Konvalidace

Pod pojmem konvalidace se skrývá zejména právní pojem, který označuje zhojení takzvané vady právního jednání, jenž by díky této vadě bylo jinak zcela neplatné. Speciálně se konvalidace používá v případě, kdy se jedná o neplatnost manželství. To znamená, jestliže do doby, kdy soud pravomocně manželství za neplatné prohlásil, odpadly veškeré zákonné překážky, které by jeho platnosti mohli bránit. Na základě toho se takovéto manželství stává manželstvím platným, a to tak automaticky konvaliduje.

Kdy dochází ke konvalidaci manželství?

Manželství může v právním světe konvalidovat v těchto případech:
  • U osoby, která byla takříkajíc omezena ve sňatečné způsobilosti, tedy získala v této oblasti dostatečnou svéprávnost.
  • V případě, kdy je osoba nezletilá, starší 16 let anebo již dovršila plnoletosti, tedy věku 18 let.
  • V momentě, kdy zanikne předchozí manželství, mluvíme-li o bigamii či zanikne takzvané registrované manželství
  • Pokud dojde ke zrušení předchozího osvojení, a to mezi manželi
  • Zanikne-li svěřenectví anebo pěstounství, poručnictví mezi manželi a podobně. V těchto případech ovšem ke konvalidaci dochází automaticky, a to uzavřením samotného manželství.

Obecně ovšem platí, na základě občanského zákoníku, že žádné manželství nelze prohlásit za neplatné, a to v případě, kdy jej uzavře nezletilá osoba ve věku mezi 16 až 18 rokem věku, a to bez povolení soudu. Dále nesmí manželství uzavřít osoba, která má v této oblasti jakoukoliv omezenou svéprávnost a také v případě, kdy se počaté dítě, narodí živé. Narození ratolesti je totiž vždy považováno za pádný důvod k tomu, aby byla existence manželství zachována, a to jako takzvaná ochrana rodinného života a je tak pádným důvodem k tomu, aby bylo manželství jako takové, zachováno.

Ve všech výše zmíněných případech, tak dochází ke konvalidaci manželství.