Malverzace

Malverzace znamená zpronevěru provedenou úmyslným falšováním údajů v účetnictví za účelem daňového úniku či jiného podvodného jednání. Nejčastějšími důvody pro maleverzaci je tlak na dosažení vyššího zisku, chamtivost, pocit nedostatečného ocenění a nespravedlivého chování vůči pachateli zpronověry.

Co je malverzace

Pro malverzace lze užít také český pojem zpronevěra a lze ji jednoduše popsat jako podvodné účetní vykazování. Malverzace se může dopustit jak zaměstnanec, tak vyšší vedení. Podle toho se malverzace (zpronevěra) dělí na:
 • malverzace (podvod) manažerský - zpronevěry se dopustil jeden a více členů vedení 
 • malverzace (podvod) zaměstnanecký - zpronevěry se dopustil jeden a více zaměstnanců

Zpronevěra a její podoby

Malverzaci provádí zaměstnanci i vedení, kterým to umožní jejich pozice (např. účetní) a pracovní podmínky (nulová nebo minimální kontrola, nefunkční vnitřní kontrolní systém, žádná odpovědnost, špatné prostředí bez etických zásad apod.). Způsobů, jak provést zpronevěru, existuje celá řada.
Zaměstnanci se dopouští spíše drobné zpronevěry, jako je: 
 • Falšování zpráv o výdajích - osobní výdaje vydávané za služební, platba za nevyužitý hotel, zlevněné jízdné či vstupné uplatňované v plné ceně apod.
 • Drobné krádeže - osobní hovory vedené na náklady firmy, vynášení předmětů z firmy (např. drogerie, kancelářské potřeby, vybavení v kanceláři, nádobí atd.)
Vedení (management) se dopouští závažnějších podvodných činů, jako je:
 • Podvodné vykazování a falšování údajů v účetnictví

Malverzace falšováním údaju v účetnictví a její způsoby

Tento způsob podvodu mohou provést jak zaměstnanci, tak i podnikový management a vlastníci. Častější je malverzace ze strany vedení, které se tak ve většině případů snaží dosáhnout vyšších odměn, nižších daní či oklamat uživatele účetních výkazu. Malverzaci mohou napomáhat i vnější strany (např. zákazník, dodavatel, obchodní partner).
Způsoby malverzace: 
 • manipulace, falšování či upravení účetních zápisů nebo doprovodné dokumentace, dle které jsou účetní výkazy vypracované
 • úmyslné vynechání údajů v účetních výkazech o důležitých událostech či transakcích, jejichž uvedení by mělo negativní vliv na vykazované účetní informace
 • úmyslně chybné použití účetních zásad, které se týkají klasifikace, oceňování nebo vysvětlení uvedených údajů
 • falešné deníkové záznamy za účelem manipulace s provozním výsledkem
 • vypuštění významných událostí nebo transakcí, případně jejich přesunutí do následujícího účetního období
 • využití komplikovaných transakcí za účelem zatemnění jejich pravé podstaty