Nostrifikace

Nostrifikace je takzvané uznání platnosti jistého oprávnění, které žadatel o uznání platnosti, získal v zahraničí. Vesměs se ve většině případů jedná o cenné papíry, diplomy či vysvědčení. Ve spoustě případů se nostrifikace používá v momentě, kdy je zapotřebí rozhodnout o platnosti vysvědčení ze zahraničí na domácí půdě.


Na základě tohoto rozhodnutí je dosažený stupeň vzdělání ze zahraničí, a to jak již základního vzdělání, středního vysokoškolského či vyššího odborného, uznám a jedná se o rovnocenný stupeň vzdělání, který nabízí domácí vzdělávací systém.

Kdo rozhoduje o uznání vysokoškolského vzdělání ze zahraničí?

· Veřejné vysoké školy

Veřejné vysoké školy mají právo vydat nostrifikaci k zahraničnímu vzdělání. Soukromé školy toto privilegium bohužel nemají. Veřejná škola poté může nostrifikaci vydat v případě, kdy sama vyučuje akreditovaný studijní program, který souvisí s uznávaným oborem vzdělání žadatele o nostrifikaci.

· Ministerstvo školství

Ministerstvo školství působí jako takzvaný odvolací orgán, který je tu v momentě, kdy dojde k zamítnutí případné žádosti o nostrifikaci.

· Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany rozhoduje o zmíněném vysokoškolském vzdělání v případě, kdy se jedná o uznání stupně vzdělání ze zahraničí, které se týká oblasti vojenství.

· Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra rozhoduje o zmíněném vysokoškolském vzdělání v momentě, kdy se jedná o oblast bezpečnostních služeb.

Jaký je průběh řízení?

Řízení je zahajováno na základě písemné žádosti samotného absolventa ze zahraniční vysoké školy, který svou žádost podá příslušné vysoké školy. V tomto případě rektorátu, kterým je studijní oddělení. K samotné žádosti je poté potřeba přiložit několik dalších náležitostí.

Jedná se zejména o:
· Kopii diplomu, která bude úředně ověřená. Dále je zapotřebí doložit také doklad o ukončení studia a případný dodatek k samotnému diplomu.
· Pokud to bude zapotřebí, je vhodné dodat doplňující informace o tom, že byl celý studijní program pod záštitou oprávněného poskytovatele vysokoškolského vzdělání. Někdy stačí také informace o tom, jaká byla konkrétní náplň vysokoškolského studia.
· V mnoha případech je zapotřebí rovněž doložit úřední překlad všech dokumentů nutných pro nostrifikaci, a to do českého jazyka. Překlad každému žadateli vydá příslušný soudní tlumočník. Veškeré soudní tlumočníky je možné nalézt na stránkách Ministerstva spravedlnosti.
· Pokud žadatele o nostrifikaci zastupuje zmocněnec, je zapotřebí podat písemnou plnou moc.

Poplatek za nostrifikaci

1.9 roku 2016 vzešel v platnost zákon č. 137/2016 Sb., který zavádí povinnosti uhradit poplatek za nostrifikaci ve výši 3.000 Kč. Komu se poplatek za nostrifikaci musí uhradit?

· Pokud s žádostí o nostrifikaci zabývá vysoká škola, je poplatek jako takový, vybírán vysokou školou
· V případě, kdy o žádosti rozhoduje MO, MV anebo MŠMT, je poplatek vybírán touto institucí

Další náležitosti, které souvisejí s nostrifikací

Vysoká škola, která je požádána o vydání nostrifikace, může od žadatele vyžadovat také vyšší ověření daného vysokoškolského diplomu. To znamená, že může od žadatele vyžadovat pravost veškerých podpisů na diplomu, otisků razítek, které se na diplomu nacházejí, a to vše bude požadovat doložit od ministerstva zahraničních věcí ve státě, ve kterém má daná vysoká škola své sídlo.

Rovněž je možné požádat o následnou superlegalizaci zastupitelským úřadem České republiky, a to v případě, kdy mezinárodní smlouva nebude stanovovat jiná pravidla.

Ve kterých zemích se ověření nevyžaduje?

Některé země mají s Českou republikou uzavřenou takzvanou smlouvu o právní pomoci, což znamená, že pokud máte diplom, který je vystaven v jedné z těchto zemí, není třeba se zabývat ověřením vysokoškolského diplomu.

