Nadměrný odpočet DPH

Právnické osoby, které jsou plátci DPH, mohou v rámci každoročního daňového přiznání uplatnit nárok na vrácení DPH za přijatá zdanitelná plnění. Přijatými zdanitelnými plnění se myslí nákupy představující zároveň daňové výdaje. Tímto způsobem plátce snižuje odvod DPH finančnímu úřadu.
Jednoduše řečeno plátce DPH má právo odečíst daň z přidané hodnoty (DPH) zaplacenou dodavateli od daně vybranou od jeho odběratelů a odvedenou státu (tzv. příjmy). Tímto způsobem může vzniknout nulová daň a v ideálním případě přeplatek, který je finanční úřad povinen vrátit plátci DPH.
Příklad z praxe: Společnost “A” je plátcem DPH a jejím dodavatelem je firma “B”, která je rovněž plátcem DPH. “A” nakoupila zboží za 100 000 Kč. s DPH 21 % však za zboží zaplatila 121 000 Kč. “A” u finančního úřadu uplatnit nárok na vrácení DPH. Nakoupené zboží však “A” prodá se ziskem 15 000 Kč. Rovněž zde musí k celé částce připočítat DPH 21 %, které v tomto případě činí 24 150 Kč. Ve výsledku “A” odvede rozdíl na dani 3 150 Kč.
Nárok na vrácení DPH za všechna zdanitelná plnění, jež jsou zároveň výdaji a k němu má plátce daňový doklad, uplatní plátce DPH ve formuláři přiznání k DPH. Ten je nutné podat vždy do 25. dne v měsíci, který následuje po uplynutí běžného zdaňovacího období. Nelze uplatnit nárok na odpočet DPH k zdanitelnému plnění, ke kterému plátce obdržel doklad až po skončení zdaňovacího období i přesto, že se plnění uskutečnilo dříve.

Kdy lze uplatnit nárok na odpočet DPH

Plátce DPH smí uplatnit nárok na odpočet celého DPH pouze u zboží, které sám využije ke svému podnikání. Dle účelu lze uplatnit část odpočtu.
Nárok na odpočet DPH dle účelu využití zboží:
 • K podnikatelské činnosti - lze odečíst celé DPH
 • K soukromé činnosti či jiným účelům - nelze uplatnit nárok na odpočet DPH
 • K podnikatelské i soukromě činnosti (např. vozidlo, mobilní telefon, notebook) - lze uplatnit poměrnou část DPH,
 • K finanční a pojišťovací činnosti - lze uplatnit krácený odpočet DPH
Plnění osvobozená od daně bez nárok na odpočet DPH:
 • reprezentační činnosti - oslavy, občerstvení, dary pro obchodní partnery či zákazníky
 • umělecká díla, sběratelské předměty, starožitnosti, použité zboží - předmětem zdanění je pouze marže neboli přirážka

Odpočet DPH při nákupu v EU

Plátce DPH může uplatnit odpočet DPH za zboží, které nakoupil v jiné zemi EU (a zaplatit tam DPH) pouze tehdy, pokud přijaté plnění použije ke své podnikatelské činnosti. O nárok na vrácení DPH z jiné země EU lze žádat elektronicky prostřednictvím daňového portálu finanční správy. Nezbytný je elektronický podpis a přístup do portálu.
Minimální částka, o níž může plátce DPH požádat:
 • 400 EUR při vrácení daně za období kratší než 1 rok
 • 50 EUR při vrácení daně za celý rok

Daňový doklad pro plátce DPH

Aby plátce mohl uplatnit odpočet DPH, musí daňový doklad (faktura) obsahovat všechny požadované údaje dle občanského zákoníku.
Povinné údaje:
 • jméno a příjmení (v případě OSVČ) nebo název firmy (v případě s. r. o.)
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa)
 • obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.
Doporučené údaje:
 • sdělení, že dodavatel není plátce DPH
 • údaje o odběrateli
 • slovní a číselné označení dokladu (např. faktura č. 05072019)
 • popis zboží nebo služby
 • peněžní suma
 • datum vystavení faktury

Nadměrný odpočet DPH a promlčecí lhůta

Nárok na nadměrný odpočet DPH smí plátce uplatnit nejdéle do 3 let do data zdanitelného plnění. Výjimku představuje pouze nárok na odpočet pro technické zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor, kde je lhůta prodloužena na 10 let.