Nákladová funkce

Náklady znamenají finanční vyjádření účelně vynaložené spotřeby různých výrobních faktorů. Jsou spojeny se spotřebou, nikoliv výdaji. To znamená, že nákup potřebného materiálu není náklad. Náklad vzniká spotřebou nakoupeného materiálu ve výrobě.

Náklady a jejich členění

Náklady lze dělit podle různých kritérií - podle účelu, podle přiřaditelnosti, podle durhu a podle vztahu k objemu výrobu.
1. Podle účelu:
 • technologické náklady - výrobní
 • administrativní náklady - náklady na zajištění výroby


2. Podle přiřaditelnosti:
 • náklady přímé - lze je přiřadit konkrétnímu produktu
 • náklady nepřímé (režijní) - nelze určit, ke kterému produkt náleží


3. Podle druhu:
 • mzdové
 • materiálové
 • odpisy
 • atd.
4. Podle vztahu k objemu výroby:
 • fixní náklady - dlouhodobě stejné náklady související s objemem výroby, ke změně dochází například navýšením výroby nebo koupí lepšího zařízení apod.
 • variabilní náklady - náklady měnící se v závislosti na objemu výrobu, náklady se mohou měnit proporciálně (lineárně), nadproporcionálně (progresivně) nebo podproporcionálně (degresivně)

Nákladová funkce

Nákladová funkce ukazuje zvýšení nákladů v závislosti na růstu výroby. Celkové náklady vyjadřují závislost celkových nákladů na růstu výroby, přičemž celkové náklady jsou náklady vynaloženými na celý objem výroby.
Funkce celkových nákladů:
 • Celkové náklady (TC)
 • Fixní náklady (FC)
 • Variabilní náklady (VC)
 • TC = FC + VC

Nákladové funkce při homogenní výrobě a lineárním průběhu nákladů

Nákladová funkce vyjadřuje vývoj celkových nákladů v závislosti na dosahovaném objemu výroby. Celkové náklady přitom tvoří dvě složky - fixní (fixed cost) a variabilní náklady (variable cost). Z variabilní složky celkových nákladů je možné vypočítat variabilní náklady na výrobu jednoho kusu produktů.

Nákladové funkce při heterogenní produkci a lineárním vývoji nákladů

V případě, že firma vyrábí více druhů produktů, nákladová funkce je dána fixními a variabilními náklady a objemy výroby pro jednotlivé produkty.