Kapitalizace pohledávky

Kapitalizace pohledávky představuje převedení vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti. V anglickém jazyce proto existuje pojem debt-equity swap. Kapitalizace pohledávek může probíhat dvěma různými způsoby - vzájemné započtení pohledávky vůči emisnímu kursu akcií nebo nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti.

Kapitalizace pohledávky - co to je

Trochu jinými slovy lze kapitalizaci pohledávky popsat jako transformaci pohledávky věřitele za podnikem v majetkovou účast v ní. Kapitalizace pohledávek je operace sloužící k vzájemné výměně majetkových hodnot (např. pohledávka věřitele za podíl v dlužnickém podniku). Tento způsob se používá při snižování zadluženosti podniku a uplatňuje se při hrozícím úpadku.

Kapitalizace pohledávky - jak se provádí

Kapitalizace pohledávky má dva odlišné způsoby provedení. Prvním je vzájemné započtení pohledávek vůči závazku za upsané jmění, druhým nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti.

  1. Vzájemné započtení pohledávek vůči závazku za upsané jmění
  2. Nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti

1. Vzájemné započtení pohledávek vůči závazku za upsané jmění

Jedná se o obvyklou metodu, jejímž prostřednictvím společnost zvyšuje své základní jmění. Kapitalizace pohledávek přitom probíhá tak, že dojde k započtení závazku vzniklého ze zvýšení základního jmění s existující pohledávkou.

2. Nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti

V tomto případě hovoříme o pohledávce, který zvyšuje základní jmění společnosti tím, že věřitel vloží pohledávku do základního jméně společností pohledávku postoupením pohledávky dlužníkovi. Jakmile dojde ke splynutí dlužníka a věřitele, dojde k zaniknutí pohledávky.

Kapitalizace pohledávky - převod na půjčku

Existuje ještě jeden způsob, jak vyrovnat nevymahatelnou pohledávku. Nejedná se o kapitalizaci, ale o převod pohledávky na půjčku. Může jít o výhodný způsob, protože při převodu lze upravit podmínky půjčky (např. nižší úrok) a zvýšit bezpečnosti půjčky.