Lichva

Lichva (úžera) je všeobecně známý pojem označující závazek (dluh) o různé výši s nepřiměřeně vysokým ziskem pro poskytovatele a enormně vysokou úrokovou sazbou či poplatkem pro dlužníka. Nejtypičtějším příkladem lichvy je nebankovní půjčka s úrokovou sazbou přesahující i 100 % za každý den.

Původ a význam slova lichva a usura

Známější pojem lichva vychází podle Ottova slovníku naučného ze slova slovanského původu “lichý”, které lze vyložit také jako nesprávný, nerovný a nemravný (neetický). V moderních společnostech je lichva postavena mimo zákon.

Méně známé označení pro lichvu úžera vychází z latinské slova usuria označující úrok v jakékoliv výši i podobě. Úrok mohl být požadován v penězích či naturáliích dle domluvy. Až v průběhu středověku se slovo usura stalo synonymem pro lichvu a znamená půjčování peněz či věci za úrok vyšší než povoluje zákon.

Od 19. století není lichva považována za půjčku (pohled církve), ale za nevyrovnaný vztah, kdy silnější strana využívá tíživé životní situace jiné výrazně slabší strany za účelem vlastního obohacení bez ohledu na dopad, který taková “půjčka” bude mít na slabší stranu.

Historie lichvy

Od počátku lidské existence vždy existovali silnější a slabší jedinci, lidé, kteří měli více, a kteří měli méně. Když člověk objevil peníze, velmi rychle vymyslel půjčku a úrok. Půjčky však existovaly už před penězi. V dobách starověku se nejčastěji půjčovaly zemědělské produkty.

Lichva ve starověku

Například ve starověké Indii lichva zprvu označovala jakoukoliv půjčku za úrok. Změna přišla až v 15. století př. n. l., kdy se lichva začala užívat podobně jako dnes, tedy jako předražená půjčka s přemrštěným úrokem. Velmi podobně to fungovalo také ve starověkém Egyptě, Řecku i v Římě.
Pro evropský vývoj se staly zásadními různé “definice” lichvy popsané ve Starém zákoně:  
  • Leviticus 25,35–37 – „Když tvůj bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou. Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou. Své stříbro mu nepůjčuj lichvářsky, na poskytované potravě nechtěj vydělávat.“ 
  • Exodus 22,24 – „Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, zchudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok.“
  • Deuteronium 23,20 – „Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoli, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš.“

Lichva ve středověku

Středově byl hodně ovlivněn vlivem církve, která k půjčkám a potažmo lichvě zaujala zamítavý postoj. Nejprve byly půjčky zakázané duchovním osobám, později zákazy přešly na obyčejné věřící. Ve 13. století n.l. byly půjčky dokonce označeny za hřích rovný kacířství a kdokoliv, kdo se lichvy dopustil, měl být vyobcován z církve. Tento názor se udržel až do poloviny 19. století!

Lichva od 16. století

To však neznamená, že půjčky přestaly existovat, právě naopak. Peníze se vesele půjčovaly dál způsobem, aby nedošlo k porušování přísných církevních zákonů. Na českém území lichvu povolil v roce 1484 Vladislav II. Jagellonský a úplně ji legalizoval král Jindřich VIII. v roce 1545.
Velké změny v chápání peněz přineslo právě 16. století v důsledku rozvoje obchodní vztahů a díky zámořským plavbám zejména mezinárodních obchodů. Půjčování peněz přestávalo být považováno za hřích, ale také se dobře vědělo, že bez regulace úrokových sazeb to nepůjde. K dalšímu uvolnění docházelo v 18. a 19. století pod vlivem liberálních učení. 

Lichva v současnosti

Dnes většina moderních společnosti rozlišuje půjčky a lichvu. Lichva je považována za neetické půjčování peněz s přemrštěnou úrokovou sazbou. Některé země se proto uchýlili k zákonnému určení hranice maximální úrokové sazby, nad jejíž výši jsou půjčky označovány jako lichva.
V současné době je lichva spojována především se sociálně slabými lidmi, kteří nejsou schopni odhadnout následky takového půjčování a velice často skončí v tzv. dluhovém kolotoči, ze které se nejsou schopni již dostat.  

Lichva v ČR po roce 2016

V České republice přinesl velké změny nový zákon o spotřebitelském úvěru, který vešel v platnost v prosinci 2016. Ten se rozhodl zasáhnout především do fungování nebankovních půjček, které se vymkly kontrole. Do roku 2016 fungovalo v České republice přes 50 tisíc jedinců a společností, které poskytovaly půjčky za nejrůznějších podmínek. Mnohé z nich šlo označit za lichvu.
Od roku 2016 platí v oblasti nebankovních půjček přísná pravidla, která pro banky platí už dávno. Nebankovní půjčky tak mohou poskytovat pouze společnosti, který mají základní kapitál 20 milionů korun a více, složili odborné zkoušky, mají odpovídající praxi a zkušenosti atd. Z desítek tisíc nebankovních společnosti podmínky splnilo něco málo přes sto, což umožňuje lepší kontrolu. Tu nově vykonává Česká národní banka (ČNB), která tak vystřídala Českou obchodní inspekci (ČOI). 

Jak lichváři obchází zákon o spotřebitelském úvěru

Oněch několik desítek tisíc nebankovních poskytovatelů svou činnost nezrušilo. Alespoň ne podstatná část z nich. Někteří se spojili, jiní prostě začali půjčky poskytovat nelegálně a další si prostě našli kličku, jak zákon obejít a legálně poskytovat předražené půjčky dál. Jedním z oblíbených triků, jak obejít novelu zákona, je poskytování podnikatelských půjček, které tomuto zákonu nepodléhají.
Tyto společnosti nabízí půjčky na živnostenský list. To znamená, že potencionálním zákazníkům stačí pořídit si živnostenský list, aniž by podnikali. Poskytovatel půjčky oznámí, že potřebují živnostenský list, který pak mohou po třech měsících zrušit, aniž by to někdo zkoumal.  
Bohužel s tím souhlasí celá řada lidí, kteří se pak diví, že je půjčka příliš drahá. Jenomže tím, že souhlasili s podnikatelskou půjčkou, se dostali mimo regulaci a dohled ČNB. U podnikatelských půjček neexistuje ochrana před vysokými úroky za půjčku a ještě vyššími sankcemi za nesplácení půjčky. 

Lichva a důležité pojmy

Subjektivní a objektivní předpoklady pro vznik lichvy

  • Subjektivní prvky - tíseň, rozumová slabost, nezkušenost, rozrušení, lehkomyslnost, zneužití 
  • Objektivní prvky - hrubý nepoměr plnění, dát sobě či jinému slíbit nebo poskytnout plnění

Tíseň

Hodně lidí se k lichvě uchýlí v tíživé životní situaci mimořádné povahy, kdy je “tíseň” doslova donutí vzít si půjčk za jakýchkoliv podmínek. Jedná se například o uhrazení jiného závazku, jehož nesplacení by mohlo vést k exekuci apod.
Rozumová slabost 
Neschopnost poškozeného rozpoznat hodnotu svého plnění, jejíž příčinou může být slabomyslnost či nedostatek intelektu, případně jiné duševní poruchy.
Lehkomyslnost 
Někdy stačí lehkomyslnost, kdy si člověk myslí, že to prostě nějak zvládne a nedokáže si představit možné následky takového jednání.

Relativní neplatnost
Lichva může být soudem označena za neplatnou a dlužník se tak zbaví povinnosti uhradit nepřiměřeně vysoký úrok. Musí však být aktivní, bránit se a dokázat, že došlo k porušení zákona. Soud může zrušit celý úrok nebo jej snížit na rozumnou míru. To však neznamená, že by došlo ke zrušení závazku. Dlužník je dál povinen svůj dluh uhradit.