Likvidace pojistné události

Pojištění je způsob, jak sebe, své blízké i svůj majetek ochránit před následky náhlých a nečekaných škod. Prostřednictvím vhodného pojištění se můžete rovněž chránit před následky škod, které neúmyslně způsobíte jiným osobám na jejich zdraví, životě či majetku. Pojištění nabízí pojišťovny, které inkasují pojistné a v případě pojistné události vyplácí pojistné plnění.

Co je to pojistná událost

Než se vrhneme přímo na likvidaci pojistné události, vysvětlíme si pár základních pojmů související s tou problematikou. Přesnou definici pojistné události najdeme v zákoně č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě, kde je uvedeno, že pojistná událost je “nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění”.

Dojde-li ke vzniku pojistné události za podmínek blíže specifikovaných v uzavřené pojistné smlouvě, vzniká pojištěnému nárok na vyplacení pojistného plnění. Pojištěný je v takovém případě pojistnou událost nahlásit. Poté následuje likvidace pojistného plnění, při níž likvidátor posoudí oprávněnost nároku poškozeného a zároveň vyčíslí výši škody, je-li nárok uznán. Poškozený poté obdrží pojistné plnění.

Kdo je likvidátor pojistné události

Likvidátor pojistné události je osoba, která je pojišťovnou prověřena k prozkoumání vzniklé pojistné události. Mezi hlavní úkoly likvidátor patří shromáždění a zdokumentování všech informací o pojistné události, prošetření vzniku a průběhu pojistné události, posouzení nároku poškozeného na pojistné plnění a určení výše vzniklé škody a pojistného plnění, které je po ukončení likvidace pojistné události zasláno na účet pojištěného (poškozeného).

Průběh likvidace pojistné události krok za krokem

Průběh likvidace pojistné události zahrnuje několik hlavních kroků. Aby vůbec došlo k zahájení likvidace, musí poškozený škodu nahlásit. Poté pojišťovna pověří vybraného likvidátora prošetřením nahlášené škody, a ten rozhodne, zda má pojištěný nebo poškozený nárok na pojistné plnění.

1. Nahlášení pojistné události

Pojištěný je dle pojistné smlouvy povinen nahlásit pojistnou událost co nejdříve a bez zbytečných průtahů. Čím dříve tak pojištěný učiní, tím dříve bude likvidace pojistné události ukončena. Každá pojišťovna má daný postup hlášení pojistné události. Většinou tak lze provést osobně na pobočce pojišťovny, telefonicky či on-line.

Po nahlášení pojistné události musí poškozený pojišťovně dodat všechny požadované dokumenty a doklady (např. kopie osobních dokladů, doklady k automobilu, veškeré fotodokumentace, hlášení od policie, lékařské zprávy, seznam poškozených věcí a vůbec vše, co s pojistnou událostí souvisí). V některých případech je nutná přítomnost likvidátora, který osobně prohlédne poškozené auto,, dům po požáru apod.

2. Samotná likvidace pojistné události

Jakmile má pojišťovna k dispozici všechny požadované doklady, je povinna bez odkladů zahájit šetření pojistné události. Dle zákona má na prošetření události lhůtu dlouhou 3 měsíce od nahlášení pojistné události. V případě, že není schopna tuto zákonnou lhůtu dodržet, musí uvést důvod.

V průběhu šetření pojistné události likvidátor zjišťuje, zda vůbec došlo k nahlášené pojistné události, zda nebyly porušené žádné pojistné podmínky (např. vznik pojistné události pod vlivem alkoholu) a zda má pojištěný/poškozený nárok na pojistné plnění. Likvidátor prověřuje pravdivost dodaných dokumentů. Je-li vše v pořádku, vyčíslí vznik škody a určí tak částku, na kterou má pojištění dle pojistné smlouvy nárok. Pojištěný má právo se odvolat v případě, že se stanoveným pojistným plnění nesouhlasí.

3. Ukončení likvidace pojistné události

Pokud likvidátor uzná nárok pojištěného/poškozeného na pojistné plnění, vyčíslí jeho výši. Tato částka je pak společně se zprávou o ukončení likvidace pojistné události zaslaná osobě, které pojistné plnění náleží.