Nabytí vlastnického práva k nemovitosti

Převod nemovitosti a nabytí vlastnického práva k ní je součástí náročného procesu koupě nemovitosti. Vzhledem k tomu, že nemovitosti mají vysokou finanční hodnotu, je velmi důležité, aby převod nemovitost proběh správně.

Převod nemovitosti v praxi

V praxi se převod nemovitosti v katastru převádí zpravidla na základě koupě nebo darování nemovitosti. Dle občanského zákoníku § 498 jsou za nemovitosti považovány "pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby). Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá."
Dle § 560 v občanském zákoníku je vyžadováno, aby každý převod nemovitosti a nabytí vlastnického práva k ní měl písemnou podobu, kterou představuje tzv. smlouva o převodu nemovitosti). Tato smlouva je nezbytná k tomu, aby bylo nabytí vlastnického práva k nemovitosti uskutečněno formou zápisu (vkladu) do příslušného katastru nemovitostí.

Smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovitosti

Písemná smlouva o převodu nemovitosti musí splňovat celou řadu zákonných náležitostí. Smlouva o převodu nemovitosti musí obsahovat:
  • podrobnou identifikaci převáděné nemovitosti
  • závazek převodce, že věc nabyvateli vlastnického práva odevzdá a umožní mu tak nabýt vlastnické právo
  • závazek nabyvatele, že nemovitou věc převezme a uhradí kupní cenu, jde-li o koupi (je nutná kupní smlouva)

Převod nemovitosti od roku 2014

Od 1. ledna 2014 byla zavedena důležitá zásada “superficies solo cedit” (stavba je součástí pozemku), které říká že pozemek a stavba na něm postavená je jedna nemovitost, a tudíž už nelze převést samostatné vlastnické právo ke stavbě či domu bez pozemku. Výjimkou jsou stavby, které v této době měly různé vlastníky pozemku a stavby.

Jak probíhá nabytí vlastnického práva k nemovitosti

Prvním krokem je návrh vkladu do katastru. Nabyvatel musí vyplnit příslušný formulář a přiložit k němu úředně ověřenou vkladovou listinu, na jejímž základě má být vlastnické právo zapsáno do katastru (např. kupní smlouva, darovací smlouva). Návrh lze provést i v elektronické podobě. Následuje samotný vklad do katastru, kdy dojde k převodu nemovitosti a nabyvatel se stane vlastníkem nemovitost. Za vklad do katastru se platí poplatek ve výši 1 000 Kč. Vkladem do katastru je zpravidla ukončen proces koupě nemovitosti.