Likvidnost

Likvidnost je ekonomický pojem označující míru obtížnosti převedení majetku do hotovostní (finanční) podoby. Jednoduše, srozumitelně a stručně lze likvidnost popsat jako schopnost zpeněžení různých aktiv rychle a nejlépe se žádnými ztrátami na financích.

Český pojem likvidnost vychází z anglického slova “solvency”. V češtině se užívají oba pojmy - české likvidní i počeštěné solventní. Likvidnost se používá v souvislosti s různými aktivy jako peněz, cenných papírů, nemovitostí i strojů. Čím je aktivum likvidnější, tím snáze lze převést na peníze, aniž by přitom došlo ke ztrátě. Nejméně likvidní bývají budovy a stroje, nejlépe pak peníze.

Likvidnost v praxi

Likvidnost neboli míra likvidity je známkou finanční stability a rovnováhy firmy. Je to velmi důležité kritérium, na základě kterého se hodnotí finanční zdraví vybrané společnosti (podniku). Firma s dobrou likviditou je hodnocena dobře na rozdíl od podniku, který ztrácí schopnost splácet své závazky.

Firma, které není schopná splácet své závazky, ztrácí rovnováhu a stabilitu, kterou lze v některých případech vyřešit prostřednictvím cizích zdrojů (např. půjčka, investor). Pokud firma půjčku nedostane, může se dostat do dlouhodobé platební neschopnosti a nakonec skončit v úpadku (insolvence).

Likvidnost a související pojmy 

S likvidností souvisí 3 pojmy:

  • Likvidita - jedná se o schopnost přeměnit část majetku za účelem získání finančních prostředků potřebných pro uhrazení závazku s co nejmenšími ztrátami
  • Solventnost - používá se český ekvivalent platební schopnost a jedná se tedy o schopnost splácet závazky
  • Likvidní majetek - je takový majetek, který by mohl být rychle přeměněn na peníze (tzv. oběžná aktiva)