Koncesní smlouva

Koncesní smlouva je smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli na straně jedné koncesionář a na straně druhé zadavatel. Znění koncesní smlouvy upravuje zákon č. 139/2006 Sb. zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Zjednodušeně se hovoří o koncesním zákoně.
Koncesní smlouva není samostatný typ smlouvy. Koncesní je v podstatě každá smlouva, jejíž obsah odpovídá stejnému obsahu práv a povinností tak, jak je popisuje výše uvedený zákona v paragrafu 16, konkrétně v odstavci 1 a 2.  

§ 16
(1) Koncesní smlouvou se koncesionář zavazuje poskytovat služby nebo i provést dílo a zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát užitky vyplývající z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, popřípadě spolu s poskytnutím části plnění v penězích.

(2) Podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla nese koncesionář; rozdělení ostatních rizik mezi zadavatele a koncesionáře stanoví koncesní smlouva.
Které smlouvy nelze považovat za koncesní smlouvy
Výjimku představují pouze smlouvy uvedené v paragrafu 3 Koncesního zákona, které jsou z jeho působnosti vyloučeny.

§ 3
Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže
a) jejich předmětem jsou utajované informace nebo uveřejnění koncesní dokumentace by mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací,
b) jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se zvláštními bezpečnostními opatřeními, nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních bezpečnostních zájmů státu,
c) jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,
d) na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací,
e) jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství,
f) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její působnosti podle zvláštních právních předpisů,
g) jejich předmětem je zhotovení veřejných telekomunikačních sítí,
h) jejich předmětem je závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů, nebo
i) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu, vývoji a inovacích, s výjimkou případů, kdy cena za provedení výzkumu, vývoje a inovací je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je jediným uživatelem výsledků výzkumu, vývoje a inovací.

Koncesní smlouva - důležité pojmy

  • Závazek koncesionáře - závazkem se rozumí provedení díla nebo poskytování služeb
  • Závazek zadavatele - přenechání práv brát užitky z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla