Mimořádné vydržení

Mimořádné vydržení představuje staronový způsob takzvaného nabytí vlastnického práva, a to jak k věci movité, tak také k věci nemovité, a to přesně osobou, která po zákonem stanovenou dobu, bude věc držet jako vlastník. Jak tedy dojde k mimořádnému vydržení? K tomu dojde v okamžiku, kdy vydržitel věc po jistou dobu drží anebo jí užívá jako vlastník a má se tak víceméně za to, že mu samotná věc náleží.

Pro příklad můžeme uvést například držbu pozemku, kdy je jeho hranice vyznačená v samotném katastru nemovitostí a vede takříkajíc mimoběžně s jakousi přirozenou hranicí, jakou může být například cesta či okraj lesa anebo dokonce hranice jisté obdělávané plochy a podobně.

Řádné a mimořádné vydržení

V případě, kdy budeme hovořit o řádném vydržení, je zcela nezbytné, aby samotný držitel měl v ruce řádný právní titul, kterým může být například smlouva. Rovněž je důležité, aby měl vlastník za to, že mu daná věc skutečně náleží. Ve výše popsané situaci se může každý z nás ocitnout například tehdy, bude-li dědit pole, u kterého přesně nelze vytyčit hranici danými geodetickými body a je třeba se řídit hranicí čistě přírodní.

Pole poté začnete obhospodařovat tak, jako váš předchůdce a budete tímto způsobem sklízet úrodu přes více než deset dlouhých let. Ovšem poté zjistíte, že hranice, která je přírodní, neodpovídá hranici daného pozemku, jakým způsobem je tato hranice zapsána v katastru nemovitostí a vy tak užíváte či obhospodařujete část sousedního pozemku v domnění, že jste i danou část nabyli v dědickém řízení. Po uplynutí deseti let jste tak vydrželi takzvané vlastnické právo i k této části pozemku vašeho souseda.

Pokud by se jednalo o mimořádné vydržení, nebylo by nutné prokazovat právní titul vaší držby, tedy například zmíněnou smlouvu. Vydržitel ovšem nesmí tímto svým jednáním, jakkoliv sledovat jistý nepoctivý úmysl. Tudíž jeho držba musí být čistě poctivá.
Jakým způsobem lze postupovat v případě, kdy chcete uplatnit mimořádné vydržení?

Koupili a užíváte jste například stavbu koupenou v roce 1999. Nemáte absolutně žádné pochybnosti o tom, že by vám stavba nepatřila. Ovšem i přesto se obáváte toho, že by někdo mohl vaše pro vás vlastnické právo za jistých okolností zpochybnit. Kupříkladu se může jednat o osobu, od které jste svůj pozemek i se stavbou koupili. Ocitáte se tak ve velmi nemilé a nepříjemné situaci, kdy jediné, co skutečně chcete, je jistota. Pokud o jistotu stojíte, můžete sami za sebe iniciovat řízení, které určí zmíněné vlastnické právo, a to přímo u soudu.

Soud bude samozřejmě zkoumat veškerá plnění všech dostupných podmínek, která budou nutná pro vydržení vlastnického práva. Bude se jednat zejména o uplynutí dané vydržení doby, váš poctivý úmysl, oprávněnost vaší držby a podobně. Soud samozřejmě předpokládá, že čistě dobré úmysly na straně majitele nelze zpochybnit. Opačná situace by nastala ve chvíli, kdy by protistrana tvrdila opak. Veškeré důkazní břemeno tak leží na bedrech protistrany. Pokud se jí totiž nepodaří prokázat vaše nepoctivé úmysly a splní i další podmínky, je vítězství na vaší straně. Soud následně určí, že jste vlastníkem stavby, a to v důsledku mimořádného vydržení vašeho vlastnického práva.

Pokud se ocitáte v pozici samotného vydržitele, bylo vám jistě doporučeno, abyste s případnou žalobou vydrželi až do roku 2019. Důvod byl prostý, v soudním řízení by poté totiž stačilo pouze prokázat nepřerušenou dobu dražby, která by čítala dvacet let. Právní titul k samotnému užívání nemovitosti byste tak vůbec nemuseli prokazovat a žalovaný by musel prokázat, že jste nebyli poctivým držitelem, tudíž jste nemohli žít v dobré víře, že vám daná věc skutečně náleží.

Lze se nějakým způsobem bránit proti vydržení vlastnického práva?

Pokud se ocitáte v situaci, kdy jste vlastníkem nemovité věci, u které nelze přesně vymezit hranici, musíte si v první řadě ověřit, jaká je situace zápisu v samotném katastru nemovitostí. Pokud zápis, který je uskutečněn v katastru nemovitostí odpovídá skutečnosti, dále kopíruje dané hranice, které ctíte vy, a i vaši sousedé, máte skoro vyhráno. V tomto případě vám pravděpodobně žádné potíže hrozit nebudou. Katastr nemovitostí je totiž veřejný rejstřík a nahlížet do katastru můžete za pomoci webových stránek.

Opačný případ ovšem nastává v momentě, kdy není jasně vyznačená hranice vašeho pozemku a to například viditelným plotem či přírodní hranicí a vy jste pojali podezření, že váš soused neoprávněně využívá i vaši část pozemku a to například tak, že na něm seká trávu. V tomto případě buďte velmi ostražití a samotnou hranici tohoto pozemku si nechte vytyčit samotným geodetem. Je to skutečně minimum toho, co pro celou věc můžete udělat. Ochráníte tím tak svůj majetek a zároveň tak uděláte i krok k tomu, že narušíte možná právě nepoctivý úmysl vašeho letitého soused, tedy jednu z mnoha podmínek pro vydržení.

Účinná obrana

Skutečně velmi účinnou obranou proti zmíněnému mimořádnému vydržení samotného vlastnického práva, a to zejména v jistých případech, kdy jde o nepříjemný tichý spor o samotné hranice nemovitých věcí skutečně již nějakou dobu existuje a je jím podání žaloby na zmíněné určení vlastnického práva. Díky tomu tak lze velmi účinně odvrátit riziko ztráty vašeho vlastnického práva. Podáním žaloby se totiž běh samotné vydržecí doby, skutečně zastaví. Tedy samotný vydržitel již v tomto případě nesplní podmínku, která spočívá v nepřerušeném běhu oné vydržecí doby.