Kabotáž

Kabotáží se rozumí ve své podstatě vnitrostátní přeprava, která je pro cizí potřebu a je dočasně provozována v takzvaném hostitelském státě, který je členem Evropské Unie a je v souladu s právním nařízením. Jedná se například o silniční dopravu, dále o přepravu nákladů mezi dvěma různými místy v daném státě, ve kterém se ovšem nenachází sídlo dotyčného dopravce, který zmíněnou kabotáž zařizuje.

Jaká jsou pravidla kabotáže?

Každý dopravce, který provozuje nákladní dopravu pro jakoukoliv cizí potřebu, je takzvaným držitelem licence Společenství, které je oprávněno řádně provozovat za jistých podmínek právě zmíněnou kabotáž. Řidič rovněž musí být bezpodmínečně příslušníkem třetí země a musí mít rovněž i patřičná osvědčení. Pravidla každé kabotáže je nutné bezpodmínečně dodržet a to i v případě, kdy dochází k přepravě pro cizí potřebu, pro kterou licence není potřeba rozhodně vydávat.

Jedná se například o tyto situace:
 • Přeprava havarovaných či poškozených vozidel
 • Přeprava různých poštovních známek a to v rámci takzvané univerzální služby
 • Přeprava jistého nákladu vozidly, které mají největší přípustnou hmotnost přípojného vozidla a které nepřesahují 3,5 tuny.

Jak přesně funguje kabotáž ve státě, do které aktuálně směřuje mezinárodní přeprava?

Dopravci jsou v každém případě oprávnění k tomu, aby v návaznosti na mezinárodní přepravu, věci z jiného státu, který je členem EU, popřípadě věci, které spadají do třetích zemí, do hostitelského členského státu převezli po dodání celého nákladu s téže vozidlem anebo v případě soupravy, tím stejným motorovým vozidlem a mohli tak provádět až tři přepravy v rámci kabotáže. K poslední nakládce a také vykládce vozu musí v rámci jedné kabotáže dojít v hostitelském členském státě a to nejpozději do 7 dnů od data, kdy došlo k poslední vykládce, která navazuje na danou mezinárodní přepravu.

Jak probíhá kabotáž ve státě, do kterého mezinárodní přeprava nesměřuje?

Podnikatelé, kteří se orientují v silniční nákladní dopravě, mohou ve lhůtě, která činí sedm dní, provést některé anebo dokonce všechny kabotážní přepravy, které jsou povolené v jakémkoliv členském státě a to za podmínky, že budou na jednu kabotážní přepravu na členský stát omezeni lhůtou tří dnů a to ode dne, kdy došlo ke vstupu na území daného členského státu.

Na co je třeba při kabotážní přepravě myslet?

Každý dopravce, který se rozhodne pro kabotážní přepravu v daném hostitelském členském státě, musí bezpodmínečně v průběhu této zmíněné kabotážní přepravy předložit jisté důkazy příslušným kontrolním orgánům a stejně tak je musí o každé provedené kabotáži včas informovat. Tyto důkazy se většinou předávají v takzvané formě CMR dokladu, dodacího listu a jiných formalit.

Kromě jiného ovšem musí obsahovat i tyto údaje:
 • Adresu, jméno a také právoplatný podpis
 • Adresu, jméno a podpis dotyčného podnikatele, který kabotážní přepravu zajišťuje v silniční a také v nákladní dopravě
 • Adresu a jméno příjemce. Po dodání rovněž i podpis a datum dodání dané dodávky na místo.
 • Datum a místo, kde došlo k přejímce nákladu na místo, které bylo určeno pro dodání
 • Popis nákladu a také způsob zabalení daného nákladu. Pokud se převáží nebezpečné věci, je třeba popsat, o jaké věci se jedná, jaký je počet balení s těmito věcmi a všechny balíky musí být také opatřeny označením a číslem
 • Hmotnost nákladu, alespoň ta hrubá, vyjádření o množství
 • Poznávací či registrační značky motorového vozidla, popřípadě návěsu

Jak probíhá kabotáž u nečlenů Evropské Unie?

Přeprava ve zmíněné kabotáži se státy, které nejsou členy Evropské Unie, v podstatě není povolena do chvíle, kdy takzvaná bilaterální dohoda něco jiného nestanoví. Kabotážní přeprava je v podstatě zakázána až na případy, kdy je dopravce na základě zvláštního povolení vydá. Toto zvláštní povolení ovšem musí schválit smluvní strany na obou místech. Ministerstvo dopravy ČR tak uděluje zvláštní povolení pro jakoukoliv přepravu ve zmíněné formě kabotáže a to na základě zákona o silniční dopravě.

Kabotáž je rovněž v odůvodněných případech povolena na žádost zahraniční dopravy tehdy, dohodne-li se takto s českou stranou a ČR to povolí. Toto povolení se ovšem uděluji dopravci buď pouze na jednu jedinou přepravu, na omezený či neomezený počet daných přeprav v jistém časovém intervalu, popřípadě období a to nejvýše na jeden jediný rok. Platnost daného povolení je na něm vždy uvedena.

Velmi specifickým druhem samotné kabotáže jsou poté takzvané místní výlety, kdy se jedná o takzvanou příležitostnou dopravu, která je v hostitelském státě uskutečněna a do které byla předtím samozřejmě i daná skupina cestujících přepravena v rámci příležitostné dopravy. Tato dohoda je uzavřena například s Bosnou a Hercegovinou, Černou Horou či Srbskem.

 • V Bosně a Hercegovině tento postup funguje tak, že místní výlet je uskutečněn s identickými cestujícími a také s identickým vozidlem a také kontrolním dokumentem, tedy takzvaným listem INTERBUS.
 • V Srbsku může být místní výlet uskutečněn pouze se stejnými cestujícími, identickým vozidlem a listem INTERBUS, který musí být vyplněn již v ČR
 • V Černé Hoře se jedná rovněž o uskutečnění výletu se stejnou skupinou cestujících stejným vozem, listem a interním dokumentem v jedné osobě s názvem INTERBUS, pro kontrolní účely musí být tento list ve vozidle, ve kterém cestující jeli z ČR do Černé Hory. Stejně tak, musí být ve vozidle jízdní list, který bude určen pro místní výlet přímo v Černé Hoře.