Jedná se o tyto země:
Černá Hora, Bulharsko, Afghánistán, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Albánie, Francie, Jemen, Gruzie, Chorvatsko, KLDR, Maďarsko, Kypr, Kuba, Moldavsko, Makedonie, Mongolsko, Rakousko, Ruská federace, Slovinsko, Sýrie, Polsko, Řecko, Španělsko, Ukrajina, Vietnam, Uzbekistán, Švýcarsko.

Průběh řízení

Vysoká škola, kterou žadatel požádá o nostrifikaci, bude v průběhu řízení porovnávat obsah a také rozsah zahraničního studia se studiem, které nabízí na své vysoké škole. To znamená, že daný studijní obor musí také vyučovat, popřípadě musí vyučovat příbuzný obor. Na závěr každého takového řízení poté vysoká škola vydá buď kladné anebo bohužel negativní vyjádření. To znamená, že buď vydá osvědčení o daném uznání zahraničního vzdělání a s ním potřebné kvalifikace s časově neomezenou platností pro celé území ČR.

Na toto rozhodnutí bude žadatel čekat minimálně 30 dní od přijetí žádosti příslušným orgánem. Lhůta se může prodloužit v případě, kdy nebude žádost v plném znění a bude mít takzvané vady na kráse. Ve složitějších případech může být lhůta prodloužena na dalších 30 dní.

Zamítnutí žádosti o nostrifikaci

Pokud dojde k vydání zamítnutí rozhodnutí o požadované nostrifikaci, má žadatel samozřejmě právo, se proti tomuto rozhodnutí odvolat a to do 15 dní od chvíle, kdy bylo zamítnutí doručeno do rukou žadatele. Zamítnutí se vydává vždy příslušné vysoké škole.

Pokud budete ovšem požadovat uznání nostrifikace u MO, MV či MŠMT, bude se jednat o takzvaný rozklad. Takto se nazývá zamítavé rozhodnutí od tohoto orgánu, proti kterému se lze rovněž odvolat. O odvolání poté bude rozhodovat příslušná vysoká škola, popřípadě MŠMT, které buď žádosti vyhoví anebo ji zamítne. O rozkladu poté rozhodne orgán státní správy, tedy ministři.
Nostrifikace dokladu o vzdělání, které je z nižšího než vysokoškolského stupně

Samozřejmě lze požádat také o nostrifikaci jiného vysvědčení nežli toho, které pochází z vysoké školy. V tomto případě je zapotřebí se řídit příslušnými body, které vás dovedou ke zdárnému uznání univerzitního vzdělání.

· Je zapotřebí doložit vysvědčení všech předmětů, které student absolvoval
· Je zapotřebí ověřit originál vysvědčení apostilou anebo takzvanou legalizační doložkou
· Dále je třeba ověřit kopii vysvědčení pověřeným notářem. Ten si bude účtovat za ověření 30 Kč. Seznam notářů je dostupný na internetu.
· Dále je třeba předložit kopii vysvědčení, která bude v češtině. Je tedy nutné ji nechat přeložit soudním překladatelem.
· Dále je třeba vyplnit samotnou žádost o nostrifikaci
· Je nutné rovněž podat vysvědčení a seznam veškerých absolvovaných předmětů příslušnému krajskému úřadu, popřípadě magistrátu hlavního města Prahy, pokud pocházíte z Prahy
· Nostrifikace je zpoplatněna
· Úřad má na posouzení každé žádosti 30 dní. Pokud se jedná o komplikovanější případy, je možné posuzovat žádost i 60 dní.
· Pokud se ve vašem stávajícím vzdělání nenachází předmět, který je povinný v ČR, mimo českého jazyka, je zapotřebí tento předmět absolvovat na základě zkoušky. Úřad má tedy právo na to, aby vám nařídil nostrifikační zkoušku z daného předmětu, který vám chybí.

Pokud se svou žádostí o nostrifikaci neuspějete na příslušné veřejné vysoké školy, pokuste se nalézt jinou vysokou školu, která vyučuje akreditovaný studijní obor, který je příbuzný s vaším vystudovaným oborem na vysoké školy v zahraničí. V případě, kdy budete mít problém s tím, nalézt vhodnou veřejnou vysokou školu, která by vám nostrifikaci úspěšně schválila, je třeba se obrátit na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na tento úsek podáte žádost, kterou naleznete na internetu a vše již budete řešit s tímto orgánem.