Mandatář

Pojmy mandatář, mandant a mandátní smlouva se týkají vztahů mezi dvěma podnikatelskými subjekty, kdy jeden podnikatelský subjekt zastupuje jiný podnikatelský subjekt ve vybrané obchodní záležitosti. Mandátní smlouva popisuje, kdo jakou roli zastává a za jakých podmínek.

Kdo je mandatář

Mandatář je podnikatelský subjekt, který za úplatu (finanční odměnu) zařizuje určitou obchodní záležitost či uskutečňuje domluvené právní úkony jménem druhého podnikatelského subjektu (tj. mandant).

Mandatář versus mandant

Mandant je druhý podnikatelský subjekt, který mandatáře pověří jednat jeho jménem, na jeho účet a s právem na odměnu v předem domluvené obchodní či jiné záležitosti. Je-li to nutné, musí mandant mandatáři vystavit i plnou moc, pokud ji potřebuje k vykonání činnosti. Je také povinen mandatáři poskytnout všechny zásadní informace.

Mandatář a jeho povinnosti

Při plnění (zajišťování, uskutečňování, zařizování) domluvené činnosti je mandatář povinen postupovat podle pokynů mandanta a v souladu s mandantovými zájmy, který by mandatář měl znát. Samozřejmě tak musí činit s maximálně odbornou péčí.
Dále je mandatář povinen mandantovi oznamovat všechny důležité informace a okolnosti, které se při zařizování smluvené činnosti objevily, a který by mohly mít negativní či pozitivní vliv na výsledek jednání. Mandant může na základě poskytnutých informací své pokyny upravit či změnit. 
Mandatář musí smluvenou činnosti zařizovat osobně, pokud mandátní smlouva neurčí jinak. To znamená, že si na provedení činnosti nesmí sjednat třetí subjekt. 

Mandátní smlouva

Vztah mezi mandatářem a mandantem upravuje mandátní smlouva, která musí splňovat zákonné náležitosti. Především se jedná o určení smluvních stran (mandatář a mandant), předmětu mandátní smlouvy a úplaty (finanční odměny).
  • Určení smluvních stran uzavírajících mezi sebou mandátní smlouvu - mandant uzavírá smlouvu s mandatářem, ve které jej pověřuje zastupování své osoby při nějaké činnosti 
  • Předmět mandátní smlouvy - ve smlouvy musí být popsaná činnost, kterou mandant chce po mandatáři, většinou se jedná o činnosti související s podnikatelskou činností (např. zjišťování a shromažďování informací, různé přípravné činnosti, právní úkony jako zastupování v soudním případu apod.)
  • Úplata - mandatář vykonává činnost pro mandanta za finanční odměnu. Ta mu náleží za provedení smluvené činnosti, nikoli za výsledek. To znamená, že mandant musí odměnu vyplatit i v případě, že výsledek jednání neodpovídá jeho představám a požadavkům. Samozřejmě mandatář musí činnost provádět s maximální odborností a snahou dosáhnout požadovaných výsledků. Finanční odměna může být vyplacená jednorázově nebo formou paušálu po dobu zastupování.

Mandátní smlouva vzor

Mandant:
a
Mandatář:
uzavírají spolu dnešního dne podle § 566 – 576 zákona č. 513/1991 Sb, obchodního zákoníku tuto smlouvu:
I.
Předmět smlouvy
Mandatář se zavazuje pro mandanta vykonat činnost či činnosti (popis).
II.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Mandatář se zavazuje provádět uvedenou činnost s odbornou péčí v souladu se zájmy mandanta.
2. Mandatář se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při výkonu činnosti této smlouvy. Tento závazek zůstává zachován i po skončení platnosti této smlouvy.
3. Mandatář má po dobu platnosti této smlouvy volný přístup do prostor mandanta, má právo nahlížet do podkladů mandanta a má právo žádat vysvětlení od mandanta a jeho zaměstnanců.
4. Mandant je povinen poskytnout mandatáři náležitou součinnost a veškeré potřebné materiály a doklady bez zbytečného odkladu. Mandant je povinen zaplatit mandatáři úplatu stanovenou v článku III. Této smlouvy.
5. Sjednává se konkurenční doložka, tedy že mandatář nesmí po dobu platnosti této smlouvy vykonávat pro kohokoliv jiného činnost podle této smlouvy.
III.
Úplata a způsob její úhrady
1. Mandatáři náleží úplata ve výši ………………. Kč (slovy: ……………….. korun českých). Tato odměna bude mandatáři zaplacena na základě faktury, kterou mandatář vystaví a doručí do sídla mandanta současně s předáním nové obchodní strategie.
2. Splatnost faktury činí 14 dní. Sjednává se smluvní pokuta ve výši ………………….. % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.
IV.
Platnost smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. Počátek je určen dnem podpisu obou smluvních stran a konec dnem předání návrhu a skončením dozoru a konzultací podle této smlouvy.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každá strana jeden obdrží.
3. Tato smlouva vyjadřuje skutečnou a svobodnou vůli smluvních stran. Tuto skutečnost smluvní strany potvrzují svými podpisy.
V ………… dne ……………
…………………
podpis mandanta

Mandátní smlouva versus příkazní smlouva

Mandátní smlouvu lze uzavřít pouze mezi podnikatelskými subjekty, případně mezi podnikatelský subjektem na straně jedné a státem nebo samosprávnou územní jednotkou na druhé straně. Ve všech ostatních případech nejde o mandátní smlouvu, ale tzv. smlouvu příkazní, kterou upravuje občanský zákoník.
Příkazní smlouva je to samé jako mandátní smlouva, ale mezi nepodnikatelskými subjekty. Mandatáře nahrazuje příkazník a mandanta příkazce. Příkazce přitom v příkazní smlouvě pověřuje příkazníka obstaráním nějaké věci či provedením nějaké činnost. Zatímco mandatář vždy pracuje za úplatu, příkazce může činnost provádět bezplatně i za úplatu. Bez uzavřené písemné smlouvy se jedná o nepřikázané jednatelství. 

Mandátní versus komisionářská smlouva

Vedle mandátní smlouvy existuje podobná smlouva a to tzv. komisionářská smlouva, se kterou má několik společných znak. Mandátní i komisionářská smlouva upravuje vztahy mezi podnikatelskými subjekt a za finanční odměnu.
Jediným rozdílem mezi mandátní a komisionářskou smlouvou je způsob jednání. Zatímco u mandátní smlouvy mandatář zastupuje mandanta a jedná jeho jménem, u komisionářské smlouvy jedná komisionář vlastním jménem na účet a riziko komitenta.