Kapitálová společnost

V České republice se obchodními společnostmi zabývá zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev. Obchodní společnosti se dále dělí na osobní a kapitálové společnosti. Do skupiny osobní patří veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti a mezi kapitálové společnosti patří akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným.

Kapitálová společnost - co to je?

Pro český právní řád jsou typické kapitálové a osobní společnosti. Za hranicemi lze ještě rozlišovat evropské obchodní společnosti, kam patří evropské akciové společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení.

Pro obchodní společnosti a družstva v ČR je používán souhrnný název obchodní korporace. Jsou zakládány za účelem podnikání či správy vlastního majetku více osob. Vznikají dnem, kdy jsou zapsané do obchodního rejstříku. Obchodní společnosti dělíme na kapitálové a osobní společnosti.

Kapitálové společnosti jsou takové obchodní společnosti, které smí vykonávat i jinou než podnikatelskou činnost. Charakteristickým rysem je povinná majetková účast a nikoliv osobní činnost všech společníků na činnosti kapitálové společnosti.

To znamená, že společníci za závazky kapitálové společnosti neručí vůbec nebo omezeně a to maximálně do výše svých vkladů. Společníci se na činnosti společnosti nepodílí osobně, ale pouze prostřednictvím zvolených orgánů.

Kapitálová versus osobní společnost

Rozdíly mezi kapitálovou společnosti a osobní společností se nejlépe popisují na jejich výhodách a nevýhodách.

Hlavní výhody a nevýhody kapitálové společnosti:
 • ručení maximálně do výše vkladu
 • dlouhodobá existence - odchod společníka nevede ke zrušení společnosti
 • v managementu nemusí být společníci, ale placení profesionálové
 • expanze probíhá formou navýšení vkladů nebo přibráním dalších společníků a jejich vkladů, případně upisování akcií
 • vklady mohou být peněžité a nepeněžité
 • vklad lze splácet až 5 let
 • není nutné rozhodovat jednomyslně, nutný je souhlas většiny
 • kapitálové společnosti jsou vnímané jako solidární společnosti


 • založení kapitálové společnosti je administrativně náročné a je nutné splňovat řadu podmínek
 • s vedením a řízením kapitálové společnosti souvisí vysoké náklady (např. platy managerům)
 • na tvorbě zisku se společníci (akcionáři) neúčastní přímo
 • údaje o hospodaření nejsou diskrétní, jsou dostupné
 • při rozdělování zisku mezi společníky je uplatňováno dvojí zdanění
 • odchod ze společnosti je administrativně náročný

Hlavní výhody a nevýhody osobní společnosti: 
 • nemluvíme o společnících, ale vlastnících
 • zisk patří vlastníkům, nedochází ke dvojímu zdanění
 • společnost řídí vlastníci
 • nižší náklady s vedením a řízením společnosti (žádné platy profesionálnímu managementu)
 • výsledky hospodaření jsou neveřejné
 • odchod vlastníka (společníka) je velmi jednoduchý


 • každý vlastník (společník) ručí celým svým majetkem
 • mezi více vlastníky je důležité důvěra, loajalita a spolupráce
 • nelze jednoduše přibrat dalšího společníka, rozšíření jmění u osobní společnosti má omezené možnosti
 • poškodit a zničit osobní společnost je relativní snadné
 • u vlastníků jsou nutné odborné znalosti, dovednosti, zkušenosti apod.

Kapitálové společnosti - druhy

Kapitálové společnosti se dělí na společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Někdy se však užívá přesnější členění obchodních společností, které říká, že do komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným nepatří ani mezi osobní, ani mezi kapitálové společnosti, protože mají některé vlastnosti a jsou považovány za tzv. smíšené obchodní vlastnosti.

Společnost s ručením omezeným

Jedná se o nejrozšířenější typ obchodní společnosti v České republice. Založit ji může fyzická i právnická osoba. Minimální počet společníků je jeden a maximální padesát.

Základní rysy:
 • společnost s ručením omezeným vzniká sepsáním zakladatelské osoby v případě jedné osoby a společné smlouvy v případě více společníků
 • vznik je datován ke dní zápisu do obchodního rejstříku
 • za své závazky ručí společnosti celým svým majetkem, nikoliv však majetkem společníků, ti ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu
 • minimální výše základního kapitálu společnosti je 200 000 korun
 • minimální výše základní vkladu každého společníka činí 20 000 korun
 • povinná je tvorba rezervního fondu, který se tvoří ze zisku a může být vytvořen v průběhu prvního roku existence společnosti
 • řízení společnosti se projednává na valné hromadě, která se musí sejít nejméně jednou ročně, na valně hromadě se rozhoduje o změnách společenské smlouvy, o navýšení či snížení základního kapitálu, jmenují se a odvolávají jednatelé a dozorčí rada, schvaluje se účetní závěrka, rozdělení zisku a zrušení (zánik) společnosti
 • statutární a řídící orgán představují jednatelé a valná hromada je jmenuje ze společníků
 • kontrolním orgánem je dozorčí rada, která není povinná, pokud je stanovená musí mít nejméně tři členy, dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a kontroluje účetnictví, na valně hromadě musí podat zprávu
 • zisk se rozděluje na základě výše kladu jednotlivých společníků
 • společnost s ručením omezeným zaniká vymazáním z obchodního rejstříku

Akciová společnost

Jedná se o nejrozšířenější způsob podnikání v České republice typický pro velké obchodní společnosti. Akciovou společnost smí založit jedna právnická osoba nebo dvě fyzické osoby. Akciová společnost má název odvozený od akcie, což je cenný papír. S vlastněním cenného papíru souvisí práva akcionáře jakožto společníka. Společník se přitom podílí na řízení, na zisku a v případě zániku i na likvidačním zůstatku.

 • akciová společnost vzniká sepsáním zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy, přičemž nabídka akcií může být veřejná i neveřejná
 • vznik je datován ke dni zápisu do obchodního rejstříku
 • minimální základní kapitál je povinný - v případě veřejné nabídky akcií činí 20 000 000 korun a více, v případě bez veřejné nabídky činí 2 000 000 korun a více
 • vklad společníka je povinný, ale není stanovena jmenovitá hodnota akcií
 • povinný je rovněž rezervní fond (stejné jako u společnosti s ručením omezeným)
 • akciovou společnost řídí valná hromada, představenstvo a může být také dozorčí rada
 • představenstvo je statutární a výkonný orgán v čele s předsedou, mezi hlavní činnosti patří vedení účetnictví a navrh rozdělení zisku
 • zisk se rozděluje mezi akcionáře na základě počtu akcií
 • akciová společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku