Licitátor

V českém jazyce se pro výraz licitátor užívá pojem dražitel. Licitátor neboli dražitel je fyzická osoba, která zastává významnou roli při dražbě, na níž provádí všechny potřebné úkony jménem a na účet dražebníka.

Kdo je licitátor

Licitátor je osoba, který moderuje a kontroluje průběh dražby od jejího zahájení až po ukončení (předsedající dražbě). V zákoně o veřejných dražbách § 2 se píše, že dražbou:

“je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem neurčený okruh osob přítomných na předem určeném místě, nebo v prostředí veřejné datové sítě na určené adrese, s výzvou k podávání nabídek, a při němž na osobu, která za stanovených podmínek učiní nejvyšší nabídku, přejde příklepem licitátora vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby, nebo totéž veřejné jednání, které bylo licitátorem ukončeno z důvodu, že nebylo učiněno ani nejnižší podání.”

Kdo se může stát licitátorem

Licitátorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, a zároveň splňuje požadavky na dobré fyzické zdraví. Práce licitátora totiž vyžaduje schopnost udělit příklep prostřednictvím kladívka.

Zákon o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb.
§ 8 Licitátor

(1) Licitátorem může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná a fyzicky způsobilá k této činnosti.
(2) Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby činili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně udělení příklepu.

4 hlavní činnosti licitátora

  1. Zahájení dražby
  2. Vyzývání účastníků dražby k učinění podání
  3. Udělení příklepu
  4. Provádění losování ohledně příklepu
Příklep je moment, kdy licitátor uhodí kladívkem a stvrdí tak prodej za nejlepší cenu nabídnutou některým z účastníků dražby. Příklepu předchází příhozy, tedy navýšení ceny o určitou částku. Příhoz může být minimální a maximální. Vítězný účastník dražby je označován jako vydražitel a představuje osobu, která nabídla nejvyšší cenovou nabídku a dražený předmět jí byl prodán.