Kolaudační rozhodnutí

Na počátku roku 2018 došlo k novele stavebního zákona, který přinesl zejména významnou změnu v oblasti povolování užívání samotných staveb, které je díky novele tohoto stavebního zákona do značné míry jednodušší.

Pokud rodinný dům patří do seznamu staveb, které jsou uvedeny v zákoně číslo 104 odstavce 1. písmene a) stavebního zákona a rovněž, je-li splněna i další zákonná podmínka, která souvisí s tím, zda se nejedná o stavbu, kterou její vlastníci nemohou v budoucnu ovlivnit či také o stavbu, u které bylo stanoveno provedení takzvaného zkušebního provozu a nejde v tomto případě o změnu stavby, která by měla být například kulturní památkou. Poté tedy samotná stavba rodinného domu nevyžaduje žádnou kolaudaci a stavebník jí může ihned po jejím dokončení začít užívat.

Co je třeba udělat před započetím stavby?

Těsně předtím, než začnete stavbu skutečně užívat, je nutné, aby stavebník ve smyslu s platnou legislativou zajistil bezodkladně provedení a také vyhodnocení zkoušky a také měření, které je předepsáno zvláštními předpisy vycházejících z práva. Jedná se zejména o revizní zprávy, talkové zkoušky a jiné.

I přesto u staveb, kde je pro jejich jasné užívání v takzvaném povolovacím postupu stanovena kolaudační souhlas, musí být proces kolaudace zachován. V tomto případě se ovšem nevede žádné samostatné řízení a stavební úřad tuto kolaudaci provede pouze formou finální kontrolní prohlídky celé stavby.

Co je kolaudační rozhodnutí?

Kolaudačního rozhodnutí se dočkáte u stejného druhu stavby, jakou u zmíněného kolaudačního souhlasu. Dochází v něm zejména tehdy, je-li podána žádost na konkrétní vydání souhlasu avšak není úplná a nejsou v ní splněny jisté podmínky pro jeho vydání. Kolaudační rozhodnutí je tak vydáváno zejména v procesu již jednou zmíněného kolaudačního řízení. Stavební úřad jej navíc zahájí automaticky tehdy, zjistí-li, že již nelze vydat kolaudační souhlas.

Účastníky tohoto kolaudačního řízení se poté stává samotný stavebník, vlastník stavby v případě, kdy není vlastník samotným stavebníkem a také vlastník pozemku, na kterém byla samotná stavba provedena a to v případě, kdy není stavebníkem a kdy mohou být jeho vlastnická práva jistým způsobem dotčena. Závěrečná kontrolní prohlídka se v případě kolaudačního řízení provádí vždy. Kolaudační rozhodnutí je tak v tomto případě rozhodnutí stavebního úřadu, jenž užívání stavby povolí.

Řádné zkoušky a měření nepodceňujte

Díky tomu, že novela stavebního zákona velmi rozšířila celkové množství staveb, u kterých není nutná kolaudace, tak i přesto je velmi důležité, aby samotný stavebník i další subjekty, které se na stavbě podílejí, plnili své povinnosti tak, jak jim stavební zákon ukládá. Úřady totiž velmi často provádějí dozor, který se týká ochrany veškerých veřejných zájmů a také provádí kontrolu plnění veškerých povinností při samotné stavbě, které vyplývají z legislativy.

Stavební úřad má právo provádět prohlídku i u rozestavěné stavby a to před samotným vydáním kolaudačního souhlasu, rovněž provádí i kontrolní prohlídky staveb a to v případě, kdy je to na základě stavebního řádu nutně potřeba. Úřad kontroluje zejména dodržování jistých rozhodnutí, stejně tak jako jiných opatření týkajících se stavebního úřadu. Stavba navíc musí být vždy bez okolků prováděna na základě ověřené dokumentace. Nevyplatí se tak rozhodně podceňovat jak řádné zkoušky, které vyplývají ze zákona, tak ani měření a ostatní náležitosti, včetně zajištění čísla popisného pro vaši novou stavbu.