta významná rozhodnutí, jsou následně publikována ve sbírkách rozhodnutí a jsou zobecněny takzvanými právními větami. Právní věta poté umožňuje samotnému čtenáři vůbec pochopit, o jaké rozhodnutí soudu či o jaké odůvodnění se vůbec v daném případě jedná. Pod právní větou si ovšem nepředstavujme klasickou větu, jako ji známe v gramatickém sletu, nýbrž větu, kterou tvoří několik souvětí a také odstavců.

Jaký je význam judikatury

Judikatura má velmi vážený význam, který ji nelze upřít. Již mnoho let se drží na špici a i s ohledem na případné změny v samotné judikatuře, její význam stále strmě stoupá vzhůru. V aplikační praxi samotných soudů, tak má judikatura opravdu velký význam a to nejen v interpretačním slova smyslu. Judikatura svým způsobem zákonodárce utváří, inspiruje je a napomáhá jim řešit situace, které se leckdy dají považovat za velmi složité.

Judikatura v očích laiků

V současné době se o judikaturu začíná zajímat i neprávnická veřejnost, tedy laici, kteří se snaží přiblížit si články v novinách, na internetových titulech či v časopisech právě judikatuře, která se opírá o určité životní situace. Laici, mezi které patří například novináři, jsou dnes, co se týče podávání informací o takzvaných judiciumech, tedy rozsudcích velmi dobře informování a tyto informace ve stručné právní verzi, předávají veřejnosti tak, aby byla schopna je pochopit. Dříve tomu ovšem zdaleka tak nebývalo a tak je rozhodně dobře, že osvěta v tomto směru nabyla svého významu a že se i ti, kteří nemají advokátskou praxi či se nikdy nesetkali tváří v tvář se soudnictvím, dokážou do daných právních norem vcítit a interpretovat je okolí, což je velmi důležité.