Konsignační sklad

Možná již jste někdy zaslechli pojem konsignační sklad, ale absolutně netušíte, k čemu takovýto sklad slouží a k čemu je vlastně konsignační sklad ve své podstatě dobrý. Pojďme si tedy ve stručnosti vysvětlit, k čemu konsignační sklady slouží a u koho je můžeme spatřit.

Konsignační sklad je sklad, který je veden u nevlastníka zboží. Tedy ve většině případů u obchodního zástupce, odběratele či komisionáře. Tento sklad je veden zejména z toho důvodu, aby bylo zboží v něm uchované, co možná nejvíce přiblíženo k samotným zákazníkům. Do okamžiku, kdy je ovšem zboží odebráno či zaplaceno, je zboží majetkem daného zřizovatele skladu.

Ten samozřejmě nese na svých bedrech jak riziko neprodejnosti zboží, inflace, tak i riziko spojené s pohybem cen atd. Zřizovatel daného konsignačního skladu je vždy zároveň automaticky i osobou, která obvykle zboží do skladu doplňuje a zboží v okamžiku potřeby, ze skladu také odebírá. Po samotném odběru zboží je samotnému zřizovateli daného konsignačního skladu zaslána takzvané konsignace, tedy v překladu seznam odebraného zboží. Zřizovatel následně na základě obdržené konsignace odebrané zboží vyúčtuje a doplní ho zpět do skladu.

Konsignační sklady jsou rovněž i obvykle zřizovány u obchodního zástupce, který se zdržuje v zahraničí. Často se rovněž i jedná o sklad typického materiálu u samotného zákazníka, který si z daného skladu v okamžiku své aktuální potřeby své zboží odebírá a zřizovatel tohoto skladu dané zboží zase automaticky doplňuje.

K čemu je konsignační sklad dobrý?

Konsignační sklad, který je veden u odběratele, je velmi vhodným řešením k tomu, aby byla zajištěna naprosto plynulá výroba na straně odběratele a zároveň je výhodný i pro samotné dodavatele, kteří bohužel nedisponují vlastními prostory, kde by bylo možné zboží uskladnit. Účelem tohoto skladu ovšem je zejména, jak již bylo řečeno, přiblížení zboží samotnému zákazníkovi tak, aby dané zásoby v případě potřeby mohl ze skladu žádat a volně je čerpat. Až v momentě, kdy dojde ke skutečnému vyskladnění daného zboží, dojde k fakturaci materiálu, zboží a také surovin odběrateli ze strany daného dodavatele.

Stejně tak, jako je tomu u ostatních skladových zásob, je prioritním úkolem konsignačních skladů zejména zajištění toho, aby se nezpožďovala výroba a to z důvodu toho, že nejsou k dispozici žádné dostatečně velké zásoby základního materiálu a také surovin potřebných pro výrobu.

Kdy se vyplatí konsignační sklad využít?

Konsignační sklad je naprosto běžný sklad, jako každý jiný. Tvoří ho vhodné prostředí ke skladování zásob, popřípadě materiálu, surovin i samotného zboží, které následně směřuje k zákazníkovi. Nejčastěji se konsignační sklad v praxi vyskytuje všude tam, kde není ze strany dodavatele možnost disponovat vhodnými skladovými prostory, zatímco odběratel podobnými prostory disponuje.
Není ovšem pravidlem, že by se konsignační sklad musel vždy nacházet u odběratele. Je totiž možné využít i různých externích skladů u jiných osob, ve kterých je zboží přímo rovnou k dispozici samotnému odběrateli.

Konsignační sklady se většinou hojně využívají u zásob, u kterých je předpoklad opravdu dostatečně velkého obratu. Jelikož v současné době existuje volný pohyb mezi jednotlivými státy Evropské unie, začal se trend konsignačních skladů přemisťovat také do dalších členských států. Díky tomu je umožněno dodavateli, který se vyskytuje v zahraničí, přiblížit se alespoň částečně tuzemskému zákazníkovi a moci mu tak tímto způsobem nabídnout svůj produkt, který je díky konsignačnímu skladu neustále k dispozici.

Jaké výhod mají konsignační sklady pro odběratele a také pro dodavatele?

Výhody, které jsou jednoznačné, plynou zejména samotnému odběrateli, který má tak své zásoby po celou dobu k dispozici a to za jakékoliv situace. Není přitom ani nucen vynakládat jakékoliv vlastní finanční prostředky, které by následně v samotných zásobách musel vázat. Náklady, na jakékoliv pořízení či výrobu zásob, vynakládá dodavatel a to až do okamžiku, kdy dojde k výdeji ze samotného skladu a zásoby se tak ocitnou v jeho firemním majetku.

Může vás nyní jistě napadnout, že dodavatel z konsignačního skladu příliš mnoho výhod čerpat nemůže, ovšem není tomu tak. V případě, kdy totiž dodavatel žádným konsignačním skladem nedisponuje, je jedinou jeho možností využít konsignační sklad. Tento sklad se rovněž pro samotného dodavatele stává skutečnou konkurenční výhodou, jelikož má své výrobky a také zboží k dispozici po celou dobu a nemusí tak zbytečně ztrácet čas čekáním na jednotlivé dodávky.

