Místní příslušnost finančního úřadu

V tomto článku se podíváme na termín „místní příslušnost úřadu“, ale nezůstaneme jenom u toho. Poradíme vám také, jak si ověřit místní příslušnost finančního úřadu online z pohodlí domova a mnoho dalšího. Čtěte dále!

Místní příslušnost finančního úřadu

Místní příslušnost je pojem, který řeší, na který finanční úřad se přiznáním k některé dani nebo problémem obracet a na který naopak raději ne.

Pokud předpis týkající se konkrétní daně nestanoví jinak, platí ustanovení daňového řádu, který uvádí, že místní příslušnost správce daně se řídí:
  • u fyzické osoby jejím místem pobytu; pro účely správy daní se místem pobytu fyzické osoby rozumí adresa místa trvalého pobytu občana České republiky, nebo adresa hlášeného místa pobytu cizince, a nelze-li takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje,
  • u právnické osoby jejím sídlem; pro účely správy daní se sídlem právnické osoby rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo obdobném veřejném rejstříku, nebo adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.
  • A je-li předmětem daně nemovitost, je ke správě daní místně příslušný správce daně, v jehož obvodu územní působnosti se daná nemovitost nachází.

Jak rychle a snadno vyhledat, který finanční úřad je místně příslušný?

Pokud byste chtěli snadno a rychle najít, který finanční úřad je příslušný dané vaší oblasti, využijte následujícího odkazu:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up#tab=urad.

Tam naleznete jednoduchou možnost vyhledávat příslušný finanční úřad podle vámi zadané adresy. Vše je prosté a velmi intuitivní.

Právní úprava místní příslušnosti v České republice

U nás tuto oblast upravuje 456/2011 Sb. Zákon o Finanční správě České republiky, HLAVA IV, FINANČNÍ ÚŘADY, § 8 - § 12.

Pozn.: tento zákon je důležitý pro místní příslušnost finančních úřadů a tím také pro vás, neboť obsahuje mj. zvláštní ustanovení o místní příslušnosti.

§ 8 tohoto zákona stanovuje územní působnost a sídlo:
a) Finanční úřad pro hlavní město Prahu,
b) Finanční úřad pro Středočeský kraj,
c) Finanční úřad pro Jihočeský kraj,
d) Finanční úřad pro Plzeňský kraj,
e) Finanční úřad pro Karlovarský kraj,
f) Finanční úřad pro Ústecký kraj,
g) Finanční úřad pro Liberecký kraj,
h) Finanční úřad pro Královéhradecký kraj,
i) Finanční úřad pro Pardubický kraj,
j) Finanční úřad pro Kraj Vysočina,
k) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj,
l) Finanční úřad pro Olomoucký kraj,
m) Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj,
n) Finanční úřad pro Zlínský kraj,
o) Specializovaný finanční úřad.

Dále tento paragraf stanoví, že finanční úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu. Finanční úřad bude vykonávat vybranou působnost na celém území České republiky a tzv. specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky.

Sídlem finančního úřadu je sídlo vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, ale pozor, neboť u Specializovaného finančního úřadu je to hlavní město Praha.

Co vše může finanční úřad dle zmiňovaného paragrafu vykonávat (tzv. věcná působnost)?

Věcná působnost finančního úřadu:

a) vykonává správu daní,
b) provádí řízení o správních deliktech,
c) převádí výnosy daní, které vybírá a vymáhá a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
d) přijímá a eviduje splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
e) vybírá a vymáhá peněžitá plnění, která uložily orgány finanční správy,
f) vede evidence a registry nezbytné pro výkon působnosti orgánů finanční správy,
g) vykonává další působnost, stanoví-li jiný právní předpis, že tuto působnost vykonávají orgány finanční správy.

Finanční úřad vykonává především:
a) finanční kontrolu,
b) kontrolu dodržování povinností stanovených právními předpisy upravujícími účetnictví a ukládá účetním jednotkám pokuty podle těchto právních předpisů,
c) kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány.

Ale také:
a) přezkoumává hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonává dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
b) vykonává působnost dílčího kontaktního orgánu nebo kontaktního útvaru při vymáhání některých finančních pohledávek,
c) vykonává působnost kontaktního orgánu při provádění mezinárodní spolupráce při správě daní,
d) vyhledávací činnosti při správě daní, nebo
e) postupu k odstranění pochybností, daňové kontroly nebo jiných kontrolních postupů při správě daní.

Co je to specializovaný finanční úřad?

Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.

Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,
b) banka, včetně zahraniční banky,
c) spořitelní a úvěrní družstvo,
d) pojišťovna, pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, zajišťovna, pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
e) investiční fond nebo zahraniční investiční fond, má-li právní osobnost, depozitář investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a hlavní podpůrce investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu,
f) penzijní společnost včetně všech jí obhospodařovaných fondů a včetně transformovaného fondu, jehož prostřednictvím penzijní společnost provozuje penzijní připojištění,
g) poplatník daně z hazardních her, a to pro účely správy daně z hazardních her,
h) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
i) aj.

§ 12 – zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
V případě, že nelze určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiného právního předpisu, je místně příslušný Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Kontrolu podle § 10 odst. 2 písm. c) provádí finanční úřad v obvodu vlastní územní působnosti, i když jinak není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný.

Kontrolní postup při správě daní provede ten finanční úřad, který jej zahájil nejdříve.

Které úřady můžete vyměnit a kde se naopak bez přestěhování nepohnete?

Každý podnikatel občas zavítá na nějaký státní úřad, kde se musí setkat s jeho zaměstnanci. U živnostenských úřadů či zdravotních pojišťoven se nemusíte řídit místní příslušností a v případě “srážky s blbcem” je možné na daný úřad už nikdy nepřijít. Bohužel ale u berňáků a České správy sociálního zabezpečení s návštěvou mimo váš obvod neuspějete.

Živnostenský úřad si vybírejte sami

Živnostenský úřad je však vůči podnikatelům, co se týče geografické příslušnosti a flexibility, ze státních úřadů jedním z nejpřívětivějších.

Novelizace živnostenského zákona z roku 2008 zrušila požadavek na místní příslušnost a živnostníci se tak od té doby nemusí vázat na jeden konkrétní živnostenský úřad.

Pokud vám živnostenský úřad nevyhovuje nebo se prostě nacházíte jinde než v místě svého bydliště, není problém vše vyřídit na jakémkoli úřadě.

Tip pro začátek podnikání

Jestliže chcete začít podnikat, už dávno většinou nemusíte obíhat všechny potřebné úřady. Stačí navštívit centrální registrační místo a vyplnit jednotný registrační formulář (JRF). Jeho prostřednictvím lze (nepočítaje ohlášení živnosti či podání žádosti o udělení koncese) učinit oznámení i vůči dalším úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Pozor platí však, že centrální registrační místa mohou využít pouze podnikatelé v režimu živnostenského zákona.

Zdravotní pojišťovny vás také neomezují

Místní příslušnost neplatí ani u zdravotních pojišťoven, u kterých lze navštívit kteroukoli pobočku, jež vám přijde do cesty, jen pod podmínkou, že musí jít o pobočku vaší zdravotní pojišťovny, kde jste registrováni.

Finanční úřad změníte jen obtížně

Zatímco u živnostenských úřadů a zdravotních pojišťoven se nemusíte trápit tím, že se věčně nepříjemného úředníka nezbavíte do konce svého podnikání, u finančních úřadů je situace právě opačná (bohužel).

Místní příslušnost berňáku se řídí dle místa pobytu fyzické osoby. U občana České republiky jde tedy o adresu trvalého bydliště, u cizinců se jedná o adresu hlášeného místa pobytu cizince. Jestliže nelze takto místo pobytu fyzické osoby určit, rozumí se jím místo na území České republiky, kde se fyzická osoba převážně zdržuje.

U právnické osoby se místní příslušnost určuje jejím sídlem. Sídlem právnické osoby se přitom rozumí adresa, pod kterou je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, případně obdobném veřejném rejstříku, alternativně adresa, kde právnická osoba sídlí skutečně, pokud se tato osoba do těchto rejstříků nezapisuje.

To znamená, že právnická ani fyzická osoba si tedy nemůže vybrat, u jakého finančního úřadu podá přihlášku k registraci.

Pokud vám místně příslušný finanční úřad nevyhovuje, nemůžete jej změnit bez splnění několika zásadních podmínek. Není to však zcela nemožné, neboť existují dvě situace, kdy ke změně může dojít. Pokud by byla úřední osoba stojící v čele správce daně (tj. ředitel finančního úřadu) vyloučena z důvodu podjatosti, pak by nejblíže nadřízený správce daně (finanční ředitelství) rozhodl o delegaci místní příslušnosti podnikatele na jiný finanční úřad.

Místní příslušnost k výkonu správy daní na jiný berňák lze delegovat na žádost daňového subjektu, případně z podnětu správce daně, pokud je to účelné nebo jsou-li pro výkon správy daní potřebné mimořádné odborné znalosti. Tyto skutečnosti musí být vždy v žádosti (podnětu) zdůvodněny. Žádost je vhodné podat u místně příslušného správce daně, ten ji spolu se svým stanoviskem a stanoviskem finančního úřadu, na který má být místní příslušnost delegována, zašle správci daně, který je o delegaci místní příslušnosti oprávněn rozhodnout.

Jestliže oba takovéto finanční úřady spadají pod stejné finanční ředitelství, pak o žádosti rozhodne právě toto finanční ředitelství. Pokud jsou ale každý z finančních úřadů podřízené jinému finančnímu ředitelství, bude o delegaci místní příslušnosti rozhodovat Generální finanční ředitelství.

K podání žádosti neexistuje žádný speciální formulář. Podání žádosti podnikatele vyjde na 300 Kč.

Česká správa sociálního zabezpečení vás bez odstěhování nepřesune

Podobně jako u finančních úřadů, tak ani u ČSSZ nepočítejte s tím, že si zajdete a uspějete na všech úřadech.

Provádění pojištění zaměstnanců se řídí sídlem zaměstnavatele, pokud toto sídlo je shodné s místem mzdové účtárny nebo pokud zaměstnavatel nemá mzdovou účtárnu, jak stanovuje § 83 zákon o nemocenském pojištění se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení. Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení se řídí místem mzdové účtárny, pokud zaměstnavatel má mzdovou účtárnu a místo mzdové účtárny se neshoduje se sídlem zaměstnavatele.

Místní příslušnost u OSVČ se řídí místem trvalého pobytu osoby. Nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem hlášeného pobytu v České republice. Nemá-li osoba trvalý pobyt na území České republiky ani hlášený pobyt v České republice, řídí se místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení místem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Je-li několik míst výkonu samostatné výdělečné činnosti, je místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu podle prohlášení osoby převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

V případě sociálky existuje jedna výjimka, která se týká podnikatelů z Prahy – ti se mohou registrovat na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.