Nemoc z povolání

Nemoci z povolání představují takové nemoci, jejichž vznik přímo souvisí s výkonem konkrétního povolání. Povolání je jednoznačně příčinou nemoci, která způsobila chorobné změny na zdraví s dlouhodobými či trvalými následky.
Zákona č. 290/1995 Sb., § 1 odst. 1 definuje nemoci z povolání takto: „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.“

Nemoc z povolání a její charakter

Nemoc z povolání může způsobit zdravotní potíže trvalého (chronického) či dočasného charakteru.
 • Dočasný charakter - léčbou či změnou povolání lze postiženou osobu vyléčit a zbavit ji všech příznaků nemoci z povolání
 • Chronický (trvalý) charakter - v takovém případě zaměstnanec musí zvážit, zda je žádoucí pokračovat ve výkonu rizikového povolání

Jak se nemoc z povolání posuzuje

Ne každá nemoc vzniklá v souvislosti s výkonem povolání je považována za nemoc z povolání. Zásadní roli hrají 4 faktory:
 1. Nemoc musí být součástí seznamu nemocí z povolání (viz. níže) - není-li nemoc v seznamu, poškozenému nevzniká nárok na odškodnění.
 2. Postižený musí prokázat, že pracoval v prostředí a za podmínek, které prokazatelně zapříčinily vznik nemoci.
 3. Nemoc musí mít určitý stupeň klinické závažnosti.
 4. Mezi utrpěnou škodou a posuzovaným jednáním existuje souvislost.

Kdo posuzuje nemoci z povolání

To, zda se jedná o nemoc z povolání, rozhoduje pouze zdravotnické zařízení nebo lékař, který poskytuje pracovně-lékařské služby pro firmu, jejíž zaměstnanec si činí nárok na odškodné.
Jedná se o speciální kliniky pracovního lékařství, které musí mít příslušné povolení. Tuto činnost upravuje vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání. Seznam zdravotnických zařízení a lékařů, kteří smí posuzovat nemoci z povolání, se nachází na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Postup krok za krokem při posuzování nemoci z povolání

 1. Návštěva praktického lékaře - zaměstnanec, který trpí dlouhodobými zdravotními potížemi, a má důvodné podezření, že jejich příčinu je výkon povolání, by měl nejprve navštívit svého osobního lékaře, případně lékaře, který v dané firmě zajišťuje pracovně-lékařské služby.
 2. Návštěva kliniky pracovního lékařství - pokud praktický nebo firemní lékař potvrdí, že povolání je pravděpodobnou příčinou nemoci, je nutné získat potvrzení od odborné kliniky či lékaře. Nemoc z povolání musí potvrdit klinika pracovního lékařství.
 3. Krajská hygienická stanice - na základě informace z kliniky pracovního lékařství je krajská hygienická stanice povinna prověřit podmínky na pracoviště. Postižený zaměstnance je povinnen poskytnout informace o všech činnostech, které ve firmě vykonával. Získané údaje hygiena předá zpět na kliniku pracovního lékařství.
 4. Uznání nemoci z povolání - na základě informací klinika pracovního lékařství buď nemoci z povolání definitivně uzná nebo zamítne. Postižený zaměstnanec má dle zákona právo na odvolání do 10 dní od obdržení rozhodnutí a klinika pracovního lékařství musí celý případ znovu přezkoumat. Odvolat se může také zaměstnavatel, který se domnívá, že se nejedná o povolání z nemoci.

Nemoci z povolání a odškodnění

Pokud klinika pracovního lékařství (někdy také středisko nemoci z povolání) na základě zjištěných informací zaměstnanci potvrdí nemoc z povolání, získá nárok na odpovídající odškodnění.
 • Zaměstnavatel je dle zákona postiženému zaměstnanci dorovnat rozdíl v příjmu, který vznikl v důsledku propuknutí nemoci z povolání. Není rozhodující, zda se jedná o rozdíl mezi dřívějším průměrným příjmem a nemocenskou, nebo aktuálním příjmem po přeřazení na hůře placenou pozici v důsledku nemoci či mezi dřívějším příjmem a invalidním důchodem.
 • Zaměstnavatel je povinen uhradit první tři nemocenské, vedlejší jednorázové náklady související s léčbou, ale i bolestné a náhradu za případné ztížení společenského postavení v důsledku nemoci z povolání.
 • Zaměstnanec, který kvůli nemoci z povolání skončí v invalidním důchodu, má nárok na proplácení důchodu až do věku, kdy získá nárok na běžný starobní důchod.
Nárok na odškodnění zaniká, pokud by zaměstnanec našel i přes prodělanou nemoc z povolání a její důsledky, lépe placené zaměstnání.

