Manažerská smlouva

Pojem manažerská smlouva není právní pojem. V praxi se používá v rámci dvou různých smluvních vztahů. Prvním vztahem je smlouva s vedoucím pracovníky vykonávajících závislou činnost a druhým smlouva o výkonu funkce voleného orgánů (např. jednatel, člen představenstva).

Manažerská versus pracovní smlouva

Existuje nějaký rozdíl mezi manažerskou smlouvou a běžnou pracovní smlouvou? Vždyť manažer je vlastně také zaměstnanec. Ačkoliv zákoník práce pojem manažerská smlouva nezná, v praxi jsou známy a používány.
Jedná se o to, že pracovníci na nejvyšších pozicích (manažeři), mají jiný rozsah pracovní náplně a především míry odpovědnosti. Jinak je manažerská smlouva dohodou o pracovních podmínkách, povinnostech a mzdě stejně jako každá jiná pracovní smlouva. 

Obsah manažerské smlouvy

Každá pracovní a tedy i manažerská smlouva musí obsahovat popis funkce, povinnosti a další pracovní podmínky, platové podmínky, podmínky ukončení pracovního poměru atd.
Co by nemělo v manažerské smlouvy nikdy chybět: 
  1. Platové podmínky - jednání o mzdě, splatnost a výplata mzdy
  2. Odměny (např. za práce přesčas, roční odměny za výkon funkce)
  3. Konkurenční doložka
  4. Právo na odchodné
  5. Informace o dovolené na zotavenou
  6. Ujednání o pracovních podmínkách a povinnostech výkonu funkce 

Co je to konkurenční doložka

Běžnou součástí manažerských smluv bývá konkurenční doložka. Jedná se o ujednání, které se týká užívání nabytých schopností, znalostí a zkušenosti po ukončení funkce manažera pro konkurenční společnost. Dle pracovního zákoníku může být konkurenční doložka sjednána maximálně na dobu 12 měsíců. Konkurenční doložka musí být součástí písemné manažerské smlouvy.

Co je to odchodné

Jmenovaný manažer může být dle zákona kdykoliv odvolán a to bez udání důvodu. Pokud se tak stane a součástí manažerské smlouvy byla konkurenční doložka, má odvolaný manažer právo na vyplacení odchodného. Ujednání o odchodném nemusí mít písemnou podobu.

