Neoprávněné podnikání

Neoprávněným podnikáním se myslí přestupek nebo trestný vůči živnostenskému živnostenskému zákonu. Toho se může dopustit v podstatě kdokoliv, kdo provozuje podnikatelskou (výdělečnou) činnost bez příslušného živnostenského oprávnění.

Co je neoprávněné podnikání

Za neoprávněné podnikání se považuje výdělečná činnost prováděná bez příslušného oprávnění na základě uděleného živnostenského oprávnění. Takový podnikatel musí být uveden v živnostenském rejstříku a platit daně a další poplatky spojené s živnostenskou činností. Dle závažnosti může být neoprávněné podnikání hodnoceno v lepším případě jako přestupek nebo v horším případě jako trestný čin.

Neoprávněné podnikání v historii

V letech 1948 až 1989 v dobách vlády komunistické strany bylo “tolerováno” drobné soukromé hospodářství a podnikání pouze tehdy, šlo-li o osobní práci. Nesmělo přitom dojít k “vykořisťování” jiné či jiných pracovních sil.

Po sametové revoluci, která proběhla na podzim roku 1989 a ukončila 40 let komunistické nadvlády, byl přijat Zákon o soukromém podnikání občanů č. 105/1990 Sb., který zavedl pojem nedovolené podnikání a později neoprávněné podnikání. 

Neoprávněné podnikání a česká legislativa

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., část druhá, hlava IV, díl 3 a paragraf 251. Poslední změna zákona proběhla ke dni 17. září 2015.


§ 251  
Neoprávněné podnikání
(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

Neoprávněné podnikání a kontrola

Kontrolou živnostenské činnosti, včetně příslušného živnostenského oprávnění provádí příslušný živnostenský úřad na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

V rámci takové kontroly může být sledováno: 
 • zda podnikatel plní povinnost stanovené živnostenských zákonem
 • zda se řídí ustanoveními zvláštních předpisů vztahujícími se na dané živnostenské podnikání
 • zda poskytuje služby podle paragrafu 69a
 • zda dodržuje podmínky provozování živnosti uložené v koncesní listině

Pokud živnostenský úřad při kontrole odhalí nedostatky či dokonce přestupek, může podnikateli uložit povinnost nedostatek odstranit v přiměřené lhůtě, nebo mu udělat finanční pokut či jiný trest. Pokuty vybírá živnostenský úřad. 

Nejčastější přestupky proti živnostenskému zákonu

 1. Podnikatel živnostenskému úřadu neoznámí, že hodlá pokračovat v provozování živnostenské činnosti, neustanoví svého odpovědného zástupce, případně jako osoba, která nabyla majetkového práva vztahujícího se k provozování živnostenské činnost, pokračuje v provozování živnosti i po skončení řízení o dědictví, aniž by to oznámil příslušnému živnostenskému úřadu,
 2. Podnikatel živnostenskému úřadu předloží nepravdivé čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti,
 3. Podnikatel provozuje výdělečnou činnost, která je: 
a) volnou živností volnou bez odpovídajícího živnostenského oprávnění
b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané bez odpovídajícího živnostenského oprávnění
c) předmětem živnosti koncesované bez odpovídajícího živnostenského oprávnění

Trest za neoprávněné podnikání

V prvním případě za neoprávněné podnikání hrozí “pouze” finanční pokuta. Pokud však neoprávněné podnikání způsobilo vážné ohrožení jiné osoby či osob, nebo se tímto nelegálním způsobem podnikatel značně obohatil, může být neoprávněné podnikání hodnoceno jako trestný čin, a pak podnikateli hrozí i odnětí svobody.
Je-li neoprávněné podnikání ohodnocenou jako přestupek, podnikateli může být uložena pokuta:
 • Odstavec 1: až do 10 000 Kč
 • Odstavec 2: až do 100 000 Kč
 • Odstavec 3a: až do 500 000 Kč
 • Odstavec 3b: až do 750 000 Kč
 • Odstavec 3c: až do 1 000 000 Kč