Likvidita

Slovo likvidita patří mezi často používané finanční (ekonomické) pojmy. Má celou řadu definic a záleží tedy na tom, v jakém konkrétním kontextu je pojem likvidita zrovna použit.

Co je likvidita

Slovo likvidita vychází z anglického slova “liquid”, které se do českého jazyka překládá jako tekutý či kapalný. V přeneseném slova smyslu lze pojem likvidní chápat tak, že je něco (např. majetek) rychle přeměnitelné na peníze (hotovost, cash). Peníze tedy představují jakéhosi prostředníka pro přenos přeměňované hodnoty.

Jednoduše řečeno každé aktivum má likviditu. Za aktivum lze považovat nemovitost, sbírku starožitností i peníze na bankovním účtu. Aktiva lze převést na peníze, které fyzicky držíte ve svých rukou. Likvidita přitom vyjadřuje, jak rychle aktivum dokážete na peníze převést.

Chápání likvidity v historii

Problematiky likvidity se poprvé objevila až s rozvojem kapitalismu. Do té doby se systémy opíraly primárně o zemědělství, kde se likvidita nemohla řešit kvůli nedostatečně vysoké produkci Dlouho trvalo, než se vůbec začalo ztotožňovat bohatství a peníze, což jako první udělali merkantilisté.

Přímo se otázce likvidity začala věnovat až tzv. Keynesiánská škola, která jako první začala používat pojmy teorie preference likvidity a past na likviditu. S první teorií přišel ekonom John Keynes, podle kterého je úrok peněžní nikoliv kapitálový jev. Nedostatky teorie později odstranil ekonomové J. Tobin a Milton Friedman, který tak položil základ pro moderní teorii držeb peněz.

V roce 2013 byl učiněný poměrně velký historický krok, když se finanční regulátoři Velké Británie domluvili na nových pravidlech pro minimální výši likvidních aktiv. Důvodem této dohody byl nečekaný pád bank Northern Rock a Lehman Bros.

Likvidita a její definice

Na likviditu se lze dívat z několika různých hledisek. Pojďme si je blíže představit.

Absolutní likvidita (Likvidnost)

Jedná se o schopnost různých aktiv rychle a bez velkých ztrát se přeměnit na peníze, které lze použít například k zaplacení závazků. Likvidita v tomto případě může být chápaná jako jedna z vlastností aktivi (majetek). Takový majetek lze prodat za běžnou tržní cenu, aniž by došlo k jejímu poklesu. Likvidní majetek znamená totéž jako snadno obchodovatelný majetek.

Míra schopnosti přeměnit aktiva na peníze

Likvidita dále označuje míru schopnosti společnosti přeměnit aktiva na finanční prostředky tak rychle, aby byla schopna pokrýt všechny závazky s minimálními náklady. V tomto případě likvidita označuje míru a čas schopnosti dostát všem dohodnutým závazkům. Tato likvidita se měří prostřednictvím podrobné finanční analýzy.

Z pohledu firmy to lze jednoduše popsat jako schopnost v případě nutnosti získat dostatečné peněžité prostředky určené na úhradu závazků a to tak, že část majetku rychle převede do hotovostní formy. Likviditu lze také popsat jako krátkodobou platební schopnost či schopnost dostát finančním závazkům (krátkodobá solventnost).

Likvidita v makroekonomii

Pojem likvidita se rovněž užívá v makroekonomii mezi centrální bankou a bankami v rámci finančních burz a obchodů. V tomto případě centrální banka za určitých podmínek smí vykoupit přebytek likvidity u normální banky a to pomocí tzv. repo operací.

Disponibilní peněžní prostředky

Likvidita bývá také používána jako synonymum pro disponibilní (k dispozici, upotřebitelný) peněžní prostředky tedy pro platební schopnost. Používají se tři pojmy - okamžitá likvidita (finanční majetek/krátkodobé závazky), pohotová likvidita (finanční majetek a krátkodobé pohledávky/krátkodobé závazky) a běžná likvidita (aktiva/krátkodobé závazky).

Likvidita a její analýza

Výpočet analýzy probíhá různými způsoby, které se liší tím, co vše je do ní započteno. Způsoby nemají jednotné pojmenování a ekonomické literatuře se používají různé názvy. Výpočty vždy vychází z účetnictví a nejčastěji se hovoří o třech způsobech. Všechny způsoby vychází z toho, že likvidita vyjadřuje poměr mezi na peníze směnitelnými aktivy a pasivy. Likvidita může být vyjádřena zlomkem nebo v procentech.

1. Ukazatel peněžní likvidity (likvidita prvního stupně, ang. cash ratio)

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi hotovostí a krátkodobými závazky. Hotovost mohou představovat peníze na účtech, peníze v pokladně, cenné papíry, ceniny apod. Hodnota ukazatele peněžní likvidity by se měla pohybovat mezi 10 a 20 %.

2. Ukazatel pohotové likvidity (likvidita druhého stupně, angl. quick ratio)

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi pohotovými oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Pohotová oběžná aktiva jsou např. oběžná aktiva po odečtu zásob a nedobytných pohledávek. Dochází tak k rozšíření likvidních prostředků o krátkodobé pohledávky, u kterých je důležité datum splatnosti.

3. Ukazatel běžné likvidity (likvidita třetího stupně, angl. current ratio nebo working capital ratio)

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, které mají splatnost kratší než jeden rok. Ukazuje kolikrát je společnost schopna uspokojit všechny své věřitele. Aktiva však nesmí obsahovat veškeré neprodejné zásoby.

Mezi další ukazatelé patří zejména ukazatelé likvidity z cash-flow (tj. peněžní tok), které vyjadřují míru zadluženosti. Věřitelé všeobecně považují co nejvyšší likviditu, protože větší likvidita snižuje nejen riziko platební neschopnosti, ale také výkonnost a výnosnost firmy.