Kolaudační řízení

Kolaudační řízení je proces související se zahájením užívání každé nové nemovitosti, která vyžadovala stavební povolení. U těchto staveb musí být po dokončení stavby provedena kolaudace a vydáno kolaudační rozhodnutí. Bez něho nesmí být novostavba užívána.


Jednoduše řečeno kolaudace je kontrola stavby a jejího provedení v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Dojde-li při kolaudačním řízení k odhalení provedených neschválených změn, může to oddálit začátek užívání novostavby o několik dní až týdnů. Užívat stavbu bez kolaudačního souhlasu je nezákonné a uživatelům hrozí vysoká finanční pokuta.

Účastníci kolaudačního řízení:
  • vlastník stavby
  • uživatel stavby
  • stavebník
  • vlastník stavebního pozemku

Kolaudační řízení - žádost

Prvním krokem je vyplnění a podání písemné žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, která je k dispozici na stavebním úřadě. Žádost smí podat stavebník nebo uživatelé či provozovatelé stavby na základě dohody mezi nimi a stavebníkem.

Na základě této žádosti je zahájeno kolaudační řízení. V případě změn, je nutné vše doložit společně s původní projektovou dokumentací včetně odůvodnění, proč ke změnám došlo. Stavební úřad je povinen žádost vyřídit do 30 dní. U komplikovaných případů lze lhůtu prodloužit až na 60 dní.

Kolaudační řízení - kontrolní prohlídka

Na základě žádosti stavební úřad provede podrobnou kontrole stavby s tím, že musí odpovídat projektové dokumentaci, případně schváleným změnám. Kontrola zároveň hodnotí, zda užívání stavby nemůže způsobit ohrožení zdraví či životů budoucích uživatelů stavby. Dále se hodnotí i vliv stavby na životní prostředí.

Při kontrole je doporučeno mít připraveny veškeré dokumenty související se stavbou domů. Seznam požadovaných dokumentů by měly sdělit rovněž na stavební úřadě. Kolaudační rozhodnutí, souhlas k užívání stavby nebo zamítnutí, je úřad povinen vydat do 15 dní od provedení kontrolní prohlídky.