Vzor manažerské smlouvy

Smlouva o výkonu ...........................
uzavřená ve smyslu ustanovení § 59 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)
Smluvní strany:
Obchodní firma (doplnit sídlo, IČ, DIČ, údaje z OR, zastoupení apod.)
a
Manažer (název funkce, jméno a příjmení, datum narození, adresa atd.)
I. Předmět smlouvy
1. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne …………... vykonává ........................... funkci ………………………....
2. Touto smlouvou se upravují některé otázky výkonu funkce ………………. ve prospěch společnosti.
II. Povinnosti ……………………...
1. ........................... se na základě této smlouvy zavazuje, že bude jako ........................... společnosti za společnost jednat s třetími osobami a bude společnost svými právními úkony zavazovat v rozsahu jednání a podepisování za společnost zapsaného v obchodním rejstříku.
2. ........................... si je vědom toho, že jakékoliv omezení v oprávnění ........................... vyplývající ze stanov společnosti nebo z dalších vnitřních předpisů společnosti je vůči třetím osobám neúčinné. V případě, že ........................... vnitřní omezení poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku škody odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu objektivní odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku
3. Povinností ........................... je vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, tedy tak, aby společnost neutrpěla jakoukoliv majetkovou či nemajetkovou újmu.
4. Povinností ........................... je společně s ostatními členy vedení společnosti zabezpečit řádné vedení evidence a účetnictví, které předepisují právní předpisy. Dále je jeho povinností ……………………...
5. ........................... je povinen řídit se zásadami a pokyny, a to za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a vnitřními předpisy společnosti. Odpovídá společnosti za škodu. V případě, že bude takto vůči společnosti za škodu odpovídat, ručí ze zákona za závazky společnosti za podmínky, že věřitelé společnosti nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodů, že společnost zastavila platby. ........................... si je vědom zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 zákona o obchodních korporacích.
III. Povinnosti společnosti
1. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat členovi představenstva takovou součinnost, aby mohl svou funkci vykonávat v souladu s právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy společnosti.
2. Společnost se zavazuje, že poskytne členovi představenstva veškeré informace a podklady pro řádný výkon jeho funkce.
IV. Odměna za výkon funkce ...........................
1. ........................... náleží za výkon funkce vykonávané podle této smlouvy odměna ve výši ………………….,- Kč (doplnit) ročně. Odměna je vyplácena ……………………., přičemž každá splátka je splatná vždy do .... dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je splátka vyplácena.
2. ........................... náleží další mimořádné odměny po dobu výkonu funkce, a to ve výši ….. % z odměny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy a za předpokladu, že budou schváleny valnou hromadou společnosti (řádnou, náhradní) a s vyjádřením kontrolního orgánu (byl-li zřízen).
3. V případě, že ........................... ukončí svou funkci, přísluší mu alikvotní část odměny.
4. Členovi představenstva náleží tyto další požitky (jsou-li nějaké):
V. Konkurenční doložka
1. ........................... se zavazuje, že po dobu …….. měsíců od ukončení výkonu funkce ........................... společnosti se zdrží jakéhokoliv jednání konkurenční povahy k předmětu činnosti společnosti. ........................... je tak zejména povinen nevykonávat funkci statutárního orgánu či člena statutárního orgánu či jiného orgánu osoby, jejíž předmět podnikání je stejný či podobný s předmětem podnikání společnosti, nepodnikat coby fyzická osoba s předmětem podnikání stejným či podobným s předmětem podnikání společnosti, neprovádět zprostředkování obchodů v oboru podnikání společnosti pro třetí osoby, neúčastnit se podnikání třetích osob jako společník, pokud by předmět podnikání těchto třetích osob byl stejný či podobný jako předmět podnikání společnosti.
2. Za důsledné dodržení konkurenční doložky dle předchozího odstavce náleží ........................... peněžitá kompenzace ve výši …... % z odměny dle článku IV. odst. 1 této smlouvy. Tato finanční kompenzace je splatná stejně jako odměna za výkon funkce.
3. V případě porušení konkurenční doložky dle odst. 1 je ........................... povinen zaplatit společnosti smluvní pokutu ………..,- Kč (doplnit) ; jeho nárok na finanční kompenzaci dle předchozího odstavce tím zaniká.
4. Po dobu výkonu funkce ........................... je společnost oprávněna ujednání o konkurenční doložce vypovědět i bez udání důvodu s tím, že účinky výpovědi nastávají doručením ............................
VI. Trvání smlouvy a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání funkce.
2. V případě, že valná hromada jmenuje ........................... na další funkční období, zůstává tato smlouva v platnosti a účinnosti i po dobu trvání funkce.
3. Tuto smlouvu může ........................... vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní lhůta činí ……... měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla o výpovědi informována společnost.
4. Společnost může tuto smlouvu vypovědět pouze s předchozím souhlasem valné hromady, a to nejdříve ke dni ukončení funkce ............................ Výpovědní lhůta činí ……... měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po tom, co byla výpověď doručena
5. V případě zásahu vyšší moci je ........................... zproštěn svých závazků z této smlouvy a není v prodlení s plněním jakéhokoli ze závazků uložených mu touto smlouvou.
6. Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se ve vztahu smluvních stran stane jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost toho ustanovení neplatnost ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných ustanovení, jestliže lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu s právními předpisy od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté, co důvod takovéto neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání zahájených kteroukoli z nich takové neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným ustanovením, které bude podle jejich dohody nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
7. Jakákoli doplnění či změny této Smlouvy jsou možná pouze dohodou smluvních stran ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
8. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto Smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky, a to zejména OZ.
9. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tuto Smlouvu přečetla, jejímu obsahu v celém rozsahu porozuměla a že jí jsou známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující, a uzavírá ji vážně a svobodně.
Místo, datum, podpisy