Kompletní seznam nemocí z povolání

Seznam nemocí z povolání má celkem 6 částí a obsahuje 85 nemocí z povolání:
 • Kapitola I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami (celkem 57 nemocí z povolání).
 • Kapitola II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory (celkem 10 nemocí z povolání).
 • Kapitola III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (celkem 11 nemocí z povolání).
 • Kapitola IV - Nemoci z povolání kožní (celkem 1 nemoc z povolání).
 • Kapitola V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární (celkem 3 nemoci z povolání).
 • Kapitola VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli (celkem 1 nemoc z povolání).

Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami nebo jejich sloučeninami 

1. Nemoc z olova
2. Nemoc ze rtuti
3. Nemoc z arsenu
4. Nemoc z antimonu
5. Nemoc z berylia
6. Nemoc z kadmia
7. Nemoc z chrómu
8. Nemoc z manganu
9. Nemoc z niklu
10. Nemoc z fosforu
11. Nemoc z vanadu
12. Nemoc z fluóru
13. Nemoc z chlóru
14. Nemoc z ostatních halogenů
15. Nemoc ze zinku
16. Nemoc z mědi
17. Nemoc z oxidu uhelnatého
18. Nemoc z oxidů dusíku
19. Nemoc z oxidů síry
20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21. Nemoc z izokyanátů
22. Nemoc z fosgénu
23. Nemoc z boranů
24. Nemoc ze sirouhlíku
25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
26. Nemoc z amoniaku
27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků
29. Nemoc z alkoholů
30. Nemoc z glykolů
31. Nemoc z éterů a ketonů
32. Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů
33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
34. Nemoc z alifatických nitroderivátů
35. Nemoc z benzenu
36. Nemoc z homologů benzenu
37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů
38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
39. Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů
40. Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů
42. Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků
43. Nemoc ze syntetických pyretroidů
44. Nemoc z dipyridilů
45. Nemoc z karbamátů
46. Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
49. Nemoc ze sloučenin cínu
50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné
53. Nemoc z anorganických kyselin
54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
55. Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů (bischlormetyleter)
56. Nemoc z organických kyselin
57. Nemoc z louhů

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením.
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením
3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením
4. Percepční kochleární vada sluchu způsobená
5. Nemoc způsobená přetlakem nebo podtlakem
6. Sekundární Raynaudův syndrom prstů rukou
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických nebo úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození středového nervu, loketního nervu nebo obou nervů, s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými příznaky a s patologickým EMG nálezem, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
9. Nemoci šlach, šlachových pochev, tíhových váčků nebo úponů svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování s klinickými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše

Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice

1. Silikóza, nebo pneumokonióza uhlokopů:
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků a všechny formy komplikované pneumokoniózy dle klasifikace Mezinárodní organizace práce,
b) s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), a výše dle klasifikace MOP,
c) od četnosti znaků při splnění kritérií pro dynamiku onemocnění.
2. Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s 2/2, t 2/2, u 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce
b) hyalinóza pohrudnice s ventilační poruchou restrikčního typu
c) mezoteliom
d) rakovina plic, rakovina hrtanu nebo rakovina vaječníků ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s 1/1, t 1/1, u 1/1 dle klasifikace Mezinárodní organizace práce nebo s hyalinózou pleury.
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů
4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3,q 2/2, je dýmům r 2/2 a výše dle klasifikace Mezinárodní organizace práce
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, uvedeným hliníku, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
6. Rakovina plic z radioaktivních látek
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních prokázána
9. Exogenní alergická alveolitida 10. Astma bronchiale a alergická onemocnění
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, nebo sisalu
12. Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle Mezinárodní organizace práce a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle Mezinárodní organizace práce)

IV. Nemoci z povolání kožní

Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory

V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární

Nemoci přenosné a parazitární
Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů
Nemoci přenosné a parazitární vzniklé v zahraničí

VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek nebo těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas