Náložný list

Náložný list je dokument s povahou cenného papíru o přepravě věcí, který dopravce může vydat odesílateli při převzetí zásilky na základě sjednané smlouvu. Zásilku dopravce smí předat pouze osobě uvedené v tomto náložním listu. Přebírající osoba je povinna převzetí zásilky potvrdit.
Mezi dopravcem a oprávněnou osobou vzniká na základě náložního listu právní vztah. Obsah náložního listu je přitom důležitější než smlouva o přepravě.

Náložný list je cenný papír

Náložný list má povahu cenného papíru a může znít na doručitele, na jméno nebo na řad:
  • náložný list na doručitele - práva z náložného listu uplatní osoba, která dopravci tento list předloží
  • náložný list na jméno - oprávněnou osobou je osoba, jejíž jméno je uvedeno na náložním listu
  • náložný list na řad - práva z něho plynoucí mohou být převedeny tzv. rubopisem. není-li uvedeno na čí řad, platí řad odesílatele. Práva z tohoto náložního listu smí uplatnit osoba, na jejíž řad byl vystaven a je uvedena jako poslední v nepřerušené řadě rubopisů.

Náložný list a povinné náležitosti

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanovuje povinné náležitosti, které musí náložný list obsahovat:
  • firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, případně bydliště fyzické osoby dopravce
  • firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a místo podnikání, popřípadě bydliště fyzické osoby odesílatele
  • označení přepravované věci
  • údaj, zda byl náložný list vydán na doručitele nebo jméno příjemce, popřípadě údaj, že byl vydán na jeho řad
  • místo určení
  • místo a den vydání náložného listu a podpis dopravce

Náložný list a legislativa

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
§ 2572
(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.
(2) Náložný list obsahuje (viz. výše)
(3) Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele.
§ 2573
Při vydání náložného listu ve stejnopisech dopravce vyznačí na každém stejnopisu jejich počet.
§ 2574
Dopravce vydá odesílateli za zničený nebo ztracený náložný list nový náložný list s vyznačením, že se jedná o náhradní náložný list. Odesílatel nahradí dopravci škodu, vznikne-li mu zneužitím původního náložného listu.
§ 2575
Po vydání náložného listu má právo přerušit přepravu jen osoba oprávněná z náložného listu. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu, vyžaduje se předložení všech stejnopisů.
§ 2576
Po vydání náložného listu má právo na vydání zásilky osoba oprávněná k tomu podle náložného listu.
§ 2577
(1) Vůči držiteli náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky plynoucí z obsahu náložného listu nebo ze svých práv proti držiteli.
(2) Vůči držiteli náložného listu se dopravce může dovolat ujednání obsažených ve smlouvě, kterou uzavřel s odesílatelem, jsou-li tato ujednání v náložním listu obsažena, nebo odkazuje-li na ně náložný list výslovně.