Naturální mzda

Zaměstnanci v pracovně právním poměru, mohou být odměňování nejen samotnou mzdou, nýbrž také jinými benefity, kterými jsou například rekreační poukazy, výrobky a tak dále. Ovšem i mzda se může z části skládat z nepeněžní části. Je ovšem vždy zapotřebí, tyto dvě části od sebe odlišit a zjistit tak, jaké mají daňové dopady.

Za práci se v dobách dávno minulých neplatilo pouze penězi, nýbrž také výrobky, noclehem, jídlem a tak dále. Dnes je ovšem situace naprosto jiná a nepeněžní odměňování již není zcela v kurzu. Zaměstnanci ho naopak berou spíše jako takové přilepšení si k peněžité části jejich mzdy. Z daňového hlediska je rovněž patřičný rozdíl mezi naturální mzdou a mzdou, která se skládá z nepeněžních benefitů.

Daňové výhody z nepeněžního plnění

Zaměstnanci a zaměstnavatelé mají v oblasti práce a spravedlivého odměňování, naprosto odlišné představy. Shodnou se ovšem v názoru, že daňové pojistné, které je zatíženo závislou činností v ČR, je do značné míry vysoké. Toto tvrzení navíc potvrzuje také mezinárodní srovnání. Zaměstnanci nemohou, na rozdíl od živnostníků uplatňovat daného výdaje na dosažení, zajištění a udržení mzdy, ovšem mají ve svém portfoliu naprosto širokou paletu příjmů, které jsou od daní osvobozeny. Ovšem než vždy, je v praxi využijí. A důvod je skutečně prostý.

Nepeněžní příjmy zaměstnanců

Důvodem totiž jsou nepeněžní druhy příjmů samotných zaměstnanců, které tvoří velkou část jejich příjmů. Tyto příjmy jsou ovšem vnímány tak, že se jedná o druhořadé příjmy, které jsou pouze přilepšením ke mzdě. Jedná se například o mimořádnou odměnu, benefity a podobně. Ve většině případů by ovšem valná většina zaměstnanců spíše uvítala například jednorázovou odměnu ve výši 10.000 Kč k hrubé mzdě a podobně. Mimo to je ovšem čekají různé rekreační poukázky a podobné benefity.

Naturální mzda a benefit

 • Naturální mzdu lez zaměstnanci poskytnout pouze v případě, kdy s tím on sám souhlasí, a to za předem stanovených podmínek. Dále musí být v rozsahu jeho aktuálním potřebám. Zaměstnavatel je i přesto všechno ovšem povinen zaměstnanci vyplatit v penězích alespoň mzdu, která je ve výši aktuální minimální mzdy.
 • Naturální mzda může být poskytnuta ve formě výrobků, nikoli však lihovin, tabákových výrobků anebo také jiných návykových látek. Dále může být ve formě práce či jisté služby anebo výkonu.
 • Výše každé naturální mzdy se navíc vyjadřuje v peněžní formě a to tak, aby vždy odpovídala ceně, kterou si zaměstnavatel za srovnatelné výrobky, práci, služby či výkony sám účtuje.

Daňový pohled na odměňování zaměstnanců

Na samotné odměňování zaměstnanců je zapotřebí nahlížet zejména ze dvou daňových stran. Na jedné straně je zaměstnavatel, kterého zajímá, zda je daný výdaj daňově uznatelný a naproti němu je zaměstnanec, kterého bezprostředně zajímá, jaký příjem je osvobozen od daně, pojistného a také daně z příjmu.

V případě, kdy je zaměstnanec odměňován mzdou, a to ať již nepeněžní či peněžní, je na ni vždy pohlíženo jako na daňově uznatelný náklad.

Složitější postup nastává v případě, kdy se jedná o daňově uznatelné benefity. Na které je pohlíženo jako na výdaje na:
 • Péči o zdraví
 • Pracovní a také sociální podmínky
 • Zvýšený rozsah doby odpočinku daných zaměstnanců
 • Práva zaměstnanců, která vyplývají z: Kolektivní smlouvy, Pracovní smlouvy, Vnitřního předpisu zaměstnanců nebo Jiné smlouvy 

Formy naturální mzdy

Naturální mzda může mít několik podob. Vždy záleží na domluvě se zaměstnancem, popřípadě na preferencích samotného zaměstnance. Někteří ocení rekreační pobyty, na kterých si budou moci alespoň na chvíli oddechnout a jiní zase rádi využijí výrobků, které zaměstnavatel sám prodává či ocení zaplacení školného pro své děti či využijí jiné služby. Formy naturální mzdy tak mají hned několik různých podob.

 • Zájezdy pro rodiny s dětmi
 • Letenky
 • Lázeňské pobyty a zdravotní péče
 • Školné
 • Potraviny
 • Služby
 • Výrobky