Komanditista

Komanditní společnost je právnická osoba, kterou tvoří dva druhy společníků -
komplementář a komanditista. Rozdíl mezi těmito společníky spočívá v ručení za jejich závazky. Zatímco komplementář za majetek společnosti ručí celým svým majetkem, v případě komanditisty je to pouze omezené ručení a to do výše svého nesplaceného vkladu.

Komanditní společnost vzniká založením společenské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku. Nutní jsou minimálně dva zakladatelé, přičemž může jít o právnické i fyzické osoby. Společenská smlouva stanovuje právní poměru společníků, uvádí předmět podnikání a další podmínky, práva a povinnosti.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
§ 118
(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).

(2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Ustanovení § 95 odst. 3 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Komanditista a jeho postavení

Komanditista zastává postavení společníka s.r.o., disponuje právem kontrolovat účetnictví a ručí svým majetkem v omezené výši. Podíl ve firmě získává na základě výše svého vkladu. Komanditisté nejsou statutárními orgány. Komanditisté a komplementáři rozhodují zvlášť o věcech, jejichž rozhodování nenáleží do kompetencí statutárních orgánů. Mezi komanditisty se dělí čistý zisk společnosti v poměru jejich podílů. Komanditisté nenesou ztrátu.

Komplementář a jeho postavení

Komplementáři zastávají vyšší postavení společníka v.o.s. Jsou statutárním orgánem ve vedení společnosti, a tudíž mají podíl na zisku, ale i ztrátě. Zároveň však ručí celým svým majetkem. Zisk komanditní společnosti se dělí mezi komplementáře a společnost půl na půl. Dojde-li ke ztrátě, dělí se na polovinu mezi komplementáře a společnost, nestanoví-li společenská smlouva jinak.