Majetková struktura podniku

Pod pojmem majetková struktura podniku se myslí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a dalšího majetku ve vlastnictví podnikatele, který jej používá k provozování svého podnikání.

Majetková struktura a dlouhodobý majetek

Do majetkové struktury patří dlouhodobý majetek (fixní, stálá aktiva), který může představovat budovy, stroje, pozemky, automobily, patenty, licence, autorská práva, software, finanční podíly, akce apod.
Dlouhodobý majetek dělíme na:
 • Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, budovy, dopravní prostředky, zařízení, stroje, apod., pořizovací hodnota je vyšší než 40 tisíc korun a firma je vlastní déle než jeden rok
 • Dlouhodobý nehmotný majetek - autorská práva, licence, patenty, software, zřizovací výdaje, know-how, hodnotu nelze snadno vyčíslit, ale je vyšší než 60 tisíc korun a doba použitelnosti přesahuje jeden rok
 • Finanční podíly - akcie, obligace, cenné papíry, které podnikatel (firma) vlastní v jiných podnicích
 • Majetková struktura a oběžný majetek

Oběžný majetek je takový majetek, který se neustále mění, v podniku zůstává krátkodobě zpravidla méně než jeden rok.. Nejčastěji se jedná o finanční prostředky, pohledávky a zásoby.

 • Finanční prostředky - peníze (pokladna, běžný účet), ceniny (např. stravenky, známky, telefonní karty, apod.)
 • Pohledávky - nezaplacené částky zákazníků (odběratelů) podnikatele
 • Zásoby - jedná se o majetek, který podnikatel potřebuje pro výrobu produktů nebo zajištění služeb (např. zboží, materiál, polotovary, dokončená i nedokončená výroba, atd.)

4 kritéria ovlivňující majetkovou strukturu

 • Finanční politika - vztah mezi oběžným a dlouhodobým (fixním) majetkem
 • Finanční zdroje - přístup k úvěrům
 • Vývoj makroekonomických faktorů

Daňová legislativa

 • 3 způsoby ocenění majetku firmu
 • Pořizovací cena
 • Vlastní náklady
 • Reprodukční cena