Liberační důvody

Pojem liberace a liberační důvody úzce souvisí s objektivní odpovědností. Objektivní odpovědnost je relativně mladý právní institut, který s sebou v 19. století přinesl prudký rozvoj vědy a techniky. Čím se lidská činnost stávala složitější, tím náročnější bylo určení obecné odpovědnosti za způsobenou škodu, respektive její následky.

Co je to odpovědnost

Z hlediska práva odpovědnost znamená povinnost osoby řádně se starat o svěřenou osobu či věc, tak aby nedošlo ke vzniku újmy. Právní odpovědnost se přitom týká každého, kdo má je deliktně způsobilý. Deliktní způsobilost znamená mentální schopnosti odpovídajícími věku a aktuální duševní stav (tzv. příčetnost), které umožňují rozpoznat škodlivost jednání (protiprávnost).

Obecná versus objektivní odpovědnost

V rámci odpovědnosti právo rozlišuje obecnou a objektivní odpovědnost.
Obecná odpovědnost znamená (odpovědnost za zavinění či také subjektivní odpovědnost) se dělí na: 
 • soukromoprávní odpovědnost - v případě vzniku újmy je zodpovědná osoba povinná buď věc uvést do původního stavu nebo uhradit stanovenou náhradu (finanční nebo naturální)
 • veřejnoprávní odpovědnost - zde se rozlišuje trestní odpovědnost, přestupková odpovědnost a odpovědnost za jiný správní delikt stanovený zvláštním zákonem. Odpovědné osobě je určen trest nebo sankce.
Objektivní odpovědnost není obecná a je možné ji vyvodit pouze tam, kde to stanovuje právní předpis. Činí se tak v situacích, kde nelze jednoznačně určit míru odpovědnosti za vzniklou újmu (např. kdo je zodpovědný za požár vzniklý projíždějící parní lokomotivou?). 
Objektivní odpovědnost se dělí na: 
 • objektivní odpovědnost s možností liberace
 • objektivní odpovědnost bez možnost liberace (absolutní odpovědnost)
Příklady objektivní odpovědnosti: 
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností
 • odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 • odpovědnost za škodu způsobenou při vykonávání dohled
 • odpovědnost za škodu na vnesených nebo odložených věcech (např. v hotelu či restauraci)
 • odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím či nesprávným postupem orgánu veřejné moci
 • odpovědnost za vady výrobků nebo zboží

Liberace (liberační důvody)

Liberační důvody se zkoumají u objektivní odpovědnosti s možností liberace. To znamená, že osoba může být zbavena odpovědnosti za vzniklou újmu, pokud je schopná prokázat, že došlo k naplnění zákonem stanovených liberačních důvodů. Jako příklad liberační důvodu lze uvés informaci, že osoba nemohla vzniku újmy, který nezavinila, zabránit ani v případě, že vynaložila veškeré možné úsilí.

Liberace zaměstnavatele za škody na zdraví zaměstnance

Zaměstnavatel objektivně bez ohledu na zavinění odpovídá za újmu vzniklou zaměstnanci nemocí z povolání či pracovním úrazem, k němuž došlo při plnění pracovních povinností. Za určitých podmínek se však zaměstnavatel může odpovědnosti zprostit a to zčásti nebo úplně.
Zprostit se odpovědnosti může, pokud postižený zaměstnanec: 
 • porušil právní či ostatní předpisy (např. předpisy o požární ochraně, technické normy)
 • porušil pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • byl pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo návykových látek
 • jednal lehkomyslně a v rozporu s obvyklým chováním
Samozřejmě to platí pouze za předpokladu, že zaměstnanec byl seznámen se všemi příslušnými předpisy a pokyny. 
Zaměstnavatel nemůže využít možnost liberace, pokud zaměstnanec při vykonávání pracovních povinností utrpěl újmu při snaze odvrátit škodu či nebezpečí ohrožující zdraví či život.