Kabotáž

Kabotáž je označení pro přepravu na území cizího státu, kdy vůz nepřekročí hranice tohoto státu. Jak nakládka, tak i vykládka probíhá na území jednoho cizího státu, aniž by tam přepravce měl sídlo či alespoň pobočku. Aby mohl provádět kabotáž, musí však mít tzv. Eurolicenci.


Kabotáž se týká nejen silniční osobní a nákladní dopravy, ale také lodní a letecké dopravy. Ve všech případech jde o přepravu mezi dvěma místy na území stejného cizího státu (např. z Košic do Bratislavy, z Mnichova do Berlína). V případě lodní dopravy se jedná o území, na němž plují lodě pod vlajkou cizího státu.

Kabotáž a společná pravidla

Kabotáž je nutné provádět v souladu s odpovídajícími nařízeními a pravidly společnými pro celou EU. Konkrétně se jedná o Nařízení Rady (ES) č. 1073/2009.

Dopravní firmy se sídlem na území ČR mohou na území ostatních členských státu EU provozovat kabotáž. Kabotáž se většinou provádí v rámci vykrytí čekací doby na další zásilku zpět do domovského státu.
 • Kabotáž je pouze krátkodobá přeprava, která nesmí trvat déle než 7 dní. Lhůta začíná běžet druhý den a končí sedmý den po úplném vyložení nákladu mezinárodní přepravy.
 • Do hostitelského státu musí dopravce přijet s naloženým vozidlem.
 • V rámci jedné mezinárodní dopravy smí být na území jednoho státu provedeny maximálně 3 kabotáže.
 • Kabotáž lze provozovat v různých zemích, stále platí pravidlo tří kabotáží na jednu mezinárodní přepravu, přičemž v každé zemi lze provést pouze jednu kabotáž.
 • Jedná kabotáž může mít více míst nakládky i vykládky. Pro celou operaci však musí existovat jeden nákladní list a jeden příjemce.
 • Je možné současně provádět mezinárodní přepravu a kabotáž, pokud má náklad z poslední kabotáže a jsou dodržena pravidla dle nařízení EU

Kabotáž a individuální pravidla

EU má pro kabotáž společná základní pravidla. Každý členský stát má zároveň právo podmínky si upravit a stanovit další podmínky, které jsou v dané zemi povinné pro všechny přepravce. Zpravidla se jedná o různé druhy registrací, nejčastěji registrace k dani. Například Německo všem přepravcům nařizuje mít pojištěný náklad na pojistný limit 600 000 EUR na jednu pojistnou událost a 1 200 000 EUR na celý rok.

Kabotáž a povinnosti dopravce

Dopravec je povinen pečlivě si uschovat doklad od každé jednotlivé přepravy. V rámci jedné mezinárodní dopravy musí tedy mít uložený CMR od mezinárodní přepravy a CMR či jiný podobný doklad od každé kabotážní přepravy.

Na dokumentu o přepravě musí být vždy uvedena jména odesílatele a příjemce (název firmy, jméno a příjmení, IČO, sídlo atd.), dále pak datum nakládky a vykládky, místo nakládky a vykládky a podrobný popis vozidla a přepravovaného nákladu.

Jízdní list či jiný důkaz o přepravě musí obsahovat následující údaje:
 • jméno, adresa a podpis odesílatele
 • jméno, adresa a podpis dopravce
 • jméno, adresa a podpis příjemce
 • místo a datum přejímky nákladu
 • místo určené pro dodání nákladu
 • popis nákladu a způsob balení, počet balení atd.
 • množství nákladu nebo jeho hmotnost
 • popis vozidla - registrační značka a to i návěsu

Kabotáž v zemích EU

V rámci zemí EU je kabotáž povolena pro následující typy dopravy:

 • zvláštní linková doprava - mezi dopravcem a organizátorem musí být uzavřena smlouva, jejíž originál či ověřený opis je zároveň kontrolním dokladem, jízdní list dopravce vyplňuje jako měsíční výkaz
 • příležitostnou dopravu - vyplněný jízdní list je považován za kontrolní doklad

Dopravce je povinen jízdní listy týkající se zvláštní linkové či příležitostné dopravy formou kabotáže odevzdat pověřenému úřadu ve státě, ve kterém má sídlo. V České republice je tímto úřadem Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Kabotáž mimo země EU

Kabotáž mimo členské země EU je většinou zakázána, pokud neexistuje bilaterální dohoda povolující kabotáž. Tyto dohody jsou spíše výjimečného rázu, kdy některý dopravce získá zvláštní povolení.

V České republice může toto povolení udělit zahraničnímu dopravci na jeho žádosti Ministerstvo dopravy na základě ustanovení § 32 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě pouze tehdy, umožňuje-li to dohoda mezi ČR a dotčeným státem. Povolení lze udělit nejdéle na jeden rok.

Za specifický druh kabotáže jsou považovány tzv. místní výlety. Místní výlet je definován jako příležitostná doprava v hostitelském státě, do něhož byla skupina turistů přepravena v rámci příležitostné dopravy. Místní výlety lze provozovat na základě bilaterální dohody například v Bosně a Hercegovině, Srbsku a Černé Hoře.

 • Bosna a Hercegovina - místní výlet je možné uskutečnit stejným vozidlem i cestujícími, kontrolním dokladem je jízdní list INTERBUS
 • Srbsko - místní výlet je možné uskutečnit stejným vozidlem i cestujícími (či částí), kontrolním dokladem je jízdní list INTERBUS vyplněný v ČR
 • Černá Hora - místní výlet je možné uskutečnit stejným vozidlem i cestujícími, kontrolním dokladem je jízdní list INTERBUS, jízdní listy musí být dva - jeden pro cestu s ČR do Černé Hory a druhý pro místní výlet po Černé Hoře