Kdo na bedrech nese náklady a případná rizika?

Veškeré náklady na vyskladnění, provoz a přepravu skladu obvykle souvisí s náklady samotného dodavatele, který je promítá do ceny svého finálního zboží. Je ovšem možné, domluvit se na tom, že náklady na celý provoz skladu, budou přeneseny na odběratele a to přímo. Díky tomu je bude mít lépe pod kontrolou.

Veškerá rizika tak ze zásady nese dodavatel. V případě, kdy nastane například situace, kdy zákazník nebude chtít své skladové zásoby odebrat či v případě, že zásoby podlehnout zkáze, budou se muset odepsat a podobně. Budou se muset vyexpirované položky přesunout do samotných nákladů. Proto se rozhodně vždy vyplatí vhodně optimalizovat stav jednotlivých zásob na skladě.

Jak je to s vyskladněním a následným doplněním zásob?

Ve chvíli, kdy samotný zákazník ze skladu odebere zboží pro svou potřebu, je třeba o tomto úkonu vést skladovou evidenci. Seznam veškerého odebraného zboží z konsignačního skladu nese název konsignace. Poté, co je konsignace odeslána dodavateli, dojde k tomu, že dodavatel musí na své straně veškeré odebrané zásoby surovin, zboží a materiálu neodkladně vyfakturovat odběrateli.

Ve většině případů na základě možností dochází ihned k následnému doplnění stavu zásob, které na skladě chybí a to tak, aby konečný stav odpovídat stavu původnímu a to takovému, který byl na skladě před odběrem zboží. Další variantu představuje stanovení limitu jisté minimální zásoby, kdy v případě, kdy dojde k dosažení daného limitu, dodavatel zastaví další naskladňování, popřípadě stav sám doplní.

Na co dalšího byste s v případě konsignačního skladu neměli zapomínat?

Na základě toho, jak velkým konsignačním skladem disponujete, je třeba rovněž i upravit jistá pravidla. Na skladě se kromě jiného mohou pohybovat nejen zaměstnanci samotného dodavatele, nýbrž i samotní zaměstnanci odběratele. V tomto případě je tedy naprosto třeba, aby byla upravena veškerá pravidla pro přejímky, vyskladňování zboží do spotřeby samotného odběratele.

Následně je třeba upravit i pravidla pro ochranu bezpečnosti a také ochranu zdraví při samotné práci ve skladě. Dále je třeba myslet rovněž i na podmínky pro skladování zboží a také na mechanismy, které slouží ke zpětnému odběru zboží. Dodavatel i odběratel si veškeré tyto podmínky musí ujasnit ve smlouvě, která bude předcházet naskladnění konsignačního skladu.

Příklad konsignačního skladu v praxi

Představme si, že jsem významným distributorem zdravotnického materiálu a potřebujeme jednoduché a přitom osvědčené řešení, pro řízení konsignačních skladů nacházejících se ve 28 nemocnicích a dalších laboratorních institucích. Přejeme si přitom, abychom mohli sledovat veškerá data z jednoho jediného místa. Dále chceme, aby uživatelé v jednotlivých konsignačních skladech, v tomto případě sesternách, pracovali pouze a jen se svými daty.

Proč se distributor rozhodl pro zřízení konsignačního skladu? Nechtěl, aby jeho vlastní kapitál byl vázán v zásobách. Protože se navíc jedná o práci ve zdravotnickém zařízení, bylo rovněž nutné splnit i speciální požadavky na samotný hardware, tedy na čtečky čárových kódů, které musí dovolovat pravidelné čištění předmětů dezinfekčními prostředky. Dále bylo nezbytně nutné veškeré informace synchronizovat s jedním jediným centrálním systémem v podniku s názvem ERP.

Jak to s konsignačním skladem dopadlo?

V tomto případě bylo úspěšně zavedeno několik konsignačních skladů do desítek pracovišť zdravotnických organizací. Sledování stavu jednotlivých položek na jednotlivých konsignačních skladech bylo umožněno z jednoho místa a to jak ze strany distributora, tak i ze strany dodavatele a to formou naprosto přesného reportu. Velký důraz byl kladen rovněž i na sledovatelnost jednotlivých materiálů dle expirace, šarže a dle automatického objednávání materiálu na sklad, k čemu dopomohla automatická fakturace spotřebovaného, tedy odkoupeného materiálu.

Výdej zboží je tak v tomto modelovém příkladu řešen skutečnou spotřebou dané nemocnice. Data jsou sledovány z jednoho jediného místa a to i tehdy, kdy pracují pouze se svými zásobami. Vlastníkem zboží je v každém konsignačním skladu dodavatel. Zdravotní sestry jsou v programu přihlášeny pod svým uživatelským profilem a mají přístup pouze ke konkrétnímu skladu. Zde se tak eviduje veškerý výdej i příjem zboží. Veškeré uživatelské prostředí je velmi jednoduché na obsluhu a zároveň velmi dobře propracované tak, aby se na něj dalo skutečně za jakýchkoliv okolností spolehnout.