Kauce

Dozvíte se zde nejen, co to kauce je, ale také kde všude se tento pojem objeví a jaké jsou jeho významy. Ukážeme vám, jak na kauci pohlíží zákon a podrobněji se zaměříme na dvě nejčastější podoby kauce, které jsou kauce v pronájmu bytu a kauce ve vazbě.

Co je to kauce?

Pojem kauce pochází z latinského „cautio“, což znamená opatrnost, obezřetnost či záruku. Dnes má význam dočasné zálohy, např. složené do úschovy, která je za ideálních podmínek vratná, nebo se za horších okolností použije na úhradu nákladů.

Jak je to s vratností kauce?

Vratnost kauce bývá podmíněna splněním předem známých podmínek, například vrácení vypůjčené věci, dodržení smluvních podmínek atd. V případě porušení se pak řeší, jak bude vypadat vrácení kauce.

Takové podmínky mohou být striktní a připouštět jen logicky jednoduché výsledky „vrátit či nevrátit“, nebo může být použita jako záloha pro uskutečněné plnění za předmětné období.

Podle nastavených podmínek a uplynulých skutečností tedy kauce může být vrácena celá, jen částečně, vůbec, nebo dokonce může být požadován i doplatek pro uhrazení do plné výše případných nákladů.

Kauce v různých oblastech

S kaucí se setkáváme v různých oborech, při různých situacích. Proto si ji rozdělíme do těchto 6 oblastí:

1. Obchod

Kauce bývá součástí smluvních podmínek u pronájmů movitých věcí. V půjčovnách se z kaucí běžně hradí samotné zápůjčné, zároveň jde i o formu zajištění pro případ poškození věci nebo dokonce ztráty či zničení (kdyby zákazník nechtěl na místě uhradit opravu).

2. Pronajímání

Kauce je běžná u pronájmu bytů či podnájmu pokojů, kde bývá potřeba složit kauci ve výši i tří měsíčních nájmů. Požadavek složení kauce při sjednávání nájemní smlouvy je dnes již běžná praxe po celém světě, a i když nejde o malé peníze, mají mnozí o této věci značné mezery. Víte například, jaká maximální částka je pro kauci přípustná, nebo třeba na co ji může vlastník bytu použít a zda vám za její držení náleží úrok? Nejen kvůli toho se na tuto problematiku podíváme blíže.

Co to je kauce u pronájmu bytu?

Pronajímání bytu s sebou nese riziko, že nájemce nebude plnit své závazky vůči pronajímateli nebo mu způsobí věcnou škodu na bytě či jeho vybavení. Občanský zákoník naštěstí pronajímateli umožňuje, aby po nájemci požadoval určitou peněžitou částku, ze které pak mohou být hrazeny budoucí nedoplatky na nájemném, službách nebo může sloužit k pokrytí nájemcem způsobené škody. Zákon tuto peněžitou záruku pojmenoval „jistotou“, lidově se jí však říká „kauce“.

Jaká je maximální zákonem přípustná výše kauce?

Maximální výši kauce stanovuje občanský zákoník, takže pronajímatel může po nájemci požadovat kauci maximálně ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Limit pro kauci se automaticky stanovuje jako šestinásobek nájemného obvyklého v dané lokalitě za nájem obdobného bytu, pokud z nájemní smlouvy jasně nevyplývá, jakou část z platby tvoří nájemné a jakou poplatky za služby.

Povinnost zaplatit kauci (jistotu) může být sjednána v nájemní smlouvě, ale může být dohodnuta i kdykoliv v době trvání nájmu. S účinností nového občanského zákoníku nemusí pronajímatel pro uložení kauce zřizovat speciální účet, jak to nařizovala předchozí právní úprava – což může být příjemné zjednodušení.

Na co může pronajímatel kauci použít?

Kdy a jak může pronajímatel kauci použít, nezáleží na jeho vůli, pravidla upravuje zákon, např. lze z ní pokrýt dlužné nájemné nebo ji použít na náhradu škody při skončení nájmu.

U nájemného a služeb je výše nedoplatků, na které se může kauce použít, obvykle zřejmá, ale u náhrady škody si pak škodu vyčíslí sám pronajímatel a poté ji započítá. Na rozdíl od předchozí právní úpravy k tomu už nepotřebuje soudní rozhodnutí nebo písemné uznání dluhu nájemcem (pozor na to!).

„Započte-li pronajímatel kauci během nájmu, je nájemce povinen ji doplnit až do sjednané výše. Pro vyloučení či usnadnění případného sporu je proto praktické již v předávacím protokolu vyčíslit vybavení bytu konkrétními částkami. Pronajímatel může také nájemci výši škody doložit například účtenkou z opravny,“ doporučuje optimální postup Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Jak upozorňuje dále, je možné i jiné řešení, kdy se pronajímatel může dohodnout s nájemcem a zápočet na kauci provedou již v průběhu trvání nájemního vztahu. Taková dohoda je platná, protože nijak neomezuje práva nájemce. Je přece v jeho zájmu, aby byl závazek splněn co nejdříve, protože by později mohl být pronajímatelem požádán o úroky. Na druhou stranu však není možné, aby se pronajímatel s nájemcem dohodli na použití jistoty k jiným účelům než k pokrytí dluhu na nájemném, službách či k úhradě škody způsobené nájemcem.

Lze požadovat úroky z kauce? Ano můžete – pohlídejte si jejich výši

Ano, rozhodně! Pronajímatel je povinen spolu s jistotou vrátit nájemci při skončení nájemního vztahu i úroky z kauce. Pokud se na jejich výši nedohodnou, opět platí, že nájemce má právo požadovat úroky, a to ve výši odpovídající úrokům u bankovních úvěrů ve srovnatelném místě a době.

Dohodou si mohou obě strany sjednat úroky nižší, než vyplývá ze zákona. Nicméně i zde je nutné dodržet podmínku, že takovou dohodou nebude krácen nájemce na jeho zákonných právech.

Kauce musí být nájemci vrácena do jednoho měsíce. Tato lhůta začíná běžet okamžikem vyklizení bytu nájemcem a jeho předání pronajímateli spojeným se skončením nájmu – pokud nedošlo k odlišné dohodě mezi pronajímatelem a nájemcem.

3. Obaly

V běžném životě se všichni setkáváme se zálohou na vratné lahve. Zálohy za půjčený majetek se běžně rovnou započítávají již do ceny kupovaného zboží. Neoddělitelnost zboží a zapůjčeného majetku vidíme na příkladu vratných obalů… V praxi se tedy zálohy běžně používají v logistice. Pro účely přepravy se vratné kauce vybírají například za sudy na pivo, za přepravky na lahve, za přepravní palety atd.

V těchto případech jde zpravidla o fixní (paušální) zálohy za sériově vyráběné nádoby, tedy záměnné. Pro vrácení složené peněžní

4. Právo

Kauce jakožto pojem v právním slova smyslu je pojímaný jinak v systémech kontinentální Evropy a jinak mimo ni. Například ve Spojených státech amerických se jedná o finanční skladnou zálohu, za jejíž složení je možné být propuštěn z vazby. V českém právu se vyskytuje zřídka (výslovně jen v případě volebního práva), někdy je však ztotožňována se soukromoprávním institutem jistoty, případně s peněžitou zárukou, která může nahradit vazbu.

5. Vazba

Vazba může být nahrazena peněžitou zárukou, s výjimkou trestního stíhání v případě určitých závažných trestných činů (např. vraždy, těžkého ublížení na zdraví apod.) a s výjimkou vazby koluzní. Tato možnost je zakotvena v § 73a trestního řádu roku 2001.

Kauce je omezena pouze dolní hranicí ve výši 10 000 Kč, nikoliv maximální, a složit ji může nejen trestně stíhaný, ale i jiná osoba, pokud byla seznámena s obviněním a důvody vazby. Soud může s přihlédnutím k osobě obviněného, trestnému činu a důvodu vazby peněžitou záruku přijmout anebo také ne.

Situace kolem vazby a kauce není úplně jednoduchá, a proto se na ni podíváme trochu podrobněji.

Kdy lze kauci zaplatit a kdy nikoliv?

Orgán rozhodující o vazbě může ponechat obviněného na svobodě nebo ho propustit na svobodu též, jestliže přijme složenou peněžitou záruku, jejíž výši určil. Je-li však obviněný stíhán pro trestný čin teroru podle § 93 a 93a, obecného ohrožení podle § 179 odst. 2, 3, nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 3, 4, vraždy podle § 219, ublížení na zdraví podle § 222, loupeže podle § 234 odst. 3, znásilnění podle § 241 odst. 2 až 4 a pohlavního zneužívání podle § 242 odst. 3, 4 trestního zákona a je-li dán důvod vazby uvedený v § 67 písm. c) trestního řádu, nelze peněžitou záruku přijmout.
Pokud obviněný souhlasí, může peněžitou záruku složit i jiná osoba, musí však být před jejím přijetím seznámena s podstatou obvinění a se skutečnostmi, v nichž je shledáván důvod vazby.

Na návrh obviněného nebo osoby, která nabízí složení peněžité záruky, orgán rozhodne, že
· přijetí peněžité záruky je přípustné, a zároveň s přihlédnutím k osobě a k majetkovým poměrům obviněného nebo toho, kdo za něho složení peněžité záruky nabízí, k povaze a závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán, a závažnosti důvodů vazby určí výši peněžité záruky v odpovídající hodnotě od 10 000 Kč výše a způsob jejího složení,
· nebo vzhledem k okolnostem případu nebo závažnosti skutečností odůvodňujících vazbu nabídku peněžité záruky nepřijímá.
Kauce může propadnout státu!

Existují případy, kdy kauce propadne státu. Jsou to situace, kdy:
· obviněný uprchne, skrývá se nebo neoznámí změnu svého pobytu, a znemožní tak doručení předvolání nebo jiné písemnosti soudu, státního zástupce nebo policejního orgánu,
· se obviněný zaviněně nedostaví na předvolání k úkonu trestního řízení, jehož provedení je bez jeho přítomnosti vyloučeno,
· obviněný opakuje trestnou činnost nebo se pokusí dokonat trestný čin, který dříve nedokonal nebo který připravoval nebo kterým hrozil, nebo
· se obviněný vyhýbá výkonu uloženého trestu odnětí svobody nebo peněžitého trestu nebo výkonu náhradního trestu odnětí svobody za peněžitý trest.

6. Volby

V právním řádu České republiky lze pojem kauce výslovně spojovat jen s volebním právem, kde byla zákonem č. 247/1995 Sb. zavedena jako tzv. volební kauce. Ta byla původně uzákoněna na 20.000 Kč pro kandidáta do Senátu a na 40.000 Kč pro kandidáta do Poslanecké sněmovny. Kauce pro volby do Poslanecké sněmovny však byla Ústavním soudem v roce 2001 nadobro zrušena a fakticky byla nahrazena příspěvkem na volební náklady. Zůstala tak pouze pro účely volby do Senátu, kde je podmínkou pro zahájení tisku volebních lístků. Při dosažení alespoň 6 % hlasů se vrací, nevrácené volební kauce připadnou státu.