Metoda Delphi

Název metody, která se zabývá předpovídáním výsledků, vychází z pojmenování slavné antické věštírny. Jedná se prognostickou metodu, při níž skupina odborníků z daného oboru hledá na sobě nezávislá řešení a vytváří prognózy, které pak vybraný prostředník shrnuje do jednoho závěru.

Vznik metody Delphi

Cílem metody Delphi je využití subjektivních názorů jednotlivců a skupiny odborníků za účelem nalezení společného konsenzu (shody) ohledně přítomnosti či budoucího vývoje. Poprvé byla technika formulována v roce 1969. Vývoj a popis metody zaštítilo americké letectvo a potřebné finance dodala společnost RAND Corporation.

Metoda Delphi vznikla na základě několika experimentů, které se týkaly utváření rozhodnutí na jaře a v létě předchozího roku. V rámci těchto experimentu byly popsány tři základní prvky metody:
  • Anonymita - veškeré odpovědi od zúčastněných odborníků jsou získávány anonymně a to prostřednictvím formálních dotazníků
  • Opakování - postup metody je opakován tak dlouho, dokud nedojde k přibližné shodě účastníků
  • Statistická skupinová odpověď - názor skupiny představuje shodu názorů jednotlivých účastníků v posledním kole
Cílem je potlačit typické skupinové chování i dominantní osobnosti, které by prosazovaly svůj názor, omezit méně důležité konverzace i vliv chování celé skupiny na jednotlivce. Metoda Delphi tedy není přímou diskusí, každý pracuje zcela samostatně až izolovaně a tak představuje opak komunikace face to face.

Metoda Delphi - postup a hlavní znaky

Tato metoda patřící mezi metody expertního odhadování se nejčastěji používá při kvalitativní analýze rizik, při řízení projektů a dalších oblastí, které vyžadují co nejpřesnější odhadování budoucího vývoje.


  • do metody bývá zapojeno 8 až 12 na sobě nezávislých odborník z vybrané oblasti
  • odborníci se neznají a je důsledně zachována anonymita, aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování
  • otázky v dotazníků musí být formulovány tak, aby na ně šlo odpovědět kvalitativně
  • odpovědi je možné v jednotlivých kolech měnit
  • odborníci by měly být schopni své odpovědi, reakce a názory zdůvodnit
  • odhady se zpřesňují opakováním dotazníků
  • získané výsledky jsou statisticky zpracovány