Mateřská společnost

O mateřské společnosti se většinou hovoří v souvislosti s dceřinou nebo dceřinými společnostmi. Mateřská společnost je přitom nadřazená společnost, která ovládá (řídí) závislou dceřinou společnost. Mateřská společnost bývá často označována jako holding.

Mateřská společnost ovládá, dceřiná je ovládaná

Mateřská společnost je tedy hlavní ovládající společnost, která má potřebný kapitál a zakládá (nebo založení umožňuje), ovládá a řídí jednu či více dceřiných společností. Mezi nimi je tedy vztah založený nadřazenosti a podřazenosti a ovládaného a ovládajícího. Mateřská společnost může mít jedinou dceřinou společnost, ale může jít o velkolepou holdingovou strukturu čítající několik desítek i stovek firem.

Mateřská společnost je většinový vlastník. Dle velikosti podílů rozlišujeme mateřské společnosti s rozhodujícím nebo podstatným vlivem. Buď vlastní více než 50 procent akcií (hlasovacích práv) a v takovém případě má rozhodující vliv. Pokud vlastní více než 20 procent a méně než 50 procent, pak má mateřská společnosti pouze podstatný vliv.

Ve většině případů mateřská společnost vlastní více než 50 procent akcií v každé dceřiné společnosti, aby si udržela rozhodovací právo. Mateřské společnosti vytváří dceřiné společnosti z různých důvodů. Menší firmy jsou pružnější, ale přitom je zaštitují velké mateřské společnosti, které jim poskytují nejen zázemí, ale především kapitál.

Mateřská společnost a ovládající osoba

Ovládající osoba je osoba, která má v mateřské společnosti “hlavní slovo” a tedy i rozhodující vliv. Může se jednat o jedinou osobu, ale i skupinu více osob. Ovládající osobou v mateřské společnosti může být:

  • většinový společník
  • řídící osoba
  • osoba, která může jmenovat nebo naopak odvolat většinu členů statutárního či kontrolního orgánu
  • osoba nebo osoby nakládající s podílem na hlasovacích právech větším než 40 procent ze všech hlasů
  • osoba či osoby získávající podíl na hlasovacích právech větší než 30 procent všech hlasů