Likvidátor společnosti

Likvidátor společnosti je osoba, která zodpovídá za řádný průběh a dokončení likvidace společnosti. Likvidace společnosti bez právního nástupnictví (úplná likvidace) přitom představuje poměrně složitý proces, který zahrnuje celou řadu zákonitostí, podmínek a pravidel.

Co je to likvidace společnosti

Likvidace společnosti předchází definitivnímu výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Důvody likvidace společnosti přitom nehrají roli. Hlavním cílem likvidace společnosti je vypořádání majetku a vyrovnání všech závazků, tak aby bylo možné činnost společnosti ukončit s tzv. čistým majetkovým zůstatkem. Společnost, která má neukončené závazky a nevypořádané majetkové záležitosti není možné ukončit a vymazat z OR.

Provedením úspěšné likvidace dle zákonných podmínek je pověřen likvidátor. Pokud je nepovolá samotná korporace, učiní tak soud. Likvidátor se momentem povolání stává členem statutárního orgánu, avšak smí provádět pouze takové kroky, které vedou k likvidaci společnosti, nic jiného. Dosavadní orgány společnosti jsou povinné poskytnout likvidátorovi společnosti součinnost v jeho konání.

Kdo je likvidátor společnosti a jaké funkce zastává

Likvidátorem smí být:
 • osoba způsobilá stát se členem statutárního orgánu
 • osoba povolaná orgánem právnické osoby nebo soudem
 • všichni členové statutárního orgánů
 • insolvenční správce

Zákon č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, Likvidace: 
§ 189

(1) likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu.
(2) Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho působnost všichni členové statutárního orgánu.

§ 190
Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.

§ 191 
(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby.
(2) Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora, který řádně neplní své povinnosti, a jmenuje nového likvidátora.

(3) Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle odstavce 1 nebo 2 likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního orgánu. Takový likvidátor nemůže ze své funkce odstoupit. Může však navrhnout soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával.

(4) Nelze-li likvidátora jmenovat ani podle odstavce 3, jmenuje ho soud z osob zapsaných do seznamu insolvenčních správců. 

Likvidátor musí/smí:
 • oznámit vstup právnické osoby do likvidace veřejnému rejstříku a všem jejím věřitelům
 • vypracovat ke dni vstupu do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby
 • vypořádávat majetek a závazky společnosti
 • provádět pouze úkony směřující k likvidaci společnosti
 • plnit závazky společnosti
 • uplatňovat pohledávky a přijímat plnění
 • zastupovat právnickou osobu před soud a jinými orgány
 • vykonávat práva právnické osoby
 • v případě úpadku podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu
 • vyhotovit zprávu o průběhu likvidace a sestavit účetní závěrku
 • do 30ti dní od ukončení likvidace podat návrh na výmaz právnické osoby z OR
 • zajistit uložení dokumentů o likvidaci po dobu 10 let od výmazu společnosti z OR

Postup likvidace od A do Z

 1. Prvním krokem, který likvidátor ve své funkci musí učinit, je podání návrhu na zápis společnosti do likvidace do veřejného rejstříku.
 2. Druhým krokem je oznámení vstupu právnické osoby věřitelům společnosti. Veškeré kroky musí likvidátor činit bez zbytečného odkladu. Nejméně dvakrát za sebou musí likvidátor oznámit vstup společnosti do likvidace v Obchodním věstníků. Součástí oznámení musí být výzva pro věřitele, aby mohli přihlásit své pohledávky nejpozději do 3 měsíců od druhého zveřejnění oznámení o likvidaci.
 3. Třetím krokem likvidátora je sestavení zahajovací rozvahy a soupis veškerého jmění. Tento soupis smí předat věřitelům na základě žádosti.
 4. Čtvrtým krokem je podání daňového přiznání z příjmu právnických osob a to do 30 dnů od vstupu do likvidace.
 5. Pátým krokem likvidátora je ocenění majetku na tržní (obvyklou) cenu a zajištění prodeje tohoto majetku. Likvidátor rovněž zajišťuje ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci. Z uplatněných nároků všech věřitelů jsou prioritně hrazeny mzdové nároky.
 6. Šestým krokem je vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace. Ve zprávě je povinen uvést, jak bylo naloženo s likvidační podstatou, případně návrh, jak likvidační zůstatek použít. Součástí konečné zprávy je sestavení účetní závěrky.
 7. Sedmým krokem je předložení konečné zprávy, návrhu na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrky osobě/orgánu, který jej povolal do funkce likvidátora.

Nejvyšší orgán korporace nakonec projedná a schválí návrh na použití likvidačního zůstatku a podá přiznání k dani z příjmu právnických osob za příslušnou část zdaňovacího období.