Majetek vytvořený vlastní činností

Majetek vytvořený vlastní činností zahrnuje dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně nedokončeného majetku a zásob, které byly oceněny vlastními náklady či reprodukční pořizovací cenou na základě zvláštního předpisu.
Dlouhodobý majetek představuje podstatu majetkové struktury a je určený pro dlouhodobé využívání. Dříve byl označován jako základní prostředky či investiční majetek. Dnes jsou používány pojmy stálý, fixní, neoběžný majetek, kapitálové statky a v účetnictví stálá aktiva. 

Základní členění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek nemění svou podobu a člení se na:
  • dlouhodobý nehmotný majetek - software, ocenitelná práva, zřizovací výdaje
  • odpisovaný dlouhodobý hmotný majetek - budovy, stavby, samostatné movité věci, soubory movitých věcí, porosty, zvířata, drobný hmotný majetek
  • neodpisovaný dlouhodobý majetek - pozemky, umělecká díla, umělecké sbírky
  • dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek

Jeho charakter je nemateriální. Zahrnuje položky s oceněním nad 60 tisíc korun a použitelností delší než 1 rok.
Může jít o:
  • software vytvořený vlastní činností nebo samostatně zakoupený
  • technologické postupy, projekty
  • ocenitelná práva - know-how, patenty, licence, autorská práva, vydavatelská práva (copyright)

Dlouhodobý hmotný majetek

Jeho charakter je materiální a dále se dělí na movitý a nemovitý majetek. Nemovitý majetek je pevně svázaný s místem (budovy, stavby, pozemky), nemovitý nikoliv (dopravní prostředky, stroje, inventář atd.).

Dlouhodobý finanční majetek

V podstatě se jedná o volné finanční prostředky a finanční investice. Patří sem cenné papíry (akcie, dluhopisy), podíly v jiných subjektech (účasti) a půjčky s dobou splatnosti delší než 1 rok.
Do dlouhodobého finanční majetku jsou rovněž zahrnuty nemovitosti, umělecká díla, předměty z drahých kovů a pozemky, které byli pořízeny za účelem uložení volných finančních prostředků (investice).